Gå tilbake til:
Du er her:

Kartlegging av vilt og naturtyper Byfjellene Nord 2010

Som grunnlag for utarbeiding av forvaltningsplan for byfjellene nord ble det utført kartlegging av vilt og naturtyper i området.

Byfjellene Nord

Byfjellene Nord omfatter Veten, Høgstefjellet, Tellevikfjellet, Nordgardsfjellet og Geitanuken.

15 rødlistearter 

Bakgrunnen for kartleggingen er behovet for en bedre og mer oppdatert oversikt over de biologiske verdiene i Byfjellene nord, som omfatter et areal på nærmere 25 km2 med skog, fjellheier og kulturlandskap.

Området har i noe begrenset grad blitt biologisk undersøkt tidligere.

I alt 19 naturtypelokaliteter og 3 viltlokaliteter er avgrenset og nærmere beskrevet. Samtidig er rundt 15 rødlistearter omtalt, inkludert 20 stedfestede funn av karplanter, lav og sopp.

Det er i tillegg foreslått skjøtsel og hensyn for å bevare og videreutvikle naturverdiene i området.

Kartleggingen er utført i henhold til Direktoratets håndbøker og er utført av Miljøfaglig Utredning AS.

Last ned rapporten