Gå tilbake til:
Du er her:

Årets søknadsperiode er forbi. Det blir ny søknadsrunde i 2022.

Lag, organisasjoner, skoler, barnehager og privatpersoner kan søke Bymiljøetaten om tilskudd til tilrettelegging for friluftsliv og fisketiltak som kommer allmenheten til gode. Slike tiltak kan være opparbeiding av stier, etablering av gapahuker eller utlegging av gytegrus.

Slik søker du om tilskudd

2021: Tilskuddsportalen åpnet 01. februar og søknadsfristen var 11. april. Det kommer ny søknadsperiode i 2022. 

Du sender inn en søknad via Bergen kommunes tilskuddsportal og logger deg på med brukernavn og passord. Har du ikke brukernavn og passord oppretter du dette.

I søknaden skriver du informasjon om tiltaket du søker tilskudd til og legger ved nødvendig informasjon. Innholdet i søknaden kan oppsummeres med følgende punkter:

  • Informasjon om søker (navn, adresse, organisasjonsnummer, personnummer osv.)
  • Generell beskrivelse av tiltaket
  • Kostnadsoversikt
  • Nytteverdi av tiltaket
  • Vedlegg:
    • Oversiktskart som viser hvor tiltaket er lokalisert, gjerne med en inntegnet skisse av tiltaket
    • Evt. tillatelse fra grunneier

Er du usikker på hvem som er grunneier i området finner du informasjon om dette på kartverket sine nettsider.

Søknadsfristen for tilskuddsordningen er 11. april. Etter dette vil Bymiljøetaten gjøre en vurdering av alle søknader som er kommet inn. Du vil få svar på din søknad innen to måneder. 

 

Slik fungerer tilskuddsordningen

I 2020 var det omlag 150 000 kroner til fordeling, og tilskuddssatsen forventes å være tilsvarende i 2021. Tilskuddene fordeles til lag, organisasjoner, skoler, barnehager og privatpersoner (for eksempel grunneiere) som ønsker å sette i gang prosjekter for å fremme friluftsliv og allmennhetens mulighet til å ferdes og oppholde seg i naturen, samt tiltak for å bedre mulighetene for allment fritidsfiske i innsjøer og vassdrag. Det gis ikke tilskudd til kommersielle formål eller statlige aktører.

Friluftstiltakene skal stimulere til at flere skal kunne delta i friluftslivet. Tiltak eller prosjekter det kan søkes om er for eksempel opparbeiding av stier, dugnader for å ruste opp lokale friområder, etablering av gapahuker, eller utsetting av benker og bord.

Fisketiltakene skal bedre mulighetene for fritidsfiske i innsjøer og vassdrag. Du kan for eksempel søke om støtte til utlegging av gytegrus, uttynningsfiske eller undersøkelser av fiskebestander. Andre tiltak kan være informasjonsarbeid eller tilrettelegging for fiske ved å lage stier og broer.

Hvilket ansvar har jeg hvis jeg har fått tilskudd?

Hvis ditt tiltak får tilskudd må du levere en rapport innen ett år etter at tilskuddet er tildelt. I denne rapporten skal du vise hva som er gjort i tillegg til å levere et enkelt regnskap for utgifter i prosjektet. Du leverer sluttrapporten via tilskuddsportalen.

Hvis du søker på vegne av en kommunal enhet som skole, barnehage etc. må tilskuddet brukes inneværende budsjettår.

Personvernerklæring

For å kunne behandle søknad om tilskudd til friluft- og fiskeformål har Bymiljøetaten behov for å identifisere deg, noe vi anser som helt nødvendig for å kunne behandle søknaden. Dette gjøres for å sikre at vi kommuniserer med riktig person og for å kunne følge opp utbetaling. Det er også viktig for Bymiljøetaten å ha historikk i utbetaling av tilskudd og opplysningene vil lagres på ubestemt tid.

Du kan selv velge å ikke oppgi personopplysninger, men du vil da ikke kunne søke. Du kan be om innsyn i personopplysningene vi lagrer og få disse rettet dersom det er feil ved å kontakte Bymiljøetaten.

 Informasjon om behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger til personvernombud finnes på Bergen kommunes nettside om personvern. Der finner du også mer informasjon om ditt personvern. Se mer om dette her.

Bergen kommunes tilskuddsportal