Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen byarkiv

Byarkivet forvalter arkiv fra Bergen kommune, bedrifter, organisasjoner og personer. Vi har ansvar for daglig dokumenthåndtering, arkivfaglig utviklingsarbeid og veileder i arkivrutiner.

Bergen byarkiv ledes av byarkivar Jan Tore Helle, og er organisert i fem underavdelinger.

Avdeling for depot og katalog 

Ansvarlig: Aslak Wiig. 

Ansvar for veiledning og gjennomføring av avleveringer av offentlige papirarkiver til Bergen byarkiv. Det innebærer tilsyn med at arkivet er ordnet og listeført på forsvarlig måte. I tillegg har avdelingen tilsynsmyndighet for andre kommunale arkivlokaler, samt ansvar for drift av og sikkerhet i byarkivets egne lokaler. 

Under avdelingens ansvarsområde ligger heraldiske spørsmål som bruk og formidling av Bergens byvåpen og flagg. 

Avdeling for formidling og publikumstjenester

Ansvarlig: Ragnhild Botheim.

Ansvar for å betjene henvendelser fra publikum og fremskaffe informasjon og dokumentasjon på bestilling, samt påse at dette skjer i henhold til lov og regelverk.

Avdelingen skal fremme utnyttelsen av arkivene som kildemateriale for forvaltning og forskning gjennom nettpublisering, omvisninger og andre formidlingstiltak. 

Avdelingen har også ansvar for drift og betjening av byarkivets bibliotek, resepsjon og lesesal.

Avdeling for moderne arkiver

Ansvarlig: Karin Gjelsten.

Ansvar for å utarbeide og oppdatere rutinene knyttet til arkivdanning i Bergen kommune.  

Avdelingen planlegger og gjennomfører avleveringer av elektroniske arkiver, samt drift av løsning for søk og innsyn fra avleverte arkiver.  I tillegg bistår avdelingen i anskaffelse av nye datasystemer for å sikre at lovverk og nasjonale standarder for arkivering blir ivaretatt. 

Ansvar for drift og vedlikehold av Bergen kommunes system for lagring av audiovisuelt materiale, BKbilde, ligger til avdelingen. Videre drifter avdelingen digitaliseringsenheten som tar oppdrag for både offentlig og private aktører. 

Avdeling for private arkiver og oppdragsvirksomhet

Ansvarlig: Terje Haram.

Avdelingen arbeider med oppdrag fra kommunale avdelinger, etater og institusjoner som skal avlevere arkiver. I tillegg er mottak av privatarkiver tillagt avdelingen. Herunder ligger oppsøkende virksomhet for å sikre at også historien til private bedrifter, organisasjoner, foreninger og personer i Bergen blir ivaretatt. 

Ellers samarbeider avdelingen med Stiftelsen ArkiVest i Bergen som oppbevarer arkiver for aktive bedrifter og organisasjoner. 

Avdeling sentralarkivet

Ansvarlig: Yngve Eknes.

Avdelingen er dokumentsenter og postmottak for byrådsavdelingene og oppfølgingsenhetene, og har ansvar for daglig dokumenthåndtering. 

Sentralarkivet klargjør dokumenter for kommunens offentlige journal. 

I tillegg arbeider avdelingen med å forbedre og kvalitetssikre rutiner for dokumenthåndtering og tilgjengelighet, samt å sikre oversiktlige og hensiktsmessige arkiver.