En oppmålingsforretning klarlegger og beskriver grenser og rettigheter knyttet til fast eiendom (matrikkelenhet). Vi merker og måler eksisterende eller nye grenser i marken.

En oppmålingsforretning kan gå ut på å:

  • merke og måle eksisterende grenser i marken i tråd med partenes påstander og framlagte dokumenter.
  • merke og måle nye grenser i marken i samsvar med kommunal tillatelse etter plan- og bygningsloven eller eierseksjonsloven

Hvem kan be om oppmåling?

  • Oppmålingsforretning kan rekvireres av hjemmelshaver, fester, advokater, kommunen, fylkeskommunen, staten eller andre som har fullmakt jf. matrikkelloven § 9.
  • I tilfeller hvor det er et firma som er eier av eiendommen må rekvisisjonen signeres i samsvar med firmaattesten

Saksbehandlingstid

Frist for fullført saksbehandling av saker som krever oppmålingsforretning er hjemlet i matrikkelforskriftens § 18
Hovedregelen er at oppmålingsforretningen skal være gjennomført og matrikkelføringen fullført innen 16 uker. Fristen forlenges i visse tilfeller. Disse tilfellene er beskrevet i matrikkelforskriftens § 18. 

Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring (skjemaet må signeres) kan sendes som epost til Plan- og bygningsetaten 
Størrelsen på e-post inkludert vedlegg må ikke overstige 20 Mb.

Eller til:
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700
5020 Bergen

Eller leveres i vårt kundesenter i Johannes Bruns gate 12

Tjenesten Bergenskart kan kanskje svare på noen spørsmål du lurer på. Her kan du se en brukervideo om Eiendomskart:

Du kan trykke på tittelen på videoen for å se den på Youtube. Der finner du i tillegg en liste over hvilke temaer som tas opp og kan trykke deg inn på det du lurer på. Denne listen finner du rett under videoen. 

Du kan se flere videoer på Bergenskart.  

Kartverket produserer en podcast som heter Matrikkelpodden. I podcasten blir ulike tema innen matrikkelloven tatt opp og forklart. Her et utvalg episoder som muligens kan være nyttig for deg: 

Oppmålingsforretning
Grensemerker
Martikkelbrev

Hele podcasten med flere episoder finner du her.

Tjenesten er gebyrbelagt. Se Gebyrforskriften 2024 (tidligere gebyrregulativet) kapittel 4.  

Rekvisisjon av oppmålingsforretning etter matrikkelloven