Svaner i lille Lungegårdsvann.

Selv i noen av de tettest bebygde områdene av Bergen er det et rikt dyreliv. I Lille Lungegårdsvann og i Byparken er det observert 18 rødlistede fuglearter de siste 18 årene. Bymiljøetaten oppfordrer alle til å vise hensyn til fugler og annet dyreliv. Vi gir også råd om hvordan fugler bør mates.

FN har fastsatt 22. mai som den internasjonale biomangfolddagen. Med dette ønsker FN å sette fokus på trusler mot bevaringen av biologisk mangfold. Biologisk mangfold, eller biodiversitet, handler om den store variasjonen av levende organismer (dyr, planter og mikroorganismer) i naturen.

I Bymiljøetaten jobbes det for at innbyggerne i Bergen kommune skal ha gleden av å bo i en levende by. Enkle tiltak som å plassere ut andekurver, flaggermuskasser, fuglekasser og piggsvinhus legger til rette for at flere arter kan trives i byen. Grøntområder og parkvann er svært viktig for det biologiske mangfoldet i byen vår. Bergen har et rikt dyreliv, takket være at vi har tatt vare på noen grønne lunger og åpne vann.

 

Stokkand.
Stokkanden er en av de vanligste å se i Bergen om vinteren.
Bilde: Anders Søyland

Bergen kommune har satt ut flere informasjonstavler om fugleliv og biologisk mangfold ved viktige vann i kommunen. Tavlene er plassert med et ønske om å gi alle som besøker vannene interessant og morsom informasjon, men også for å formidle viktigheten av båndtvang og riktig foring.

Det er til nå satt opp tavler ved Ortuvatnet, Livatnet i Åsane, Liavatent i Loddefjord og Tveitevannet, og det arbeides med flere i håp om at flere vil kunne se verdien av det store biologiske mangfoldet som samler seg rundt parkvannene.

Rikt fugleliv

Vinterstid er det særlig mange fugler som trekker til Lille Lungegårdsvann og andre parkvann rundt byen. Her finner de åpnet vann og næring og kan slik klare seg gjennom de harde vintermånedene. Stokkand, toppand og brunnakke er nok de vanligste andeartene å se i Bergen om vinteren. Også flere måkearter, svaner og hegrer er vanlige å se ved parkvannene. Flere av vannene har etterhvert etablerte svanepar og spesielt Tveitevannet er en regionalt viktig hekkelokalitet for sothøne. 

Også under vannoverflaten er det et yrende liv. Senest i 2022 ble det fanget ørret på over to kilo i Lille Lungegårdsvann! Ørreten ble riktignok satt ut i vannet for noen år tilbake, men gjenfangsten tyder på at den vokser og trives. Da murkantene rundt det lille vannet nederst i Nygårdsparken for noen år siden skulle restaureres, ble det funnet mengder med ål, en art som er vurdert som sårbar på den norske rødlisten. Abbor, trepigget stingsild og gjedde er andre arter som forekommer i ferskvannene rundt i kommunen. Mindre, fisketomme tjern kan være viktige leveområder for frosker og padder.

Fuglelivet er et kjærkomment innslag i bybildet, tenk bare hvor livløst og kjedelig det hadde vært rundt Lille Lungegårdsvann uten alle endene, svanene og måkene, men det er også viktig å tenke på at fugler og andre dyr har sin naturlige plass og funksjon i byen. Byduene har f.eks. fått et ufortjent rykte på seg for å være "flyvende rotter". Tenk heller på duer, kråker og måker som byens renovasjonsarbeidere, som rydder gatene for matrester og annet som du helst ikke vil tråkke i.

Om våren er det mange som irriterer seg over måker som bygger reder på hustak og skiter på blankpolerte biler. Prøv heller å sette pris på at vi bor i en by med et rikt fugleliv og tenk på at hekketiden bare varer i en begrenset periode. Alt vilt er fredet i hekketiden, og fjerning av reir eller å forstyrre hekkende fugl er miljøkriminalitet og straffbart. På siden www.bymaker.no er det en oversikt over de vanligste måkene du kan se i Norge.

Måke.
Ikke gi fuglene mer mat enn de spiser opp mens du står og ser på dem.
Bilde: Andrew Buller

Det er hyggelig å mate fugler, men overmating kan skape problemer både for fuglene, miljøet og mennesker. Den beste føden finner fuglene selv i naturen og det er kun svært sjelden at det er et reelt behov for mating for fuglenes overlevelse. Begrenset mating kan utføres som en berikende sosial aktivitet, men følg da noen generelle råd:

  • ikke gir mer mat enn fuglene spiser opp mens du står og ser på dem
  • mat med små biter, frøblanding, havregryn eller meiseboller, fremfor lyst brød med salt. Aldri muggent brød.
  • unngå å kaste maten i vannet. Mat som blir liggende tiltrekker seg rotter og mus og skaper dårlig vannkvalitet og ekkel lukt.

Noen plasser er ikke egnet for mating. Dette gjelder folkerike områder der det fort kan oppstå konflikt i kombinasjonen mye fugl og menneskelige interesser. Dette gjelder blant annet badeplasser, parker, boligfelt eller fra restaurantbordet. I slike områder frarådes mating for å unngå unødvendig konflikt. 

Bystyret har vedtatt totalforbud mot mating av fugler og annet vilt i Teaterparken, Byparken, parken rundt Lille Lungegårdsvann, Torgallmenningen og en sone som omringer disse områdene. Les mer om dette vedtaket på “Nå er det forbudt å mate fugl i deler av sentrum”

Forskriften ble vedtatt 22. juni 2023, og publisert på Lovdata 30. juni. 

Bymiljøetaten oppfordrer alle til å vise hensyn til fugler og annet dyreliv. La reir og rugende fugler få ligge i fred. Om vinteren må fuglene også få ro, slik at de kan spare krefter i kalde perioder med lite mat. Det betyr at verken voksne, barn, katter eller hunder må jage fuglene. Katteiere bør enten holde kattene sine inne på nattestid, eller utstyre kattene med en bjelle, slik at småfuglene rekker å bli varslet før de blir kattemat. Spesielt viktig er det å holde hundene i bånd på en slik måte at den ikke kan jage fugl. Flexi-bånd og langline er et problem i denne sammenhengen.

Selv om vi ønsker hundens beste, og at hunden skal kunne løpe fritt, er det viktig å følge de gjeldende lovene slik at Bergen kan fortsette å ha et rikt dyreliv også i årene som kommer. Så vern om fuglene og vis hensyn ved å holde hunden i kort line.