Overtagelse privat nett

Mange huseiere tror at alt som har med vann- og avløpsrør til og fra boligen er et kommunalt ansvar. Dette stemmer ikke. Huseier har selv et økonomisk ansvar dersom lekkasjer oppstår, noe mange ikke er klar over.

Stikk- og fellesledning
Eksempel på stikk- og fellesledning
Bilde: Augon johnsen

-Vi ser ofte eksempel på huseiere som ikke er godt nok informert om eget ansvar for vann-og avløpsrør til og fra boligen, sier Randi Erdal, avdelingsleder myndighet i Bergen Vann.

Private ledninger er huseiers ansvar - også utover tomtegrensen


-Kommunen har ansvar for å utbedre lekkasjer på de kommunale ledningene. Oppstår det derimot en lekkasje i ledningsnettet som går fra disse og bort til huset, er dette normalt huseiers ansvar.

Det er enten et fellesansvar for husstandene som er tilknyttet en privat fellesledning, eller huseiers eget ansvar dersom lekkasjen oppstår i den private stikkledningen som går fra fellesledningen og inn til huset (se illustrasjon). I tilfeller der private ledninger som fører til offentlig hovedledning ligger i offentlig bilvei, tar Vann- og avløpsetaten ansvar for den delen av den private ledningen som ligger i selve kjørebanen.

Få kontroll med private fellesledninger 

Private ledninger kalles fellesledninger når flere enn en eiendom er koblet på. I Sanitærreglementet for Bergen kommune heter det at  «…hver eier er solidarisk ansvarlig for hele fellesledningen eiendommen er tilknyttet, med mindre annen ansvarsdeling er avtalt» . Det er i utgangspunktet opp til eierne i et sameie å finne fram til en utgiftsfordeling.

Gode råd om avtaler og fordeling

Vi anbefaler at de som eier rør sammen lager seg gode, skriftlige avtaler som beskriver hvordan en skal håndtere fremtidige utgifter til ledningsanlegget. En slik avtale bør beskrive fordelingsnøkkel og felles drifts- og vedlikeholdsplikt. Da er man godt rustet når ledningsnettet akutt må utbedres. Det kan også være lurt å definere grensen mellom privat stikkledning og privat fellesledning i en slik avtale.

Eksempel på avtaler (hva bør avtalen inneholde?)

 

 

Overtakelse
Av hensyn til kompleksiteten med å skifte ut rør under offentlig vei, har bystyret gjennom behandling av hovedplaner for vannforsyning og avløp- og vannmiljø besluttet at kommunen overtar dette ansvaret.
Bilde: Einar Høgmo

Fra 1.1.2020 overtok Bergen kommune eierskapet til stikkledningene i offentlig bilvei. Dette gjelder stikkledninger som fører til offentlig vann- eller avløpsnett. Dermed er kommunen ansvarlig for reparasjon og vedlikehold av den delen av ledningen som ligger i trafikkert del av offentlig bilvei; selve kjørebanen. For resten av ledningen inn til huset, er eieren av eiendommen selv ansvarlig for vann og avløpsrørene.

Bedre tilsyn og raskere reparasjon med offentlig eierskap

Kommunen ønsker å ha bedre tilsyn med stikkledningene slik at vi raskere kan reparere feil, særlig vannlekkasjer for å redusere vannforbruket. I tillegg minsker vi også faren for forurensing til natur og miljø.

Det er dyrt, krevende og komplisert å ta ansvar for å reparere stikkledninger under veien. Infrastruktur for fiber, strøm, samt bossug og gjerne rør for fjernvarme og kjøling kan forekomme i en og samme gate. Det er ikke lett å få fikset det røret som ligger lengst ned i bakken og vi mener kommunen er best rigget til å utføre denne jobben.

Hvem gjelder dette for?

Overtakelsen gjelder kun dersom du eier stikkledning i offentlig vei i dag, som går til offentlig vann- og avløpsnett.

Hva vil innbyggerne og huseierne merke?

Veldig lite. Overtagelsen av stikkledningene vil kun være en bekymring mindre for huseier.

Hva om jeg vil eie stikkledningen selv?

Dersom du av en eller annen grunn fortsatt ønsker å eie stikkledningen under offentlig bilvei, og med det sitte med alt ansvaret for vedlikehold og eventuelle reparasjoner selv, kan du reservere deg mot at kommunen overtar.

1.januar 2020 overtok Bergen kommune eierskapet til stikkledningene i offentlig bilvei. Dette gjelder stikkledninger som fører til offentlig vann- og/eller avløpsnett. Dermed er kommunen ansvarlig for reparasjon og vedlikehold av den delen av ledningen som ligger i trafikkert del av offentlig vei; selve kjørebanen. For resten av ledningen inn til huset, er huseier selv ansvarlig for vann- og avløpsrørene. 

Hva eier kommunen av stikkledninger?

Bergen kommune eier stikkledningene i offentlig bilvei. Det vil si kun selve kjørebanen i de offentlige bilveiene. Både kommunale og fylkeskommunale. Stikkledningene før og etter kjørebanen er huseieres ansvar som tidligere. Dette gjelder også grøfter og gangvei/sykkelfelt med mer. 

Hvem eier overvannsledninger og sprinklerledninger?

Overvannsledninger og sprinklerledninger er ikke en del av overtakelsen av stikkledninger i offentlig vei fra 1. januar 2020. For kombinerte vannledninger med både forbruksvann og sprinkleranlegg deles kostnaden 50/50 mellom kommunen og huseier for delen som ligger i kjørebanen. 

Hvem eier overvannsledninger, reduksjonsventiler og sprinklerledninger?

Overvannsledninger, reduksjonsventiler og sprinklerledninger er ikke en del av overtagelsen av stikkledninger i offentlig vei fra 1. januar 2020. For kombinerte vannledninger med både forbruksvann og sprinkleranlegg deles kostnaden 50/50 mellom kommunen og huseier for delen som ligger i kjørebanen.

Jeg ønsker å oppdimensjonere rørene mine

Om huseier ønsker å oppgradere stikkledningen til huset, må dette dekkes av huseier. Dette gjelder selv om deler av strekket ligger i offentlig kjørebane. 

En oppgradering kan være nødvendig om du for eksempel skal utvide boligen, omdisponere boligen eller montere sprinkleranlegg.

Samarbeid mellom kommune og huseier ved delt ansvar

I enkelte tilfeller kan det være både ønskelig og hensiktsmessig å inngå et samarbeid med huseier ved utbedring av en lekkasje. Dette er tilfeller der lekkasjen er i selve kjørebanen (kommunen sitt ansvar), men at det er hensiktsmessig at ledningen skiftes helt inn på eiendommen. Dette kan være i tilfeller der for eksempel huseier har opparbeidet en mur eller port opp mot den offentlige/kommunale veibanen, eller det er stor høydeforskjell mellom eiendom og veibane. I disse tilfellene vil vi unngå at arbeid på rørledning i veibane må skje flere ganger, og at vi får skjøter på rørnettet. 

Om et samarbeid ikke er ønskelig fra huseiers side, vil en stoppekran bli installert i ytterkant av veibane. Huseier må da måtte grave i veibane for å få tilgang til denne stoppekranen ved en senere oppgradering/reparasjon av rørledning.

Utskiftning av galvaniserte rør

Galvaniserte rør «gror igjen» innvendig og blir veldig porøse over tid.  Oppstår det først en lekkasje, er det mest sannsynlig flere. De kan starte å «svette» i grunnen, som igjen fører til vanntap.

Dette er rør som ikke er ønskelig å ha i ledningsnettet! Som huseier kan du bli pålagt å skifte hele rørstrekket når det først blir lekkasje på denne type ledninger. 

Å reparere vannlekkasjer er en prioritert oppgave for Bergen kommune. Lekkasjer er unødvendig tap av ressurser og forårsaker unødig belastning på nettet. I tillegg kan vannledningsbrudd føre til redusert vannkvaliteten og være til skade på andres eiendom. Er lekkasjen først oppstått, vil det kunne utvikle seg til fullstendig brudd.

Frosne rørledninger

Offentlige vannledninger ligger på frostfri dybde, og har derfor svært sjelden frostproblemer.  Du eier stikkledningene fra offentlig vei og inn i huset ditt og må kontakte en privat rørlegger/entreprenør for undersøkelser og tining av frosne ledninger. Dette er ikke kommunens ansvar. Om dette er et gjentagende problem ved din eiendom, kan det være en ide å oppgradere til Elvestad-rør (rør med varmekabler) eller å isolere traseen.

Eierskap av offentlig og private stikkledninger

Eierskap til påkoblingspunkt på kommunale ledning

Som huseier eier du stikkledningen til og med tilkoblingen til de kommunale rørene. Det vil også si anboringen som holder/kobler de to rørene sammen. Disse kan «gro igjen» eller løsne. Om den kommunale ledningen ligger i offentlig bilvei, vil kommunen bekoste reparasjonen ved lekkasje.

Eierskap til påkoblingspunkt på kommunal ledning
Eierskap til påkoblingspunkt på kommunal ledning
Bilde: Illustrasjon: Håheim, 2008

Oppdager du lekkasje i offentlig bilvei?

Oppdager du som huseier lekkasje i offentlig bilvei, må du umiddelbart ta kontakt med kommunen.  Du kan melde fra til Bergen kommunes døgnbemannede vaktsentral.
Vi vil da gå i dialog med huseier for videre utbedring.  

Oversikt over dine stikkledninger

Ønsker du tilgang til dine vann- og avløpskart, kan du få disse ved å sende en forespørsel om teknisk grunnlagsinformasjon hos Bergen Vann. Disse kartene kan være nyttige om du skal søke om noe til vann- og avløpsetaten, eller for å vite hvor VA-ledninger går dersom du skal grave eller bytte. Merk at ikke alle private ledninger er registrert i kartet og at VA-ledningskartene kan inneholde feil og mangler da de data vi har baserer seg på sluttdokumentasjon innsendt av utførende rørleggerforetak.

Du kan også bestille dokumentasjon fra vårt historiske rørleggerarkiv (før 2000).

Behandlingstid er 1-3 virkedager. Ved større bestillinger kan behandlingstiden være lenger. Kundesenteret kontakter kunden ved behov.

Samkjøring av infrastrukturprosjekter

Det er dyrt, krevende og komplisert å reparere stikkledninger under veien. «Ledningsgatene» som ligger under veien er også ofte brukt til blant annet fiber, strøm, bossug, fjernvarme og kjøling. Vi prøver derfor å samkjøre prosjekter når det kommer til infrastrukturen i disse «rørgatene» slik at innbyggerne blir minst mulig berørt. 

Utskiftning av dårlige stikkledninger 

Kommunen kan ved graving i gater fjerne gamle stikkledninger og etablere nye. Dette for å unngå flere oppgravinger. Du som huseier kan da bli oppfordret til å skifte ut dine private stikkledninger samtidig. 

Ytterligere spørsmål

Har du ytterligere spørsmål til huseiers ansvar for egne vann- og avløpsrør, kan disse rettes til  bergenvann@bergen.kommune.no