Nytt fra Sandgotna skole - januar 2024

Les mer om skolekantine, Kvalitetsoppfølgingen, skolens satsingsområder, mobbing/trivsel, oppgradering av skolebygget , skolearena Vestre og unngå kjøring inn til skoleområdet.

Skolekatinen: 
Vi har tidligere delt ut toast som skolefrokost til alle som ønsket seg dette to dager i uken.
Vi endrer nå på dette og deler nå ut et lite, gratis måltid til  alle. Det vil si at mellom kl. 11.30 og 12.00 kan alle hente seg en påsmurt brødskive med ost eller skinke. Dette gir vi ut alle dager unntatt tirsdag, da elevene er tidlig ferdig. Vil de kjøpe frukt, yoghurt eller drikke, må de kjøpe dette som før. Vi skal se på mulig endring av tilbudet i kantinen utover våren, men målet er å holde kostnaden og kjøpepresset nede og samtidig ha en noenlunde sunn profil. Vi håper dette er et steg i riktig retning.

Kvalitetsoppfølgingen 2024:
Den 20. februar skal skolen gjennomføre den årlige Kvalitetsoppfølgingen. Skolens representanter, to foresatte fra FAU, to elever fra elevrådet, PPT-kontakt og Områdesatsingen deltar på møtet. Da snakker vi sammen om skolens resultater, satsingsområder og innretning av Utviklingssamtalen.
Skolen bruker innspill fra møtet til å justere planer og tiltak for det videre utviklingsarbeidet vårt.

Skolens satsingsområder:
Som tidligere informert har skolen tre hovedsatsingsområder 2023-2025. Det er Elevmedvirkning, det profesjonelle læringsfellesskapet (hvordan personalet samarbeider for å dyktiggjøre oss selv) og antimobbeprogrammet Olweus. Vi samarbeider tett med Etat for skole og Universitetet i Oslo om de to første områdene, og NORCE forskningsinstitusjon i antimobbearbeidet.

Mobbing og trivsel:
Som vi ser i skolene over hele landet, har antall elever som opplever mobbing steget de siste to årene, så også på Sandgotna. Samtidig svarer 97 % av elevene våre at de trives godt på skolen og i klassene sine. De fleste som oppelever mobbing forteller ikke om det til verken venner, foresatte eller lærer. Dette viser hvor sammensatt bildet er. Skolen tar mobbing på største alvor og har nulltoleranse for mobbing. Vi jobber kontinuerlig med dette problemet og målet er å redusere antall mobbing og utestengelse så mye som mulig.

Opprusting av skolebygget:
Skolen har i flere år påpekt behov for opprusting av fellesarealer både ute og inne. Det foreligger tegninger og planer for opprusting av uteområdene med overbygget amfi, basketstativ og sosiale samlingssoner.
Inne er det ferdige planer for etablering av 7 grupperom, ny kantine, oppgradert inngangsparti, forbedret ventilasjon og støydemping mellom klasserom og fellesarealer i studiesalen. Da er det bare å vente på igangsetting!

Alternativ opplæringsarena Vestre:
Skolen har gjort avtale om å leie et areal som ikke er knyttet til skolebygget. Her har vi etabler et tilbud som vi ønsker å tilby elever som av ulike grunner ikke klarer å møte til vanlig undervisning. Målet er å motivere for gradvis å delta i vanlig undervisning på skolen igjen. Her er det få elever som skal møte samtidig, høy lærertetthet og fokus på mestring av områder tilpasset den enkelte. Vi håper tilbudet kan fungere som ett av tiltakene for å øke elevnærværet. Fremdeles er det dere som foresatte som har den viktigste jobben med å motivere til skolegang og sette en høy terskel for å holde ungdommene hjemme.

Kjøring inn til skoleområdet:
Takk til alle dere som har tatt hensyn til oppfordringen om å ikke kjøre inn til skoleområdet. Dette har spesielt hatt god effekt etter refleksaksjonen og i forbindelse med snøværet de siste ukene. Ellers gjelder de samme reglene hele året; sett av elevene på busstopp eller ved avkjøringen ved bussrundkjøringen, det er bare noen minutter å gå herfra og mye tryggere.

Takk for at du følger med på denne oppdateringen fra skolen. Det kommer det en ny oppdatering når det skjer videre utvikling i sakene eller noe annet dukker opp.