Gå tilbake til:
Du er her:
Fem smilende jenter som sitter på en benk og ser mot kamera.

Husholdninger med samlet inntekt under 598.825 kr. med barn 2-5 år kan søke om redusert foreldrebetaling i barnehage. For dere med barn 0-1 år er inntektsgrensen 550 000 kr. fra 1. januar 2023.  For SFO 2.-4. trinn er grensen 539 916 kr.  For 1. trinn er inntektsgrensen 350.000 kr. 

Inntektsgrenser som gjelder for barnehage-/SFO-året 2022 - 2023,  fra januar 2023: 

Du kan søke om redusert foreldrebetaling dersom du:

 • har barn i barnehage som er 1 år og har husholdningsinntekt under 550 000 kroner
 • har barn i barnehage som er 2-5 (6) år og har husholdningsinntekt under 598 825 kroner
 • har barn på SFO på 1. trinn og husholdningsinntekt under 350 000 kroner. Da kan du søke om ytterligere redusert betaling moderasjon.
 • har barn på SFO på 2.-4. trinn og inntekt under 539 916 kroner
   

Du må du legge ved dokumentasjon på hele husholdningens samlede inntekter. Dokumentasjonskrav er siste års skattemeldinger. Dersom skattemeldingen ikke stemmer med dagens inntekt, må du dokumentere dette.

Inntektsgrunnlaget skal gjenspeile de skattepliktige inntektene. Du må dokumentere skattepliktig person- og kapitalinntekt som ikke står på den forhåndsutfylte skattemeldingen.

Dersom inntekten din er vesentlig endret siden siste års skattemelding, må du i tillegg til skattemeldingen legge ved dokumentasjon på ny inntekt.

 • de tre siste lønnsslippene fra arbeidsgiver. De må vise endring i årslønn i forhold til skattemeldingen.
 • vedtak fra NAV
 • vedtak om gyldig oppholdstillatelse
 • studentbevis eller bekreftelse på studier

Registrerer du søknad uten tilstrekkelig dokumentasjon, blir den ikke behandlet. Du vil da få informasjon om dette. Du må registrere ny søknad og legge ved gyldig dokumentasjon.

Skattepliktige ytelser som arbeidsavklaringspenger, dagpenger, uføretrygd er eksempel på inntekter som regnes med i grunnlaget. Det er bruttosats som må dokumenteres.

Barnetrygd, barnebidrag, stønad til barnetilsyn, sosialstønad og studielån for eksempel er skattefrie ytelser/overføringer som ikke regnes ikke med i inntektsgrunnlaget.

Bor du i Bergen kommune og har plass i barnehage og/eller SFO, kan du søke om redusert foreldrebetaling via Vigilo foreldreportal

 1. Logg inn på Vigilo foreldreportal med ID-porten.
 2. Når du kommer inn, ser du dine barn med plass i barnehage eller SFO/skole. 
  Marker ett barn og velg «Søknader» i menyen, trykk på «Ny søknad» og velg «Redusert betaling».  
  Kryss av for alle barn du søker for.

NB! Vigilo fungerer best med Chrome nettleser
Se også veiledning på Vigilo hjelpesenter.
 

Du kan søke om redusert foreldrebetaling når barnet ditt er tildelt en plass i barnehage/SFO og du har takket ja til plassen. 

Foreldre som søker, må bo på samme adresse i folkeregisteret som barnet. Det er kommunen, som barnet er folkeregistret i, som behandler søknaden din.

Du søker om prisreduksjon i Vigilo foreldreportal. Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder kun det aktuelle barnehageåret. Er du kvalifisert for redusert foreldrebetaling, må du søke hvert barnehage-/SFO-år med ny dokumentasjon for inntekt.

Du kan søke underveis i året dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten. Vesentlig og varig endring innebærer stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende årsaker.

Har du flere barn som begynner i barnehage eller SFO i perioden vedtaket gjelder for, må du søke også for dette barnet/disse barna.

Søknaden er gyldig fra måneden etter Bergen kommune har mottatt søknaden din med gyldig dokumentasjon. Dersom du får plass midt i barnehage-/SFO-året, kan du søke redusert betaling. Søk seinest tre uker etter at du har takket ja til plassen. Ellers gjelder vanlige regler som nevnt over, fra måneden etter vi har mottatt søknaden. 

For deg som har barn som allerede går i barnehage/SFO: 
Husk at du må sende inn en ny søknad om redusert foreldrebetaling for hvert barnehage-/SFO-året. 

Dokumentasjon

For å kunne behandle søknaden må du legge ved nødvendig dokumentasjon på husholdningens samlede inntekt, minimum siste års skattemelding.  For mer informasjon se avsnittet “Legg ved dokumentasjon”. 

Saksbehandling

Saksbehandlingstiden er tre uker. I perioder med stor pågang kan du påvente lenger saksbehandlingstid, men vedtaket er likevel gjeldende etter vanlig regelverk.

Kommunen gjør et enkeltvedtak når vi innvilger eller avslår en søknad om redusert foreldrebetaling. Et enkeltvedtak følger reglene i forvaltningsloven og fastslår søkerens rettigheter og plikter.

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket.  I klagen skal du oppgi hva du ønsker å få endret og begrunne dette.

Klagen sender du til:
Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett
Seksjon økonomi
Postboks 7700
5020 BERGEN

Får du ikke medhold i klagen, sender vi den videre til sentral klagenemnden i kommunen.

Inntektsmoderasjon

Foreldrebetalingen skal maksimalt utgjøre 6 prosent av husholdningens skattepliktige person- og kapitalinntekt per barn. 

Prisen for barnehageplass går ned til 3.000 kr fra januar 2023. Da vil grensen for å søke om redusert foreldrebetaling gå ned. 

Med husholdning mener vi ektefeller, registrerte partnere og samboere. Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal betalingen fra foreldrene være beregnet ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet.

Gratis kjernetid barnehage

Kommunen gir fritak for 20 timer ukentlig (av en hel plass på 45 timer per uke) fra august i det året barnet fyller 2 år og til 3-, 4- og 5-åringer i familier med en inntekt på inntil inntektsgrensen.

Gratis SFO-plass for barn i 1. trinn

Barn i 1. trinn på SFO som søker om redusert foreldrebetaling, og som kommer fra husholdninger med en samlet årlig inntekt under 350.000 kr får en ekstra rabatt som kommer i tillegg til inntektsmoderasjon.

Søskenmoderasjon

Familier med mer enn to barn i SFO får 25 prosent moderasjon fra og med barn nummer tre. 

Foreldre med mer enn ett barn i barnehage får søskenmoderasjon. Søskenmoderasjon i barnehage blir regnet ut etter hvilken plasstype det enkelte barn har. Den blir beregnet slik:

 • For første barn må du betale vanlig pris
 • For barn nummer to får du 30 prosent søskenmoderasjon
 • For barn nummer tre og flere får du 50 prosent søskenmoderasjon

Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon. Den blir beregnet automatisk. Søsken må bo i samme husholdning. Ordningen er ikke inntektsbasert.

Beregning av moderasjon

Det lovfestet i hvilken rekkefølge de ulike moderasjonene skal beregnes. Først beregnes inntektsmoderasjon. Deretter beregnes søskenmoderasjon (grunnlag=makspris minus inntektsmoderasjon). Til slutt beregnes gratis kjernetid (grunnlag= makspris minus inntektsmoderasjon minus søskenmoderasjon).

For kommunale barnehager og SFO er det bystyret som vedtar betalingssatsene etter gjeldende forskrifter. Fakturaen vil automatisk bli justert i henhold til innvilget moderasjon.

Private barnehageeier sender ut faktura med redusert foreldrebetaling og pris til sine kunder. Private barnehager fastsetter prisen på barnehageplassen utfra forskrifter om betaling fra foreldre og maksimalpris. Bergen kommune refunderer moderasjonsbeløpene til de private eierne, som reduserer prisen på fakturaen til sine kunder.

Prisene for de ulike plasstypene blir vedtatt av bystyret i forbindelse med årlig budsjettbehandling. Fra 1. januar  2023 gjelder følgende:

Hel plass på SFO koster  2. 945 kr for 2. til 4. trinn.

For elever på 1. trinn koster hel plass 604 kr. Redusert plass for elever på 1. trinn er gratis for alle.

Matpenger faktureres med 310 kroner per måned, også for gratis redusert plass.

Trenger du hjelp med søknaden kan du kontakte eller besøke Innbyggerservice i Kaigaten 4.
Telefon: 55 56 55 56
E-post: innbyggerservice@bergen.kommune.no

Brukerveiledning for søk om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO i Vigilo.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Innbyggere i Bergen med plass i barnehage/SFO i annen kommune kan ikke søke i Vigilo, men må sende søknad via eget skjema: Skjema for søkere med barnehage/SFO-plass i en annen kommune .

Skjemaet skal kun benyttes dersom du har barnehageplass/SFO-plass utenfor Bergen kommune.

Om du bor i annen kommune, men har plass i barnehage/SFO i Bergen, skal du søke til egen kommune.

 

Søk her om redusert foreldrebetaling