Gå tilbake til:
Du er her:

Hel SFO-plass koster  2 690 kroner. Prisene for de ulike plasstypene blir vedtatt av bystyret i forbindelse med årlig budsjettbehandling. Betalingen blir fakturert elleve ganger per år. Juli er betalingsfri måned.

I tillegg må det betales matpenger på 265 kroner per måned. 

Hva koster en SFO-plass i måneden?

Den måneden eleven begynner på SFO, får du faktura fra den 1. i måneden. Se i søknadsportalen eller ta kontakt med din skole for å få vite hvilke plasstyper skolen har.

Priser og plasstyper for 2020:

  • Hel plass. Maks 25 timer, men avhengig av elevens undervisningstimer. Alle langdager er inkludert.
    Pris per måned: 2690 kroner.
  • Morgenplass. Varer vanligvis fra klokken 7.30 til skolen begynner. Langdager er ikke inkludert.
    Pris per måned: 1015 kroner.
  • Morgen- og ettermiddagsplass. 60 prosent av hel plass = maks 15 timer per uke.
    Pris per måned: 2145 kroner.
  • Dagplass. Skolen kan unntaksvis tildele enkeltelever dagopphold i SFO for å avhjelpe i helt spesielle situasjoner. Dette er ment som en mulighet for å avhjelpe et kortvarig behov, for eksempel ved sykdom eller hendelser som du ikke kan planlegge. Dette skal ikke ha varighet utover noen dager. Pris per dag: 320 kroner.

Matpenger

Matpenger utgjør 265 kroner per måned. Matpenger kommer i tillegg til det du betaler for SFO-plassen. Beløpet er det samme selv om du har redusert foreldrebetaling i SFO. For morgenplass og dagplass trenger du ikke å betale matpenger.

Hvilke ordninger finnes det for redusert foreldrebetaling?

Husholdninger med samlet skattepliktig inntekt under 493 167 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling i SFO. Det finnes tre ulike ordninger for redusert foreldrebetaling i SFO:

Inntektsmoderasjon som sikrer at foreldrebetalingen maksimalt utgjør 6 prosent av husholdningens skattepliktige inntekt.

Søskenmoderasjon som gir familier med mer enn to barn i SFO 25 prosent reduksjon i foreldrebetalingen fra og med barn nummer tre.

Gratisplass på SFO som gir barn i 1. klasse rett til en gratis SFO-plass dersom husholdningens skattepliktige inntekt er under 350 000 kroner.

Du kan finne mer informasjon om disse tre ordningene og om hvordan du går frem for å søke via denne lenken: Redusert foreldrebetaling i SFO

Når i måneden blir fakturaen sendt ut?

SFO-plasser blir fakturert etterskuddsvis. Det betyr at fakturaen blir sendt ut på slutten av måneden med betalingsfrist i midten av den påfølgende måneden.

Hva gjør jeg hvis jeg har fått en feil faktura?

Dessverre kan det av og til oppstå feil i våre systemer. Hvor du må henvende deg når feil har oppstått avhenger av hva slags type feil det dreier seg om.

Dersom du har blitt fakturert for en feil plasstype eller at at det er en feil i start- eller stoppdato, kan det hende at ditt barn ligger feilregistrert i vårt fagsystem. Da må du ta kontakt med din SFO-leder. Det er  SFO-leder som vedlikeholder informasjon om hvilken plasstype ditt barn har, og når barnet har startet eller sluttet. SFO-leder vil korrigere plasstypen og/eller start- og stoppdato i systemet, og deretter sende beskjed til Skolebetaling om hvilket beløp som må korrigeres. Du trenger ikke selv å sende melding til Skolebetaling om dette.

Dersom feilen gjelder moderasjoner, må du sende en melding til Skolebetaling på epost til skole.betaling@bergen.kommune.no

Dersom fakturaen skulle vært delt mellom deg og en annen, eller i sin helhet sendt til en annen mottaker, må du benytte skjemaet for endring av fakturamottaker som du finner via lenken: Endre fakturamottaker

Mer informasjon finner du under i avsnittet "Endring og av fakturamottaker og deling av faktura".

Må jeg betale fakturaen selv om denne er feil?

Hvis feilen gjelder plasstype eller feil i start- eller stoppdato, så er svaret ja. For å unngå purringer senere er det viktig at du betaler det beløpet som står på den mottatte fakturaen. Feilen vil bli korrigert på neste faktura og da komme som et fradrag eller et tillegg. Summen av de 2 fakturaene sett under ett vil dermed være korrekt.

I det tilfellet hvor ditt barn ikke lenger går i SFO og du dermed ikke kommer til å motta flere SFO-fakturaer, så vil det lages og sendes ut en kreditnota som utligner det feilfakturerte beløpet. Med mindre du har barn i kommunal barnehage som du fortsatt vil bli fakturert for, trenger du da ikke å betale den mottatte fakturaen.

Hvis feilen gjelder moderasjoner så vil fremgangsmåten bli avtalt med Skolebetaling. Avhengig av det beløpet feilen utgjør vil fremgangsmåten enten være som over, eller så vil det blir laget en kreditnota som du kan trekke fra ved betaling av den mottatte fakturaen.

Hvis feilen gjelder feil fakturamottaker vil fakturaen bli kreditert helt eller delvis, og ny faktura eller delt faktura bli sendt til rett mottaker ved neste fakturering. Vær da oppmerksom på at den neste fakturaen til rett mottaker da også vil inneholde det som skulle ha vært fakturert måneden før.

Jeg har søkt om redusert foreldrebetaling i SFO, men har likevel har fått en faktura på full pris

Søknad om moderasjon gjelder fra måneden etter at søknaden er sendt inn. Det betyr at hvis du sendte inn din søknad om redusert foreldrebetaling  i SFO i samme måned som du har mottatt faktura for, så vil du først se den reduserte foreldrebetalingen på neste måneds faktura.

Jeg har barn med plass i SFO, men har ikke har mottatt noen faktura

Det kan skyldes at ditt barn ikke er riktig registrert i vårt fagsystem. Du må da kontakte din SFO-leder for å sjekke at barnet ditt faktisk er registrert med plass i fagsystemet.

Din SFO-leder vil korrigere dataene i fagsystemet og deretter sende beskjed til Skolebetaling om feilen som det må korrigeres for ved neste fakturering. Neste faktura vil da også inneholde en etterfakturering av det beløpet som skulle ha blitt fakturert tidligere. Du trenger ikke selv å sende melding til Skolebetaling om dette.

Jeg har sagt opp plassen i SFO, men har likevel mottatt en faktura

Reglene for oppsigelse av SFO-plass er regulert i Vedtekter for Bergen kommunes skolefritidsordninger. Oppsigelse må skje skriftlig med én måneds varsel gjeldende fra den 1. i påfølgende måned. Ved oppsigelse etter 1. april løper oppsigelsestiden i to måneder fra 1. mai. Det betyr at dersom du sier opp plassen 15. januar så må du betale ut februar måned. Og dersom du sier opp plassen 2. april må du betale til og med juni måned. Tilsvarende regler gjelder ved endring av plass i SFO.

Du kan lese mer om oppsigelse av plass/endring av plass via denne lenken Skolefritidsordning - SFO

Dersom du har sagt opp plassen og likevel mottar faktura etter at oppsigelsestiden er over, så kan det hende at oppsigelsen ikke er blitt korrekt registrert i vårt fagsystem. Du må da ta kontakt med din SFO-leder som vil rette opp i feilregistreringen og deretter gi beskjed til Skolebetaling om feilen som det må korrigeres for. Det vil så bli laget en kreditnota som utligner det du feilaktig har blitt fakturert for. Du trenger ikke selv å gi beskjed til Skolebetaling om dette.

Endring av fakturamottaker og deling av faktura

Det er den som skal motta faktura 100% eller 50%, som må logge på via ID-porten og fyller ut skjema. I skjema angir du hvilke barn det gjelder, om du skal betale hele faktura (100%) eller 50%, om det gjelder plass i SFO eller barnehage og navn på barnehagen eller skolen.

Meldingen blir sendt til og behandlet sentralt i byrådsavdelingen, ikke på den enkelte barnehage eller SFO.

Endre fakturamottaker

 

 

Endre fakturamottaker