Gå tilbake til:
Du er her:

Skal du plassere container, stillas, lift, kranbil eller lignende på kommunal vei- og gategrunn eller byrom? Husk at du må søke til Bymiljøetaten. Du finner nyttig informasjon om regler for plassering, vilkår og ansvar i veilederen under lover og regler.

For å søke om plassering av container, stillas, lift, kranbil, rigg med mer må du sende inn søknad. I søknaden legger du inn informasjon om eier og bruker av utstyret, samt formål og plassering. Du må legge ved et vedlegg som viser en kartskisse med plassering av utstyret og ev. skiltplan for området hvis dette kreves. En slik kartskisse finner du blant annet på www.bergenskart.no.

Hvis søknaden din gjelder mer omfattende arbeid som krever stenging av vei og/eller fortau og som krever en større trafikkavviklingsplan må du legge ved en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Du kan bruke mal for arbeidsvarsling til Bergen kommune.

Hvis du ønsker å søke om flere arbeidsfaser må du legge inn kartskisser over de ulike fasene, og holde Bymiljøetaten oppdatert om eventuelle avvik som fremdrift, endring med mer.

Husk at du også må søke til Statens vegvesen hvis dette også omfatter fylkesveg / riksveg / europaveg .

Saksbehandlingstid

Du må påregne en behandlingstid på inntil 5 virkedager for søknaden du sender inn. Hvis det gjelder en mer omfattende søknad som nevnt over vil behandlingstiden være inntil 14 dager.

Søknader som er mangelfulle vil ikke bli behandlet.

Leie av kommunalt område til arbeidsformål fastsettes etter dagsats per kvadratmeter, og avhenger av om bruken finner sted i indre eller ytre by.

Vedlagt pdf viser kart over hva som er definert som indre by. Dette er markert i grønt i kartet.

Priser:

  • Pris per kvadratmeter ytre by: 2 kr per døgn 

Gjelder bruken areal som brukes til offentlig avgiftsbelagte parkeringsplasser (utover boligsone), settes leien til 70 % av total inntektspotensial på stedet. Det kreves ikke leie hvis bruken ikke overstiger et beløp på kr 249,-.
 

For utstedelse av arbeidstillatelser og/eller midlertidig vedtak i forbindelse med plassering av lift, kranbil eller lignende, er satsen satt til kr. 1.200,-.


Hvor MVA-regelverket krever det, vil merverdiavgift komme i tillegg til disse satsene.

Som leietaker er du ansvarlig for at arbeidet utføres i tråd med retningslinjer hjemlet i vegloven §57 som gjelder for utplassering av container, lift, kranbil og stillas med mer på offentlig veg- og gategrunn i Bergen kommune.

Du er ansvarlig for å følge de retningslinjer og vilkår som står beskrevet i veilederen “Regler om plassering av container, lift, kranbil, stillas på offentlig veg- og gategrunn”, krav til orden og renhold og leieregulativet om bruk av kommunal veg- og gategrunn. Du finner dokumentene under lover og regler.

Søknadsskjemaet må fylles ut og sendes til Bymiljøetaten. Adressen står oppgitt i skjemaet.

 

Informasjon om behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger til personvernombud finnes på vår side om personvern. Her finner du også mer generell informasjon om ditt personvern.  
 
For å kunne behandle søknad om beboerparkering har Bymiljøetaten behov for å identifisere deg og kontrollere at du oppfyller kriteriene for å få plass. I søknadsprosessen vil vi derfor be om både kontaktopplysninger, fødsels- og personnummer og bostedsadresse. Bymiljøetaten har også behov for disse opplysningene for å fakturere for tjenesten. 
 
Data lagres i fagsystem som leveres av tredjepart, og vil ikke brukes til andre formål. Opplysningene vil lagres så lenge tillatelsen er gyldig. Som offentlig myndighet er det vårt ansvar å behandle personopplysningene dine for å kunne tilby denne tjenesten.  

Du kan selv velge å ikke oppgi personopplysninger, men du vil da ikke kunne søke.  
 
Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til at Bergen kommune kan behandle dine personopplysninger gjennom bruk av ordningen. Trekker du tilbake ditt samtykke skal alle personopplysninger du har gitt fra deg slettes, men du vil da ikke kunne benytte tjenesten.

Du kan be om innsyn i personopplysningene vi lagrer og få disse rettet dersom det er feil ved å kontakte Bymiljøetaten.

Søk om leie av kommunalt område til arbeidsformål