Gå tilbake til:
Du er her:

En oppmålingsforretning klarlegger og beskriver grenser og rettigheter knyttet til fast eiendom (matrikkelenhet). Vi merker og måler eksisterende eller nye grenser i marken.

Hva er en oppmålingsforretning, og hvem kan be om det?

En oppmålingsforretning kan gå ut på å:

  • merke og måle eksisterende grenser i marken i tråd med partenes påstander og framlagte dokumenter.
  • merke og måle nye grenser i marken i samsvar med kommunal tillatelse etter plan- og bygningsloven eller eierseksjonsloven

Hvem kan be om oppmåling?

  • Oppmålingsforretning kan rekvireres av hjemmelshaver, fester, advokater, kommunen, fylkeskommunen, staten eller andre som har fullmakt jf. matrikkelloven § 9.
  • I tilfeller hvor det er et firma som er eier av eiendommen forlanges det dokumentert med firmaattest av nyere dato

Rekvisisjonens innhold, skjema og hvem den sendes til

  • Skjema sendes kommunen, og rekvisisjonen skal i tillegg inneholde situasjonskart der grensene eller rettighetene som ønskes klarlagt er inntegnet.
  • Rekvisisjon av oppmålingsforretning i forbindelse med fradeling, arealoverføring eller oppmåling av eksklusivt uteareal til eierseksjoner må rekvisisjonen sendes inn sammen med de respektive søknadene.

Skjema:
Rekvisisjon av oppmålingsforretning etter matrikkelloven

Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring sendes til:
postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Størrelsen på e-post inkludert vedlegg må ikke overstige 20 Mb.

Eller til:
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700
5020 Bergen

Brukervideo for bruk av Bergenskart og oppmåling

Tjenesten Bergenskart kan kanskje svare på noen spørsmål du lurer på. Her kan du se en brukervideo om Eiendomskart:

Du kan trykke på tittelen på videoen for å se den på Youtube. Der finner du i tillegg en liste over hvilke temaer som tas opp og kan trykke deg inn på det du lurer på. Denne listen finner du rett under videoen. 

Du kan se flere videoer på Bergenskart.  

Har du spørsmål?

Kontakt Plan- og bygningsetaten

Tlf.: 55 56 63 10.

Besøksadresse:
Johannes Bruns gate 12.

Kundesenteret i Autogården i Johannes Bruns gate er åpent for besøkende fra kl. 08-14, og telefoner besvares fra klokken 08-15.

Rekvisisjon av oppmålingsforretning etter matrikkelloven