Annonseringsdato: 07.10.2023
Klagefrist: 04.11.2023
Saksnummer: PLAN-2022/20687
Arealplan-ID: 70820000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan

Bergenhus. E39 Fløyfjelltunnelen sør.

Om planforslaget

Bergen bystyre vedtok reguleringsplan for E39 Fløyfjelltunnelen sør i møtet 21.06.2023 sak 239/23.

Reguleringsplanen åpner for etablering av nye tunnelløp øst for dagens tunnelløp i Fløyfjelltunnelen, og/eller utvidelse av dagens tunnelløp. Formålet er å kunne oppgradere Fløyfjelltunnelen i henhold til Tunnelsikkerhetsforskriften, samt muliggjøre tovegs-trafikk i hvert av løpene i avvikssituasjoner.

 

Vedtaket kan påklages 
Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. 

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden. 

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvaltaren i Vestland. 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet. 

Saksdokumenter: