Gå tilbake til:
Du er her:

Du kan søke om plass for barnet ditt i SFO på den skolen barnet er elev.  SFO er et fritidstilbud før og etter undervisning for elever på 1. - 4. trinn og for elever med spesielle behov på 5. - 7. trinn.

Åpningstider

SFO i Bergen kommune er åpen elleve måneder i året med unntak av fem planleggingsdager. SFO er stengt i juli måned, og juli er også betalingsfri måned.

Åpningstid på SFO er normalt mellom klokken 07.30 og 16.30.

Samarbeidsutvalget ved skolene (SU) kan vedta lokale åpningstider. For å finne ut hvilke åpningstider som gjelder ved den enkelte skole henvises det til skolenes hjemmesider.

Samarbeidsutvalget (SU) skal også behandle plan for ferie og fridager ved den enkelte skole.

Plasstyper og priser

Plasstyper som tilbys på SFO er forankret i "Vedtekter for Bergen kommunes skolefritidsordninger".

Plasstyper og priser 2021:

 • Hel plass: Fullt tilbud innenfor SFO's åpningstid. Alle langdager (undervisningsfrie dager) er inkludert.                                                                       Pris pr måned: 2755 kroner
 • Redusert plass:  Inntil 60 % av hel plass på ordinære dager og langdager (undervisningsfrie dager). Skolene kan selv avgjøre hvordan oppholdstiden kan benyttes med utgangspunkt i lokale forhold.                                                      Pris pr måned: 2195 kroner
 • Morgenplass: Fra SFO åpner om morgenen til undervisning starter. Langdager (undervisningsfrie dager) er ikke inkludert.                              Pris pr måned: 1035 kroner
 • Dagplass: Den enkelte skole kan unntaksvis tildele enkeltelever dagopphold i SFO for å avhjelpe spesielle situasjoner til det beste for eleven.                                                                                                                                       Pris pr dag: 320 kroner

Matpenger

Matpenger utgjør 270 kroner per måned. Matpenger kommer i tillegg til det du betaler for SFO-plassen. Beløpet er det samme selv om du har redusert foreldrebetaling i SFO. For morgenplass og dagplass trenger du ikke å betale matpenger.

Søk SFO-plass

 • SFO-plass søkes via Vigilo foresattportal. Vigilo fungerer best med Chrome-nettleser. Kort veiledning til Vigilo foresattportal finner du i eget menypunkt
 • Tilbud om plass: når søknad er behandlet, mottar du varsel om tilbud SFO-plass. Dette tilbudet må besvares i Vigilo foresattportal før plassen er endelig tildelt. Det er kun foresatte med foreldreansvar som kan søke og svare på et tilbud om SFO-plass. Alle varsler sendes til din digitale postkasse (Digipost eller Altinn). Dersom du ikke har opprettet digital postkasse, blir svar sendt med vanlig brev. Du kan også se status for søknad i Vigilo foresattportal.
 • Dersom du har problemer med å søke eller svare via den digitale løsningen, ta kontakt direkte med SFO på din skole . Du kan også få hjelp hos Innbyggerservice

Søknadsfrist

Hovedopptak foregår om våren forut for nytt skoleår. 

Saksbehandling

Rektor ved den enkelte skole er ansvarlig for opptak. Vedtak om SFO-plass er å regne som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Skolen behandler søknaden så snart som mulig. Hvis skolen ikke kan avgjøre saken innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det er sannsynlig at du får svar.

Klagemulighet

Klage på enkeltvedtak (opptak, oppsigelse, endring av oppholdstid) kan påklages etter Forvaltningsloven kapittel VI. Eventuell klage sendes skolen. Klagefrist er 3 uker. Endelig klageinstans er den kommunale klagenemda i Bergen kommune.

Søk SFO-plass

Endring eller oppsigelse av SFO-plass

Endring eller oppsigelse av SFO-plass søkes via Vigilo foresattportal . Vigilo fungerer best med Chrome-nettleser. Kort veiledning til Vigilo foresattportal finner du i eget menypunkt.

OBS! Når du har logget deg inn i foresattportalen velger du "SFO-plass" og kan deretter søke om endring eller oppsigelse av nåværende plass. Ikke bruk menyfeltet søknad; da levere du en helt ny søknad om plass. 

Foresatte som søker om endring av SFO-plass får opp feilmelding dersom dagens dato ligger som endringsdato. Sett endringsdato til neste dag for at søknaden skal bli registrert. Vigilo jobber med å utbedre feilen.

Det er kun foresatte med foreldreansvar som kan søke om endret plasstype eller si opp en SFO-plass. Ta kontakt direkte med SFO på din skole dersom det er problemer med endring eller oppsigelse av SFO-plass.

Oppsigelse må skje med en måneds varsel gjeldende fra den 1. i påfølgende måned.

Ved oppsigelse etter 1.april må det betales til og med juni måned.

Endre eller si opp SFO-plass 

 

Redusert betaling og fakturering av SFO-plass

Redusert betaling:

Husholdninger med samlet skattepliktig inntekt under 505 083 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling i SFO. Det finnes tre ulike ordninger for redusert foreldrebetaling i SFO:

 • Inntektsmoderasjon som sikrer at foreldrebetalingen maksimalt utgjør 6 prosent av husholdningens skattepliktige inntekt.
 • Gratisplass på SFO som gir barn i 1. klasse rett til en gratis SFO-plass dersom husholdningens skattepliktige inntekt er under 350 000 kroner.
 • Søskenmoderasjon som gir familier med mer enn to barn i SFO 25 prosent reduksjon i foreldrebetalingen fra og med barn nummer tre. Denne beregnes automatisk. 

Du finner mer informasjon om disse tre ordningene og om hvordan du går frem for å søke via denne lenken: Redusert foreldrebetaling i SFO

Fakturering av SFO-plass:

Faktura sendes ut digitalt dersom du har laget avtale om dette i egen bank; hvis ikke sendes den som vanlig brevpost. Det er også mulig å logge seg inn på "Min side" øverst til høyre på kommunens hjemmeside for å finne oversikt over alle kommunale fakturer.

Dersom du har andre spørsmål vedrørende SFO-faktura finner du mer informasjon på siden Fakturering og betaling av skolefritidsordning - SFO.

 

Prøveprosjekt "Gratis SFO for 1. trinn"

Bystyret i Bergen kommune har vedtatt å tilby gratis redusert plass (tidligere morgen/ettermiddagsplass) i SFO for 1.trinn ved ti utvalgte skoler. Dette er et prøveprosjekt som vil bli gjennomført i perioden 1. august til og med 31. desember 2021.

De ti utvalgte skolene er:

 • Loddefjord
 • Vadmyra
 • Krohnengen
 • Slettebakken
 • Ytre Arna
 • Lone
 • Ny Krohnborg
 • Nygårdslien
 • Olsvik
 • Kjøkkelvik

Har du en elev som skal begynne på 1. trinn på en av disse skolene kommer du automatisk med i prøveprosjektet. Dette gjelder også de som allerede har takket ja til SFO-plass.

Dere vil bli fakturert matpenger (kr 270,- pr måned).

Redusert pris

De som allerede har hel plass, vil automatisk få denne til en lavere pris i prøveperioden, kr 560,- pr måned. Denne prisen tilsvarer differansen mellom redusert plass og hel plass. Har husholdningen skattepliktig inntekt under kr 350 000,- har dere fortsatt rett på gratis hel plass, forutsatt at dere har søkt om redusert foreldrebetaling. Om du søker før 20. august vil redusert foreldrebetaling gjelde fra 1. august 2021. Søk om redusert foreldrebetaling her.

Videreføring

Prøveprosjektet varer til 31.12.21. Etter dette vil dere få ordinær faktura fra januar. De som ønsker det, kan da velge å si opp plassen med virkning fra 1. januar 2022. Det vil i forkant bli sendt ut informasjon om muligheten til å søke om redusert foreldrebetaling fra januar. For de som nå allerede har søkt og får dette innvilget, vil vedtaket gjelde for hele skoleåret 2021/2022, og dere trenger ikke søke på nytt.

Søk SFO-plass her!

PS: Har dere allerede fått SFO-plass, men ønsker å endre plasstype, kan dette gjøres fra 1. august 2021. Se hvordan under «Endring eller oppsigelse av SFO-plass».

Information in different languages - flere språk;

 

Vigilo foresattportal

 • Skriv inn adressen vigilo.no/bergen i din nettleser eller følg lenken (Vigilo fungerer best i Chrome-nettleser.)
 • Velg "Logg inn" og logg inn med elektronisk ID, for eksempel Bank-ID
 •  I foresattportalen velger du det barnet du skal søke SFO-plass for og velger "Søknader" i menyen til venstre. Valget "søk SFO-plass" dukker da opp; klikk her og fyll ut nødvendig informasjon før du sender søknaden. Ta kontakt med SFO på din skole hvis du har spørsmål eller opplever problemer.
 • Dersom du skal søke om endring av plasstype eller oppsigelse av plass følger du samme prosedyre for innlogging. Du vil da finne menyfeltet "SFO-plass til venstre dersom det allerede eksisterer en SFO-plass, og du ønsker å søke om endring eller oppsigelse i tilknytning til denne. 
 • Vigilo appen for smarttelefon kan ikke brukes for å søke om SFO-plass, oppsigelse eller endring av plass. Appen er knyttet til kommunikasjonsløsningen mellom hjem og skole, og denne er fortsatt er stengt i Bergen kommune. 

Ofte stilte spørsmål

Jeg får logget inn men får ikke opp mine barn og søknad om SFO-plass. Dette kan skyldes at:

 • barnet ikke er skrevet inn på skolen
 • familien bor ikke i Bergen kommune/skal flytte hit, og det er derfor ikke informasjon om familien i systemet ennå.
 • du ligger ikke registrert med foreldreansvar til barnet i sentralt folkeregister og da heller ikke i Vigilo.
 • Det kan også være andre årsaker, ta kontakt med skolen som har rutiner for å håndtere disse sakene.

Jeg får ikke logge inn, eller opplever andre feil i systemet. Dette kan skyldes at:

 • du bruker feil nettleser - Vigilo fungerer best med Chrome.
 • du forsøker å gå inn via Vigilo appen, som er stengt i Bergen. For å komme inn på Vigilo foresattportal må du bruk nettleser og logge på via ID-porten.

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Kontakt

Etat for skole
Telefon: 55565556
Telefonen er betjent fra klokken 07.45 til 15.00.
E-post: Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett