Ladestasjon

Bergen kommune gir tilskudd til kjøp og montering av lader hjemme hos drosjesjåfører som eier eller er under anskaffelse av elektrisk taxi.

Kriterier for tildeling

 • Innehavere av drosjeløyve som eier eller er under anskaffelse av elektrisk taxi kan søke.
 • Tilskuddsordningen gjelder kun i Bergen kommune.
 • Dersom søker mottar annen offentlig støtte til kjøp av ladepunkt, kan denne ikke få støtte fra Bymiljøetaten.
 • Tilskuddet skal ha utløsende effekt. Det vil si at søker må søke, og få innvilget støtte (motta tilsagn) før materialer og tjenester bestilles, og før avtaler/kontrakter inngås med leverandør.

 

Retningslinjer for tilskuddsordningen

 • Tilskuddet er 10 000 kroner per ladestasjon, begrenset til 50 % av godkjente kostnader. Det gis kun tilskudd til én ladestasjon per løyve.
 • Det er kun kostnader til kjøp og montering av ladestasjonen som dekkes. Det gis ikke støtte til ladeinfrastruktur under denne tilskuddsordningen.
 • Sammen med søknaden må du legge ved dokumentasjon på drosjeløyve og pristilbud fra leverandør hvor kostnader til kjøp og montering av ladestasjon fremkommer.
 • Hvis løyvehaver bor i et sameie/borettslag som har søkt eller skal søke om støtte til etablering av ladeinfrastruktur, så begrenser ikke dette muligheten til å søke om støtte til selve ladestasjonen.
 • Elektriske arbeider må bekreftes utført av autorisert installatør.
 • Du forplikter deg til å drive ladestasjonen i 5 år. Dette innebærer ansvar for vedlikehold.
 • Fakturaer og kvitteringer sendes inn sammen med sluttrapport.

 

Bymiljøetaten forbeholder seg retten til å gjennomføre tilsyn i etterkant.

Søknader sendes gjennom Bergen kommune sin tilskuddsportal. Her må du opprette ny bruker hvis det er første gang du søker tilskudd fra kommunen.

Søknadsfrist
Du kan søke hele året. Vi behandler innkomne søknader fortløpende.

Behandlingstid
Forventet saksbehandlingstid er 3 uker fra innsendt søknad. 

Gyldighetstid
Tilsagn på innvilget søknad er gyldig 6 md. Det vil si at søker har 6 md. på å gjennomføre tiltaket og sende sluttrapport/ferdigmelding.

Klagemulighet
Du kan klage på vedtaket innen tre uker fra du har mottatt vedtaket. Du må begrunne klagen og sende den til bymiljoetaten@bergen.kommune.no

Rapportering og utbetaling
Tiltaket skal gjennomføres i tråd med opplysninger gitt i søknaden. Vesentlige endringer i tiltaket må meldes skriftlig til saksbehandler for vurdering og godkjenning.

Sluttrapport vil du finne i tilskuddsportalen under "mine oppgaver".

Tilskuddet blir utbetalt etterskuddsvis til kontonummer oppgitt i søknaden.

 

 

Bergen kommune følger gjeldende lover og regler ved innsamling av personopplysninger via elektroniske skjema. Overføring av opplysninger mellom din datamaskin og kommunens maskiner går over sikre datalinjer. Kommunen ber kun om opplysninger som er nødvendige for å behandle henvendelsen.

Du kan lese mer om personvern og informasjonssikkerhet her.

For spørsmål om ordningen kan du kontakte Bymiljøetaten.

E-post: bymiljoetaten@bergen.kommune.no

Telefon: 55 56 56 90

Til skjema