Skal du plassere container, stillas, lift, kranbil eller lignende på kommunal vei- og gategrunn eller byrom? Husk at du må søke til Bymiljøetaten. Du finner nyttig informasjon om regler for plassering, vilkår og ansvar i veilederen under lover og regler.

Bymiljøetaten har nylig fått ny søknadsportal for søknader om leie av kommunalt område til arbeidsformål. Første gang du bruker systemet må du opprette en bruker som må bli godkjent av systemadministrator i Bergen kommune.

Søknaden må leveres av entreprenøren eller andre profesjonelle brukere. Husk å søke innen rimelig tid, minimum 14 dager før planlagt dato.


Slik går du frem for å opprette bruker:

 1. Opprett bruker på ISY Road.
 2. Velg “Entreprenør” og identifiser deg med ID-porten.
 3. Fyll inn påkrevd informasjon. Dersom du er den første fra bedriften du er ansatt hos som oppretter en bruker, må du fylle inn informasjon om foretaket. Dersom bedriften er registrert fra før av kan du velge den fra listen.
 4. Du må samtykke til databehandling før du trykker «Lagre».

Systemadministrator vil få et varsel og tildele deg nødvendige rettigheter.
Når dette er utført vil du få et varsel på e-post, og du kan begynne å ta i bruk tjenesten.

Utfylling av skjema: 

 1. Trykk på knappen «Opprett ny sak» oppe til høyre på siden og velg «Arbeidstillatelse».
 2. Fyll ut påkrevde felter.
 3. Under «Virksomhet» velger du type arbeid du søker om tillatelse til. Under «Arbeidstillatelsesmal» kan du velge «Standard» dersom ikke arbeidet krever stenging av vei og/eller fortau. Dersom arbeidet krever avstengning og dermed utarbeidelse av skiltplan, velger du «Arbeidsvarsling».
 4. For å kunne legge inn en ekstern rolle under saksparter må du først opprette en assosiasjon mellom deres foretak. Dette gjør du i «Konfigurering», nederst i venstre hjørnet. Se mer informasjon under avsnittet «Spørsmål og svar».
 5. Fyll ut «Alternativ stedsbeskrivelse» med gatenavn og husnummer, eventuelt referanse til park eller liknende.
 6. Merk alltid arbeidsområdet med et punkt.
 7. Trykk på knappen «Lagre som utkast» øverst til høyre.
 8. Legg ved nødvendige vedlegg under «Vedlagte filer» nederst på siden. Loggen til høyre kan brukes til å kommunisere med saksbehandlerne.
 9. Trykk på knappen «Lagre med status» øverst til høyre og velg «Søknad».

Når søknaden blir innvilget vil vedtaket fra kommunen bli lagt under vedlegg.

Saksbehandlingstid 


Du må påregne en behandlingstid på inntil 14 virkedager for søknaden du sender inn. Hvis det gjelder en mer omfattende søknad må det påberegnes lengre behandlingstid.

Bergenskart: Arbeid og graving på kommunal vei

Publikumskartet på bergenskart.no viser hvor det er søkt om arbeid og graving på kommunal vei. Det er data søkerne har lagt inn i søknadsportalen som gir oppslag i kartet. Når en søker markerer arbeidet med et punkt i kartet i søknadsportalen, vil plasseringen kobles til publikumskartet med tilhørende opplysninger. Alle innvilgede og pågående saker vises i kartet, med informasjon om ansvarlig entreprenør, start- og sluttdato, trafikkonsekvenser og adresse.

 

Hvordan ber jeg om forlengelse?

Du kan be om forlengelse så lenge den planlagte sluttdatoen ikke er passert. Gå inn på den gjeldende saken og endre sluttdato i søknadsskjema. Skriv også gjerne en kommentar i loggen der du begrunner forlengelsen. Saksbehandler vil få et varsel om endringsønsket, og godkjenne eller avslå forlengelsen.

Hvordan virker funksjonen «køplass»? 

Nummeret gir en antydning på hvor mange søknader som er inne til behandling akkurat nå. I behandlingen av søknadene tar imidlertid saksbehandlerne hensyn til ønsket startdato for arbeidet, derfor vil ikke køplassen gi et helt riktig bilde av saksbehandlingstid.

Lagres søknaden automatisk i systemet?

Søknaden lagres ikke før du har trykket på knappen “Lagre som utkast”. Du vil allikevel få advarsel dersom du prøver å gå ut av en ulagret sak. Dersom du lukker nettleseren/datamaskinen vil du risikere å miste det ulagrede arbeidet. Når du først har lagret saken som utkast vil alt lagres fortløpende.

Må kontaktperson, stedsansvarlig og ansvarshavende være registrert?

Nei, du kan selv oppgi deres kontaktinformasjon.

Jeg vil legge inn et foretak som entreprenør/tiltakshaver, hvordan gjør jeg det? (assosiasjoner) 

For å kunne gi et foretak en rolle i søknaden må du først ha opprettet assosiasjoner mellom ditt foretak og det ønskede foretaket. Gå til «Konfigurasjon» ved å klikke på tannhjulet i nedre venstre hjørnet, og videre til innstillinger for gruppen din. Her kan du opprette assosiasjoner mellom organisasjoner. Ved å klikke på knappen «Legg til assosiasjon» vil du få opp en liste med alle registrerte foretak. Velg det du ønsker fra listen og trykk på «Legg til». Disse vil nå bli lagt til som dine assosiasjoner og vil vises i søknaden når du fyller ut roller. 

Dersom organisasjonen ikke finnes på listen, har de ikke registrert seg i systemet. Du kan be de om å registrere organisasjonen og deretter opprette assosiasjonen. 

Hvor skal jeg laste opp skiltplan og ros-analyse?

Du kan laste opp vedlegg etter å ha lagret saken som utkast. Saksbildet endrer seg, og nederst på siden får du mulighet til å legge ved filer.

Hvordan sender jeg inn søknaden?

Når du har fylt ut alle obligatoriske felt kan du trykke på knappen «Lagre med status», øverst til høyre. Du vil få to alternativer: «Planlagt arbeid» og «Søknad». Velg «Søknad» for å sende saken til saksbehandling. «Planlagt arbeid» kan brukes ved klargjøring av søknad der arbeidet skal utføres langt framme i tid, der for eksempel rollene og skiltplanen ikke er endelig avklart. 

Hvor finner jeg mine avsluttede saker?

Du kan finne saker som er blitt avsluttet ved å gå på hovedsiden i søknadsportalen og velge «Avsluttet» i filteret for status.

Hvorfor må jeg markere arbeidsområdet i kartet med et punkt?

Punktet gir oppslag i kommunens kart som viser arbeid og graving på kommunal vei. I kartet kan man se informasjon om saker som har status som innvilget eller pågående. For å lage punktet trykker du på «Marker i kartet» og setter et punkt hvor som helst på arbeidsområdet.

Hvordan aktiverer jeg søknaden når arbeidet har oppstart?

Du som søker må selv aktivere saken, og avslutte den. Dette gjør du ved å gå inn på den enkelte sak og endre status fra «Innvilget» til «Pågående».

Kan jeg sette arbeidet på vent?

Ja, ved status «Pågående» i gravetillatelser kan du endre statusen til «Ferdigstilt» eller «Midlertidig istandsatt». «Ferdigstilt» bruker du når arbeidet er helt ferdig og du har levert alle nødvendige dokumenter. «Midlertidig istandsatt» brukes når det er opphold i arbeidet. I arbeidstillatelser kan du på samme måte velge mellom «Avsluttet» og «På vent».

Jeg har bedt en bruker om å registrere seg, men finner de ikke når jeg prøver å legge de til på en sak.

For å kunne bruke søknadsportalen må en ny bruker først godkjennes av en gruppeansvarlig i organisasjonen. Gruppeansvarlig må gå til «Konfigurering», deretter «Grupper». Ved siden av brukerinformasjonen finnes det en rediger-knapp. For å aktivere en bruker må en trykke på denne, bestemme en gyldighetsperiode og trykke «Lagre». Det er kun nødvendig å legge inn én “Gyldighetsperiode fra”. Her kan man også administrere hvem som er gruppeansvarlige. Når du har opprettet en assosiasjon med brukerens gruppe, og brukerens medlemskap er godkjent, vil du kunne tildele vedkommende en rolle på en sak.

Leie av kommunalt område til arbeidsformål fastsettes etter dagsats per kvadratmeter, og avhenger av om bruken finner sted i indre eller ytre by.

Vedlagt pdf viser kart over hva som er definert som indre by. Dette er markert i grønt i kartet.

Priser:

 • Pris per kvadratmeter ytre by: 2 kr per døgn 

Gjelder bruken areal som brukes til offentlig avgiftsbelagte parkeringsplasser (utover boligsone), settes leien til 70 % av total inntektspotensial på stedet. Det kreves ikke leie hvis bruken ikke overstiger et beløp på kr 249,-.
 

For utstedelse av arbeidstillatelser og/eller midlertidig vedtak i forbindelse med plassering av lift, kranbil eller lignende, er satsen satt til kr. 1.200,-.


Hvor MVA-regelverket krever det, vil merverdiavgift komme i tillegg til disse satsene.

Som leietaker er du ansvarlig for at arbeidet utføres i tråd med retningslinjer hjemlet i vegloven §57 som gjelder for utplassering av container, lift, kranbil og stillas med mer på offentlig veg- og gategrunn i Bergen kommune.

Du er ansvarlig for å følge de retningslinjer og vilkår som står beskrevet i veilederen “Regler om plassering av container, lift, kranbil, stillas på offentlig veg- og gategrunn”, krav til orden og renhold og leieregulativet om bruk av kommunal veg- og gategrunn. Du finner dokumentene under lover og regler.

Informasjon om behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger til personvernombud finnes på vår side om personvern. Her finner du også mer generell informasjon om ditt personvern.  
 
For å kunne behandle søknad om beboerparkering har Bymiljøetaten behov for å identifisere deg og kontrollere at du oppfyller kriteriene for å få plass. I søknadsprosessen vil vi derfor be om både kontaktopplysninger, fødsels- og personnummer og bostedsadresse. Bymiljøetaten har også behov for disse opplysningene for å fakturere for tjenesten. 
 
Data lagres i fagsystem som leveres av tredjepart, og vil ikke brukes til andre formål. Opplysningene vil lagres så lenge tillatelsen er gyldig. Som offentlig myndighet er det vårt ansvar å behandle personopplysningene dine for å kunne tilby denne tjenesten.  

Du kan selv velge å ikke oppgi personopplysninger, men du vil da ikke kunne søke.  
 
Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til at Bergen kommune kan behandle dine personopplysninger gjennom bruk av ordningen. Trekker du tilbake ditt samtykke skal alle personopplysninger du har gitt fra deg slettes, men du vil da ikke kunne benytte tjenesten.

Du kan be om innsyn i personopplysningene vi lagrer og få disse rettet dersom det er feil ved å kontakte Bymiljøetaten.

Åpne søknadsportalen for arbeidstillatelser