Utviklingssamtalen - høsten 2023

Det er snart tid for utviklingssamtaler! Skolen inviterer til utviklingssamtaler to ganger i året. Samtalen er planlagt og strukturert, og skal være en dialog mellom foreldre, elev og lærer.

Prinsipper for utviklingssamtalen ved Haukeland skole

Utviklingssamtaler mellom foreldre, elev og lærer, skal foregå minst to ganger i året. Innkallingen skal være skriftlig. Selve samtalen skal være planlagt og strukturert, og skal i stor grad være preget av dialog mellom foreldre, elev og lærer. Elev og lærer har forberedt seg til samtalen gjennom en elevsamtale – før selve utviklingssamtalen. Det er utarbeidet et forberedelsesdokument som blir brukt som utgangspunkt for planleggingen av utviklingssamtalen. Forberedelsesdokumentet er tilpasset ny læreplan, LK20.

Det er satt av 30 minutter pr. elev. Foreldre kan be om at deler av samtalen blir gjennomført uten at eleven er tilstede.

I utviklingssamtalen skal kontaktlæreren gjøre rede for hvordan eleven står i forhold til målene i læreplanen, og hvordan eleven arbeider til daglig. Dette gjelder både i forhold til den faglige læringen og den sosiale og personlige utviklingen. I samtalen skal foreldre, elev og lærer få svar på spørsmål og bli enige om hva som skal skje framover.

Hensikten med utviklingssamtalen er at foreldrene, eleven og læreren skal bli enige om hva det særlig skal legges vekt på i det videre arbeidet. Det kan i mange tilfeller være å fortsette som før, og opprettholde barnets positive utvikling. Men i andre tilfeller må det gjøres noen endringer for at læringsresultater eller elevens situasjon i skolen skal bli bedre. Gjennom samtalen skal foreldre og elev få medvirke reelt til dette. Målene for det videre arbeidet oppsummeres muntlig i møtet, og følges opp av lærer og elev etter samtalen.

§ 20-3. Foreldresamarbeid i grunnskolen

Skolen skal halde kontakt med foreldra gjennom opplæringsåret.

Skolen skal i starten av kvart opplæringsår halde eit foreldremøte der foreldra informerast om skolen, innhaldet i opplæringa, medverkinga til foreldra, rutinar og anna som er relevant for foreldra.

Foreldra har minst to gonger i året rett til ein planlagd og strukturert samtale med kontaktlæraren om korleis eleven arbeider dagleg, og eleven sin kompetanse i faga. I tillegg skal kontaktlæraren samtale med foreldra om utviklinga til eleven i lys av opplæringslova § 1-1, generell del og prinsipp for opplæringa i læreplanverket. Samtalen skal klargjere korleis eleven, skolen og foreldra skal samar-beide for å leggje til rette for læringa og utviklinga til eleven. Eleven kan vere med i samtalen med foreldra. Når eleven har fylt 12 år, har han eller ho rett til å vere med i samtalen. Samtalen kan sjåast i samanheng med samtalen med eleven etter § 3-11 tredje ledd og halvårsvurdering i fag etter § 3-13.

Foreldra skal få munnleg eller skriftleg:

a) varsling om eleven sitt fråvær

b) varsling dersom det er fare for at det ikkje er grunnlag for vurdering i fag, orden og oppførsel eller fare for at eleven kan få karakteren nokså godt eller lite godt i orden eller oppførsel, jf. § 3-7

c) informasjon om eleven og foreldra sine rettar og pliktar etter opplæringslova og forskrifta

d) anna viktig informasjon om eleven, med mindre denne er underlagt teieplikt etter anna lovgiving.

Videre på internett

Utviklingssamtalen (UDIR)

Vedlegg