Gå tilbake til:
Du er her:
Stengt dør
STENGT: Et av funnene i rapporten er at kommunen har ikke sikret tilstrekkelig informasjon til alle brukergrupper om hvilke tjenester og tilbud som har vært tilgjengelige under pandemien.
Bilde: Nina Blågestad

Forvaltningsrevisjon om sosiale tjenesters håndtering av pandemien

Den første delrapporten om kommunens håndtering av covid-19 pandemien handler om hvordan sosiale tjenester har fungert for sårbare grupper.

Kontrollutvalget har bestilt en rekke forvaltningsrevisjoner om kommunens håndtering av koronapandemien. Ledere, ansatte og representanter for brukere av tjenestene har blitt intervjuet for å finne ut hvordan de opplevde tilbudet under pandemien.  Nå er første delrapport fra forvaltningsrevisor Deloitte klar. 

De mest sentrale funnene er:

 • De sosiale tjenestene var ikke tilstrekkelig forberedt for å sikre tilbudet til alle brukerne under pandemien.
 • De sosiale tjenestene er mindre tilgjengelige både for nye og eksisterende brukere nå enn før pandemien. I stor grad skyldes det fysisk nedstenging av tilbud.
 • Kommunen har ikke sikret tilstrekkelig informasjon til alle brukergrupper om hvilke tjenester og tilbud som har vært tilgjengelige under pandemien, eller om hvordan brukerne kan komme i kontakt med de delene av tjenestene de har behov for å kontakte.

Kontrollutvalget skal behandle rapporten 20. januar.

Bergen først ute

LEDER: Henning Warloe leder Kontrollutvalget
LEDER: Henning Warloe leder Kontrollutvalget
Bilde: Håvard Holme

- Det er en svært omfattende revisjon av store deler av kommunens tjenester under koronapandemien vi har satt i gang, og Bergen er først ute med en slik gjennomgang etter det vi vet, sier leder for Kontrollutvalget Henning Warloe (H).

- Denne første rapporten avdekker at det særlig er de mest ressurssvake brukerne av sosialtjenestene som ikke har fått et fullverdig tilbud, mens de brukerne som har klart å benytte digitale løsninger har kommet bedre ut. Her som ellers i samfunnet har pandemien fremskyndet store teknologiske fremskritt, men alle klarer altså ikke å nyttiggjøre seg det, og det er en utfordring kommunen må ta på alvor, sier Warloe.

I undersøkelsen har frivillige organisasjoner meldt om at de i større grad opplever at de må kompensere for vanskelig tilgjengelige kommunale tjenester.

Det kommer også fram i undersøkelsen at de sosiale tjenestene har opplevd betydelig læring gjennom krisehåndteringen. Læringspunktene knytter seg blant annet til digitalisering, samhandling og effektive arbeidsprosesser.

Revisor Deloitte mener det er avgjørende at den læringen som er gjort – både av det som har fungert godt og det som ikke har fungert godt – må dokumenteres, følges opp og deles. Slik kan tjenesten både forbedre tjenestene i "normalsituasjon" og i enda større grad være forberedt på tilsvarende kriser senere.

Del av større arbeid

Denne delrapporter inngår i et større arbeid kontrollutvalget har igangsatt for å evaluere Bergen kommunes håndtering av koronapandemien. I møte 2. september 2020 bestilte kontrollutvalget tre forvaltningsrevisjonsprosjekt fra kommunens revisor Deloitte AS:

 1. Hvordan har det kommunale tjenestetilbudet fungert for sårbare grupper under covid-19 pandemien?
 2. Hvordan har covid-19 tiltakene påvirket de ansattes arbeidssituasjon? Inkludert: I hvilken grad har ny arbeidssituasjon medvirket til innovasjon og endret bruk av teknologi?
 3. I hvilken grad har kommunen sikret at skoleelever har fått tilstrekkelig læringsutbytte og godt læringsmiljø under covid-19 pandemien?

Under prosjekt 1 vil det bli utarbeidet flere delrapporter. Rapportene vil dekke følgende områder:

 • Sosiale tjenester NAV, oppfølging i bolig og krisesenter (ferdig)
 • Barneverntjenesten
 • Hjemmetjenesten for eldre
 • Institusjoner for eldre
 • Tjenester til personer med utviklingshemming (dagtilbud, avlastning og støttekontakt)
 • Psykisk helse og rustjenester (inkluderer også omtale av støttekontakttjenester for denne brukergruppen)
 • Kommunalt botilbud
 • Helsestasjon / skolehelsetjeneste
 • PPT
 • Barnehager – barn med særskilte behov

Kontrollutvalget tar sikte på å fullføre evalueringen før sommeren 2021.

Les dokumentene i saken

 

Tekst: Hilde Rasmussen Nilsen