Snø rundt Lille Lungegårdsvann

Gjennom vinterhalvåret har Bymiljøetaten ansvar for å brøyte og strø kommunale veier, gater, trapper, fortau og gang- og sykkelveier. 

Statens vegvesen/Vestland fylkeskommune har ansvar for riks- og fylkesveier.  

 

Her brøyter vi først

Bymiljøetaten prioriterer brøyting og strøing av kommunale veier i følgende rekkefølge:

  1. utrykningsveier, busstraseer, gang- og sykkelveier
  2. trappeløp, fortau, samleveier,  småveier og stikkveier 

Prioriterer sikkerhet og fremkommelighet

Våre prioriteringsområder er sikkerhet og fremkommelighet. For å imøtekomme disse, følger vi nøye med på værmeldinger og målestasjoner, samtidig som vi har vakter ute for å inspisere forholdene. Ved snøfall og frost blir  mannskap kalt ut, og vi prioriterer mekanisk fjerning av snø med bruk av plog/brøyteskjær. Vi jobber også med å teste ut andre metoder som for eksempel bruk av kost/børste på maskiner for å få frem tektile heller for å sikre universell utforming.

Starter i oktober

Vinterberedskapen i Bymiljøetaten starter onsdagen som er nærmest 15. oktober hvert år. I forkant av vintersesongen gjør vi forberedelser og forebyggende vedlikehold, og gjennomgår forventninger med våre entreprenører som utfører arbeidet.

Miljøvennlige metoder

Gjennom vinterhalvåret består vinterdriften av brøyting, salting, strøing, bortkjøring av snø, rydding av siktsoner og tilrettelegging for universell utforming. Vi prioriterer bruk av miljøvennlige metoder der det er mulig. Vi strør med singel (stein) som vi koster opp etter sesongen, vasker, og bruker på nytt. Vi har også miljøsalt som benyttes i områder som er spesielt følsomme for salt.

Bymiljøetaten brøyter og strør kommunale veier, gater, trapper, fortau og gang- og sykkelveier ved snøfall.  

Opplever du likevel manglende brøyting eller glatte veier? Sjekk først i kartet under menypunktet vinterdrift om dette allerede er meldt inn til Bergen kommune. Hvis det er ikke er gitt beskjed, kan du melde fra til Bergen kommunes feilmeldingstjeneste.

Velg først "Registrer ny melding". Under «observasjonssted» fyller du inn adressen hvor mangelen befinner seg. For at du skal få tilbakemelding på henvendelsen din, må du skrive inn e-postadressen din. For å sikre at driftsansvarlige finner frem til riktig sted og løser problemet, er det viktig at du gir en god beskrivelse av hva henvendelsen dreier seg om. Du finner status på status i feilmeldingstjenesten.

Feilmeldingstjenesten driftes av vaktsentralen, som videre gir beskjed til driftsansvarlig i Bymiljøetaten. Tjenesten er åpen hele døgnet, så du kan når som helst sende inn en melding. Meldingene sjekkes fortløpende. 

Bruk gjerne strøkassene 

Strøkartet viser en oversikt over kommunale strøkasser med saltblandet singel. Bymiljøetaten har utplassert strøkassene som et ekstra tiltak i de tilfeller det er akutt glatt på de kommunale veiene. 

I et utvidet sentrumsområde er det den enkelte huseier som har ansvar for å strø fortau utenfor eiendommen, strømiddelet kan også brukes til dette. 

Strøkassene blir utplassert på utsatte steder i kommunen innen 15.oktober, og fjernes rundt 15.april. 

Tomme strøkasser kan meldes til kommunens vaktsentral

Kommunale veier

Bergen kommune er en stor aktør, og det er flere etater som har ansvar for brøyting og strøing. 

  • Bymiljøetaten har ansvar for de største  veistrekningene,  inkludert kommunale trapper, fortau, gang- og sykkelveier.
  • Brukere av kommunale bygg har selv ansvar for vinterdrift utenfor byggene og på veier i tilknytning til byggene. Dette gjelder for eksempel skoler og sykehjem. Etat for Bygg og Eiendom har ansvar for vinterdrift av trapper utenfor de kommunale byggene.
  • Etat for Idrett har ansvar for vinterdrift i tilknytning til idrettsanlegg.

Riks- og fylkesveier

Ansvaret for riks- og fylkesveier er fordelt mellom  Statens vegvesen og Vestland fylkeskommune . 

Hvordan vet jeg om veien er kommunal?

Bergenskart kan du se oversikt over hvem som eier de ulike veiene. 

Fortau i sentrum 

I følge Politivedtektene for Bergen kommune (paragraf 16 og 17), har hus- og grunneiere i sentrum plikt til å rydde snø på fortau og strø utenfor eiendommen når det er glatt. Pliktene gjelder for hus- og grunneiere som har eiendom innenfor de tidligere kommunegrensene i Bergen. Se kart og mer informasjon i neste avsnitt.

Hus- og gårdseiers ansvar ved fare for snø- og isfall fra tak 

Snø og isras fra tak kan få fatale konsekvenser, og huseier har ansvar for at det ikke raser ned på forbipasserende. Du bør være spesielt oppmerksom på svingninger i utetemperaturen, da dette ofte fører til isdannelse og fare for takras.

Politivedtekten gjeldende for Bergen kommune sier: « Når snø eller is truer med å falle fra hustak, må du straks sørge for å sette ut avvisere eller sperrer som gjør det tydelig for forbipasserende at det kan være farlig å passere. Deretter må du sørge for å rydde taket snarest mulig. Når taket er ryddet og det ikke lenger er fare til stede, skal avsperringer, avvisere og lignende fjernes. Denne plikten gjelder i hele Bergen kommune.» (§§ 12,13)

Bymiljøetaten kan gi gebyr på inntil 5000,- til den som ikke utfører pliktene etter disse bestemmelsene i politivedtekten. I tillegg kan huseier blir erstatningsansvarlig for skader som følge av takraset. Dette gjelder både personskade og materiellskade.

Rydde snø og strø på fortau utenfor huset 

Kart som viser hvilket område strøplikten gjelder for.

I følge Politivedtektene for Bergen kommune (paragraf 16 og 17) har du som huseier plikt til å rydde snø på fortau hvis du eier grunn eller bygning som grenser til offentlig sted. Pliktene gjelder for hus- og grunneiere som har eiendom innenfor de tidligere kommunegrensene i Bergen (se kart). 

Som eier har du også plikt til å strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt. Snø og is fra fortau må ikke kastes ut i kjørebanen.

Ved overtredelse av vedtektene, kan du som huseier få gebyr. Hvis det oppstår skade på grunn av manglende brøyting og strøing, kan du som eier bli erstatningsansvarlig. Du kan også risikere at arbeidet utføres på din regning.

Bymiljøetaten kontrollerer regelmessig at eiere har ryddet snø og strødd i samsvar med politivedtektene.

Strøkasser

Strøkasser med sand er plassert ut i en rekke gater i og utenfor sentrum. 

Se hvor de står utplassert i strøkartet. 

Hvorfor har jeg ikke hørt noe fra feilmeldingstjenesten når jeg har sendt inn henvendelse om manglende strøing/brøyting?

For at du skal få direkte status på henvendelsen din til feilmeldingstjenesten må du registrere enten e-postadresse eller telefonnummer når du registrerer henvendelsen. Hvis dette er registrert skal du få en direkte henvendelsene om saken.

Du finner status på feilmeldinger inne på feilmeldingstjenesten. Her vil det bli oppdatert om henvendelsen er løst eller under behandling.

Hvorfor har dere ikke brøytet her?

Brøytebilene følger bestemte ruter for å sikre at alle områder Bymiljøetaten har ansvar for å brøyte blir brøytet. Uttrykningsveier og busstraseer, og gang- og sykkelveier vil alltid bli prioritert først ved snøfall.

Bymiljøetaten følger nøye med på værmeldinger og målestasjoner for å forberede beredskapen ved store snøfall, og for å sikre fremkommelige veier. I tillegg har vi vakter ute.  

 Hvilke veier har Bergen kommune ansvar for å brøyte og vedlikeholde?

For å se hvem som har ansvar for de ulike veiene, kan du gå inn på bergenskart.no. Zoom deg inn på området du ønsker å se nærmere på og trykk på fanen til venstre hvor det står «Tegnforklaring». Her får du en forklaring på fargene på veiene. Alle veier som er merket blå er kommunale veier. Opplever du feil eller mangler på veiene, melder du inn til Bergen kommunes feilmeldingstjeneste.

Brøytebilen har skadet gjerdet, postkassen og lignende. Hva gjør jeg?

Dette skal ikke skje, og vi beklager for skade som er påført. En brøytebil trenger minimum tre meter i bredden for å komme seg frem, og har samme utfordringer som brannvesenet. Om det har oppstått en skade er dette entreprenørens ansvar. Bymiljøetaten tar henvendelsen din videre til riktig entreprenør.

Send inn en henvendelse til bymiljoetaten@bergen.kommune.no og merk den med «Brøyteskade og gatenavn». Beskriv hvor hendelsen har skjedd, når det skjedde og hvordan det har skjedd. Du må også oppgi  kontaktinformasjon som vi kan nå deg på.

Hvorfor salter dere når det ikke er glatt eller kaldt?

Bymiljøetaten følger nøye med på værmeldinger og målestasjoner for å forberede beredskapen ved store snøfall og glatte veier, og for sikre fremkommelige veier. I tillegg har vi vakter ute. Vi utfører ofte preventivt vedlikehold basert på værmeldinger. For å sikre tilfredsstillende friksjon/unngå at det blir glatt, benyttes ulike typer strømiddel som må legges ut i forkant av værhendelsen slik at de får funksjon når værhendelsen inntreffer. Dette er årsaken til at du ofte ser at det saltes selv om det ikke er glatt på veibanen.

Hvorfor salter dere noen steder, og strør andre?

Avgjørelsen om det blir saltet eller strødd kan variere med vær og forhold. Som hovedregel blir det saltet på vei med bussruter og sykkelveier.

Hva slags salt er det som brukes?

I områder hvor det saltes brukes befuktet salt. Befuktet salt er natriumklorid (sjøsalt) blandet med vann. Dette brukes av hensyn til miljøet. Vi bruker også magnesiumklorid i områder med mye vegstøv. 

Hvorfor salter dere ikke i trapper?

Mange av byens trapper og trappeløp er i betong. For å unngå skader på betongen brukes singel. Opplever du at det er glatt et sted, melder du fra til Bergen kommunes feilmeldingstjeneste

Informasjon om behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger til personvernombud finnes på Bergen kommunes side om personvern. Her finner du også mer generell informasjon om ditt personvern.

For å kunne behandle din henvendelse for brøyting og strøing kan Bymiljøetaten ha behov for å kunne kontakte deg. I innsendingsprosessen vil vi derfor be om kontaktopplysninger. Du kan selv velge å ikke oppgi kontaktopplysninger, men Bymiljøetaten vil da ikke kunne gi deg tilbakemelding på din henvendelse.

Data lagres i fagsystem som leveres av tredjepart, og vil ikke brukes til andre formål. Som offentlig myndighet er det vårt ansvar å behandle personopplysningene dine for å kunne tilby denne tjenesten.

Du kan be om innsyn i personopplysningene vi lagrer og få disse rettet dersom det er feil, ved å kontakte Bymiljøetaten.