Mobilforbud i grunnskolen

Udir anbefaler å strengt regulere bruk av private mobiltelefoner og smartklokker i undervisningen i ungdomsskolen (8.–10. trinn), og at det som hovedregel bør være mobilfritt også i friminuttene.

For ordens skyld; Sandgotna innførte mobilforbud i hele skoletiden fra høsten 2023. Vedtaket ble fattet i samarbeid med FAU, Elevråd og de andre ungdomsskolene i vår bydel og er forankret i skolens Ordensreglement. 

Utdanningsdirektoratet (Udir): Anbefalinger om regulering av mobiler og smartklokker i skolen.

Udir: Våre anbefalinger

På grunn av elevenes modenhet, og at de har rett til å bestemme mer jo eldre de blir, anbefaler vi ulike reguleringer for grunnskoler og videregående skoler.

Barneskolen

Udir anbefaler å strengt regulere bruk av private mobiltelefoner og smartklokker i undervisningen og friminuttene på barneskolen (1.-7. trinn).

Elevenes modenhet, sosiale kompetanse og evne til selvregulering er lavest tidlig i skoleløpet. For å skape ro og orden og et trygt og godt skolemiljø, er det derfor ekstra behov for tydelige og forutsigbare regler for smartklokke- og mobiltelefonbruk på barneskolen (1. - 7. trinn).

Ungdomsskolen

Udir anbefaler å strengt regulere bruk av private mobiltelefoner og smartklokker i undervisningen i ungdomsskolen (8.–10. trinn), og at det som hovedregel bør være mobilfritt også i friminuttene.

Selv om elevene på ungdomsskolen er eldre enn barneskoleelevene, tilsier hensynet til færre
forstyrrelser og styrket skolemiljø, streng regulering.

Videregående skole

Udir anbefaler å strengt regulere bruk av private mobiltelefoner og smartklokker i undervisningstiden i videregående skole. En streng inngripen i friminutt og pauser vil etter vårt syn ikke være proposjonal, av hensyn til elevenes modenhet og alder.

Hensynet til et styrket lærings- og skolemiljø kan likevel begrunne enkelte restriksjoner også i friminutt.

Videregående skole er et sammensatt skoleslag, med flere ulike utdanningsprogram.En regulering må ta høyde for at lærer vurderer at elever kan ha behov for tilgang til private mobiltelefoner eller smartklokker under opplæringen, og dette bør tas med i vurderingen når man fastsetter regulering gjennom ordensreglementet lokalt, så lenge det er i tråd med gratisprinsippet.