Litt om Sandgotna skole

Sandgotna skole er en tradisjonell ungdomsskole lokalisert sentralt i Bergen vest. Skoleåret 2022-23 vil skolen ha ca. 414 elever og totalt 92 ansatte. 
Bygget er godt holdt og gjennomgår stadige oppgraderinger. Uteområdene er både urbane og landlige, gir gode muligheter for allsidig undervisning , sosial aktiviteter og spill. I tillegg har skolen svømmebasseng, nyetablert naturfagfasiliteter, velfungerende spesialrom til mat/helse og disponerer flere arealer til alternative læringsmiljø. 
Skolen har en byomfattende spesialavdeling, i år med 44 elever som er tett integrert med skolens ordinære drift, undervisning og skolemiljø. 
Skolen sin visjon er «Et trygt sted å være, et godt sted å lære». Kunnskap bygges individuelt og i felleskap, bygget på et sosialkonstruktivistisk læringssyn. 
Sangdotna er en MOT-skole, som sammen med antimobbeprogrammet Olweus inngår som naturlig del av arbeidet med å skape en trygg og god læringsarena. 
Skolen gjennomførte i perioden 2020-22 skoleutviklingsprosjektet Argument, der vi hadde et tett samarbeid med Universitet i Bergen, og Vurdering for læring/ Kunnskapsløftet i samarbeid med Høgskolen Innlandet. Skolen er i etterkant mentorskole for andre som ønsker å jobbe etter denne metodikken.

I inneværende år har skolen tre satsingsområder:

1) Innføring av nye læreplaner, primært tverrfaglige tema.

2) Olweus og MOT. Skolen jobber systematisk med forebygging av mobbing og økt elevtrivsel. Skolen planlegger å bli sertifisert som Olweusskole våren 2022.

3) Grunnleggende ferdigheter, primært lesesatsing. Lesing er en grunnleggende ferdighet som har stor innvirkning på alle fag. Gjennom lesing i alle fag ønsker vi å gjøre alle elevene til kompetente lesere.

I tillegg skal skolen dette året videreutvikle det profesjonelle læringsfellesskapet gjennom ny organisering av teamarbeidet, tverrfaglige tema og læringsobservasjon i hverandres kladderom.


Skolen er praksisskole/partnerskole med Universitetet i Bergen og Høgskolen Vestlandet.