Gå tilbake til:
Du er her:
Seks barn som spiser frukt ved et bord.

Ikke søk på nytt om redusert betaling nå ved årsskiftet. Vedtaket gjelder ut juni 2022.

Skal du søke om redusert betaling, legger du ved siste skattemelding for hele husholdningens samlede inntekter. Hvis skattemeldingen ikke stemmer, legger du ved annen dokumentasjon. Søknaden blir avvist hvis du ikke legger ved nødvendig dokumentasjon. 

Husholdninger med samlet inntekt under 607 750 kroner (januar 2022) kan søke om redusert foreldrebetaling i barnehage, for SFO er inntektsgrensen 518 833 ( januar 2022).

Ved varig nedgang i inntekten, kan du  sende ny søknad med dokumentasjon som viser den endrede inntekten.  

Dokumentasjon

Nødvendig dokumentasjon

For at søknaden skal kunne behandles må du legge ved tilstrekkelig dokumentasjon på hele husholdningens samlede inntekter.
Dokumentasjonskrav er siste års skattemeldinger. 
Dersom skattemelding ikke stemmer med dagens inntekt, må du dokumentere dette.

Inntektsgrunnlaget skal gjenspeile de skattepliktige inntektene. Du er pliktig til å dokumentere skattepliktig person- og kapitalinntekt som ikke står på den forhåndsutfylte skattemeldingen.

Dersom inntekten din er vesentlig endret siden siste års skattemelding må du i tillegg til skattemeldingen legge ved dokumentasjon på ny inntekt.

Eksempel på slik dokumentasjon:

 • De tre siste lønnsslippene fra arbeidsgiver. De må vise endring i årslønn i forhold til skattemeldingen.
 • Vedtak fra NAV
 • Vedtak om gyldig oppholdstillatelse
 • Studentbevis eller bekreftelse på studier

Registrerer du søknad uten tilstrekkelig dokumentasjon, blir den ikke behandlet. Du vil da få informasjon om dette. Du må registrere ny søknad og legge ved gyldig dokumentasjon.

Det er familiens skattepliktige inntekt om legges til grunn. Barnetrygd, barnebidrag, stønad til barnetilsyn, sosialstønad og studielån for eksempel er skattefrie ytelser/overføringer som ikke regnes ikke med i inntektsgrunnlaget.

Skattepliktige ytelser som arbeidsavklaringspenger, dagpenger, uføretrygd er eksempel på inntekter som regnes med i grunnlaget.

 

Søknadsskjema

Innbyggere i Bergen kommune som har plass i barnehage og/eller SFO i Bergen kommune skal søke om redusert foreldrebetaling via Vigilo foresattportal.


Her finner du søknadsskjemaet for barnehage og SFO:  

 1. Logg inn på Vigilo foresattportal med ID-porten.  
 2. Når du kommer inn ser du dine barn med plass i barnehage eller SFO/skole. 
  Velg i menyen «Søknad om redusert betaling» og «Søk om redusert foreldrebetaling».
    

Søk om redusert foreldrebetaling i Vigilo foresattportal

NB! Vigilo fungerer best med Chrome nettleser
Se også veiledning på Vigilo hjelpesenter.

Hvis du har problemer med å søke, kan du ta kontakt med Innbyggerservice for bistand. Se kontaktinformasjon under hovedmenyen "Kontakt"


Har du plass i annen kommune eller ikke bor i Bergen?

Innbyggere i Bergen med plass i barnehage/SFO i annen kommune kan ikke søke i Vigilo, men må sende søknad via eget skjema: Skjema for søkere med barnehage/SFO-plass i en annen kommune .

Skjemaet skal kun benyttes dersom du har barnehageplass/SFO-plass utenfor Bergen kommune.

Om du bor i annen kommune, men har plass i barnehage/SFO i Bergen, skal du søke til egen kommune.

Søknadsprosess

Du kan søke om redusert foreldrebetaling når barnet ditt er tildelt en plass i barnehage/SFO og du har takket ja til plassen.  Foresatt som søker, må bo på samme folkeregisteradresse som barnet. Det er kommunen, som barnet er folkeregistret i, som skal behandle søknad om reduksjon i betaling.

Du søker om reduksjon i barnehageprisen via Vigilo foresattportal. Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder kun det aktuelle barnehageåret. Foresatte som kvalifiserer for redusert foreldrebetaling, må derfor sende inn søknad for hvert barnehageår/skoleår med ny dokumentasjon for inntekt.

Du kan søke underveis i året dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten. Vesentlig og varig endring innebærer stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende årsaker.

Begynner søsken i barnehagen eller SFO i vedtaksperioden må du sende ny søknad for dette barnet.

Søknadsfrist

Fristen for å søke redusert betaling er tre uker etter at du har takket ja til tilbud om plass i barnehage/SFO. En søknad som kommer etter denne fristen, vil være gjeldende fra måneden etter at søknaden med dokumentasjon er mottatt av Bergen kommune. 

For deg som har barn som allerede går i barnehage/SFO: 
Husk at du må sende inn en ny søknad om redusert foreldrebetaling for hvert barnehageår/skoleår. Dersom du ønsker at den reduserte foreldrebetalingen skal gjelde fra august i det nye barnehage-/skoleåret er det viktig at du sender inn den nye søknaden innen 20. august.

Dokumentasjon

For å kunne behandle søknaden må det være vedlagt nødvendig dokumentasjon på husholdningens samlede inntekt, minimum siste års skattemelding.  For mer informasjon se eget punkt over om «nødvendig dokumentasjon». Registrerer du søknad uten tilstrekkelig dokumentasjon, blir den ikke behandlet. Du vil da få informasjon om dette. Du må registrere ny søknad og legge ved gyldig dokumentasjon.

Saksbehandling

Saksbehandlingstiden er tre uker

Kommunen gjør et enkeltvedtak når de innvilger eller avslår en søknad om redusert foreldrebetaling. Et enkeltvedtak følger reglene i forvaltningsloven og fastslår søkerens rettigheter og plikter.

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket.  I klagen skal du oppgi hva du ønsker å få endret og begrunne dette.

Klagen sender du til:
Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett
Seksjon økonomi
Postboks 7700
5020 BERGEN

Får du ikke medhold i klagen, sender vi den videre til sentral klagenemnd i kommunen.

 

Informasjon om de ulike ordningene

Det finnes ulike ordninger for redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO. 

Inntektsmoderasjon

Foreldrebetalingen skal maksimalt utgjøre 6 prosent av husholdningens skattepliktige person- og kapitalinntekt per barn. Er denne er under 607 750 kroner (fra januar 2022) kan du dermed søke om redusert foreldrebetaling i barnehage. Er den under 518 833 kroner (fra januar 2022) kan du søke om redusert foreldrebetaling i SFO

Med husholdning mener vi ektefeller, registrerte partnere og samboere. Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal betalingen fra foreldrene være beregnet ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet.

Gratis kjernetid barnehage

Kommunen gir fritak for 20 timer ukentlig (av en hel plass på 45 timer per uke) fra august i det året barnet fyller 2 år og til 3-, 4- og 5-åringer i familier med en inntekt på inntil 583 650 kroner. Ordninger gjelder også for barn med utsatt skolestart. 

Gratis SFO-plass for barn i 1. klasse

Byrådet har en målsetting om at flere 1. klassinger i SFO skal få gratis SFO plass. Barn i 1. klasse på SFO som søker om redusert foreldrebetaling, og som kommer fra husholdninger med en samlet inntekt under 350 000 kroner får en ekstra rabatt som kommer i tillegg til inntektsmoderasjon. Den ekstra rabatten dekker det beløpet som står igjen etter fradrag for inntektsmoderasjon slik at plassen blir gratis.  

Søskenmoderasjon

Familier med mer enn to barn i SFO får 25 prosent moderasjon fra og med barn nummer tre. 

Foreldre med mer enn ett barn i barnehage får søskenmoderasjon. Søskenmoderasjon i barnehage blir regnet ut etter hvilken plasstype det enkelte barn har. Den blir beregnet slik:

 • For første barn må du betale vanlig pris
 • For barn nummer to får du 30 prosent søskenmoderasjon
 • For barn nummer tre og flere får du 50 prosent søskenmoderasjon

Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon. Den blir beregnet automatisk. Søsken må bo i samme husholdning. Ordningen er ikke inntektsbasert.

Beregning av moderasjon

Det lovfestet i hvilken rekkefølge de ulike moderasjonene skal beregnes. Først beregnes inntektsmoderasjon. Deretter beregnes søskenmoderasjon (grunnlag=makspris minus inntektsmoderasjon). Til slutt beregnes gratis kjernetid (grunnlag= makspris minus inntektsmoderasjon minus søskenmoderasjon).

For kommunale barnehager og SFO er det bystyret som vedtar betalingssatsene etter gjeldende forskrifter. Fakturaen vil automatisk bli justert i henhold til innvilget moderasjon.

Private barnehageeier sender ut faktura med redusert foreldrebetaling og pris til sine kunder. Private barnehager fastsetter prisen på barnehageplassen utfra forskrifter om betaling fra foreldre og maksimalpris. Bergen kommune refunderer moderasjonsbeløpene til de private eierne, som reduserer prisen på fakturaen til sine kunder.

Kontakt

Trenger du hjelp til å søke elektronisk kan du kontakte eller besøke Innbyggerservice i Kaigaten 4.
Telefon: 55 56 55 56
E-post: 
innbyggerservice@bergen.kommune.no

Brukerveiledning for søk om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO i Vigilo.

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Søk her om redusert foreldrebetaling