Gå tilbake til:
Du er her:
Kolstidhagen sykehjem
NYE RAPPORTER: Tre nye forvaltningsrapporter om tjenestetilbudet til sårbare grupper under koronapandemien er klare, de omhandler tjenestene i sykehjemmene, i barneverntjenesten og i boligetaten. Illustrasjonsbildet er fra Kolstihagen sykehjem.
Bilde: Nina Blågestad

Tre nye rapporter om tjenester til sårbare grupper under pandemien

Hvordan har tjenestetilbudet til sårbare grupper fungert under pandemien? Tre nye forvaltningsrevisjonsrapporter er klare. Disse omhandler tjenestene i sykehjemmene, barneverntjenesten og boligetaten.

Kontrollutvalget har bestilt en rekke forvaltningsrevisjoner om kommunens håndtering av koronapandemien. Ledere, ansatte og representanter for brukere av tjenestene har blitt intervjuet for å finne ut hvordan de har opplevd tilbudet under pandemien. Nå er tre nye delrapporter klare.

De tre delrapportene viser at ingen av de undersøkte tjenestene var godt nok forberedt på å sikre tilbudet til sine brukere da pandemien kom i mars 2020. Ellers er de mest sentrale funnene disse:

Sykehjem under covid-19 pandemien

  • Sykehjemmene har hatt manglende tilgang til nødvendig smittevernutstyr, særlig i starten av pandemien.
  • Det har vært krevende å ha egnede lokaler til å ivareta smittevernsrestriksjoner, spesielt i forbindelse med isolasjon ved smitte.
  • Økt sykefravær og vikarbruk, høyt arbeidspress og smitteverntiltak har gjort det krevende å gjennomføre og ivareta tjenestetilbudet ved sykehjemmene.
  • Strenge besøksrestriksjoner har hatt negative konsekvenser for beboere.

Barneverntjenestene under covid-19 pandemien

  • Det har vært en tydelig nedgang i meldinger fra skole, barnehager og skolehelsetjeneste. Antallet meldinger fra private og fra Barnevernvakten har imidlertid økt, og bekymringsmeldingene er blitt mer alvorlige.
  • Barneverntjenestenes ansatte har vært mindre fysisk tilgjengelige, og avlastningstilbud og aktivitetstilbud har blitt redusert.
  • Ettersom de ansatte i tjenestene hadde fått tilgang til digitalt utstyr i forkant av pandemien, gikk omstillingen til digital kommunikasjon mye raskere enn den ellers ville gjort.

Boligetaten under covid-19 pandemien

  • Boligetaten driver i mindre grad direkte brukeroppfølging. Dette kan være en medvirkende årsak til at den generelle nedstengingen har hatt begrenset innvirkning på ytelsen av etatens tjenester.
  • Redusert mulighet til fysisk oppmøte har gjort det mer krevende å sikre oppfølging av særlig ressurssvake brukergrupper, som ikke har utstyr, kompetanse og/eller språkferdigheter til å kommunisere digitalt.
  • Boligetaten har manglet utstyr til å sikre gode hjemmekontorløsninger for de ansatte.

Kontrollutvalget skal behandle de tre delrapportene i sitt møte 7. april.

Henning Warloe
OGSÅ BEDRE: - Selv om tjenestetilbudet har blitt svekket, har også mye blitt bedre gjennom det vanskelige året vi har lagt bak oss, sier leder av Kontrollutvalget Henning Warloe.
Bilde: Nina Blågestad

Tjenestetilbudet har blitt svekket

- Også disse tre nye rapportene bekrefter det vi allerede visste fra medieoppslag og ulike bekymringsmeldinger; kommunens tjenester har blitt vesentlig påvirket i negativ retning under pandemien. Samtidig gir rapportene mye informasjon om tiltak som er satt i verk, ansatte som har klart en stor omstilling under vanskelige forhold, og at digitalisering har gitt resultater. Selv om tjenestetilbudet har blitt svekket, har også mye blitt bedre gjennom det vanskelige året vi har lagt bak oss, sier leder av Kontrollutvalget Henning Warloe.

I alle tre rapportene fremhever forvaltningsrevisor Deloitte at pandemien har bidratt til viktig læring for tjenestene. For både barneverntjenestene og boligetaten har økt bruk av digitale verktøy vært viktig læring for tjenestene.  For sykehjemmene er kontinuerlig og systematisk arbeid med beredskap det viktigste læringspunktet.

Til hver av rapportene har Deloitte kommet med 4-6 anbefalte tiltak. For alle de undersøkte tjenestene anbefaler Deloitte at det gjennomføres en evaluering for å dokumentere og dele erfaringene fra pandemiperioden, og Deloitte anbefaler at både ledere, ansatte, brukere og pårørende, samt tjenester etaten samarbeider med bør involveres i en slik evaluering.

Del av større arbeid

Disse tre rapportene inngår i et større arbeid kontrollutvalget har igangsatt for å evaluere Bergen kommunes håndtering av koronapandemien. De tidligere rapportene og det helhetlige arbeidet er omtalt i tidligere nettsaker.

Kontrollutvalget tar sikte på å fullføre evalueringen før sommeren 2021.

Les dokumentene i de tre sakene her

Tekst: Hilde Rasmussen Nilsen