Hvite skyer på blå himmel
Bilde: Unsplash

KKPH: Om Kulturetatens tilbud til deg med psykiske helseutfordringer

Bergen kommune har siden 2001 tilbudt mennesker med psykiske helseplager et tilrettelagt kunst- og kulturtilbud.

Kunst, kultur og psykisk helse (KKPH) ble etablert som eget prosjekt i Bergen kommune i 2001. I bystyremøtet 25. mai 2009 ble det vedtatt at arbeidet skulle videreføres fra å være prosjektbasert til å bli en del av kommunens ordinære arbeid.

KKPH-prosjektets idegrunnlag var et ønske om å bidra til å minske fordommer og tabuer knyttet til psykisk sykdom ved å arbeide ut fra et kunst- og kulturfaglig perspektiv med fokus på menneskers interesser, ressurser og engasjement kontra sykdom og mangler. Fokus ble rettet spesielt mot mennesker med psykiske helseplager og mer generelt mot allmennheten i forhold til fordommer overfor psykiske sykdommer. Målgruppen var både mennesker med mer alvorlige psykiske sykdommer som var knyttet til institusjoner eller bofellesskap og mennesker med mindre alvorlige psykiske lidelser i egen bolig.

KKPH er nå avviklet som prosjekt, men det gode arbeidet fortsetter gjennom Kulturetaten. Vi tilrettelegger kunst- og kulturaktiviteter og opplevelser for mennesker med psykiske helseplager, der det fokuseres på menneskers interesser, ressurser og talent.

Kulturdeltakelse gir bedre helse

Enklere tilgjengelighet til kunst- og kulturrelaterte aktiviteter kan bidra til økt deltakelse, og gjerne også en opplevelse av økt livskvalitet. Flere studier viser at deltagelse i kunst og kultur kan gi flere fordeler, blant annet glede, følelse av kontroll, økt motstandskraft mot stress og bedre sosiale relasjoner. Les mer om positive helseeffektene kultur har her

Maleri med gul, grønn, lilla, rosa og svart
Maleri av Lisbeth Johansen Sjøvoll
Bilde: Foto: Lisbeth Johansen Sjøvoll

Deltakerne er viktige idémakere

Kulturetaten engasjerer profesjonelle utøvere innen ulike kunstarter (kunstnere, musikere, forfattere, teaterinstruktører) i arbeid for og sammen med mennesker med psykiske helseplager.

Kunstnere og kulturarbeidere er forvaltere av menneskelige verdier. Kunstmøter kan være bevissthetsskapende, all den tid kunsten gjenspeiler reelle menneskelige erfaringer. En kan si at disse erfaringene langt på vei utgjør kunsten. Og dette kan forstås som folkehelsearbeid, i vid forstand.

Målgruppen er medvirkende i utviklingen av tilbudet. Deltakerne er viktige idémakere i forhold til form og innhold på tiltak. Ikke minst er de viktige som deltakere i kurs og aktiviteter og med tilbakemeldinger på hva som fungerer og ikke fungerer i tilbudene.

Se presentasjon av KKPH

Her kan du se en presentasjon av KKPH ved ansvarlig rådgiver Livelin Remme, i anledning XIV World Congress of World Association for Psychosocial Rehabilitation (WAPR) and 7th Abu Dhabi International Mental Health Conference i desember 2021. 

Har du innspill eller forslag til utvikling av tilbudet, kan du sende ansvarlig rådgiver en e-post: kkph@bergen.kommune.no.

Litt mer om oss: 

Kunst, kultur og psykisk helse

Kunst, kultur og psykisk helse  (KKPH) tilrettelegger kunst- og kulturaktiviteter og opplevelser for mennesker med psykiske helseplager. Det fokuseres på menneskers interesser, ressurser og talent.
KKPH engasjerer profesjonelle utøvere innen ulike kunstarter (kunstnere, musikere, forfattere, teaterinstruktører)  i arbeid for og sammen med mennesker med psykiske helseplager.
KKPH er et samarbeid mellom Byrådsavdeling for kultur, frivillighet og inkludering og Byrådsavdeling for barnevern og sosiale tjenester.

KKPH er organisatorisk under Kulturetaten med et by-dekkende ansvar. Det arrangerer kurs og aktiviteter i bydelene,  på kommunale aktivitetshus for målgruppen, med midler fra KKPH.

Målgruppen er delaktig i utviklingen av tilbudet innen KKPH. Deltakerne er viktige idémakere i forhold til form og innhold på tiltak. Ikke minst er de viktige som deltakere i kurs og aktiviteter og med tilbakemeldinger på hva som fungerer og ikke fungerer i tilbudene.

Bergen kommune har siden 2001 tilbudt mennesker med psykiske helseplager et tilrettelagt kunst- og kulturtilbud og en egen plan for arbeidet ble vedtatt for perioden 2010 – 2014. Planen prolongeres.

Plan for Kunst, Kultur og psykisk helse 2010 – 2014

KKPH har et ønske om bedre kommunikasjon og informasjon på tvers av tradisjonelle sektorgrenser og fagområder i krysningsfeltet kunst/kultur og helse/psykisk helse.

Ved bedre samarbeid på tvers av fag håper en at en på sikt kan tilrettelegge bedre tilbud for mennesker med spesielle behov.

Enklere tilgjengelighet til kunst- og kulturrelaterte aktiviteter kan bidra til økt deltakelse og kanskje også opplevelse av økt livskvalitet.

Kunstnere og kulturarbeidere er forvaltere av menneskelige verdier. Kunstmøter kan være bevissthetsskapende, all den tid kunsten gjenspeiler reelle menneskelige erfaringer. En kan si at disse erfaringene langt på vei utgjør kunsten. Og dette kan forstås som folkehelsearbeid, i vid forstand.

Et helt menneske er et menneske med kropp, sjel og ånd. Nødvendig hensyn må tas til menneskets åndelige og kulturelle behov, ikke bare de biologiske og sosiale. Psykiske lidelser berører grunnleggende eksistensielle spørsmål og det er derfor viktig at mennesker, uansett bakgrunn og livserfaring, får muligheter til kulturell og åndelig stimulans og utvikling på den enkeltes egne premisser og i et meningsfylt fellesskap 
(St.prp. 63 (1997-1998) Opptrappingsplanen for psykisk helse

Historikk

Kunst, kultur og psykisk helse (KKPH) ble etablert som eget prosjekt i Bergen kommune i 2001. Tidsskriftet Kraftverk ble utgitt første gang i februar 2002 og første utgivelse av billedkatalogen Kraftverk ble utgitt høsten 2005. I 2006 ble et utvalg dikt og prosa, antatt i tidsskriftet Kraftverk i perioden 2002 – 2005 utgitt i antologien Utsikt til solen (Cappelen). Fra 2007 ble tidsskriftet Kraftverk også lansert som et digitalt tidsskrift. Fra og med 2011 (tidsskriftet Kraftverk nr. 40 og billedkatalogen Kraftverk nr.4) utgis tidsskrift og billedkatalog i en felles trykt utgivelse annet hvert år.

I bystyremøte 25.05.09 ble det vedtatt at arbeidet med Kunst, kultur og psykisk helse videreføres fra prosjekt til å bli en del av Bergen kommunes ordinære arbeid.

Rapport for Kunst, kultur og psykisk helse 2005 – 2008 ble lagt fram i bystyremøte 25.05.09. 

Det overordnede målet til Kunst, kultur og psykisk helse er gjennom et variert tilbud å fokusere på menneskers ressurser, interesser og engasjement.

I et kulturelt demokrati er det ønskelig å tilby kunst- og kulturopplevelser og deltakelse for alle.

KKPH engasjerer profesjonelle utøvere som kunstnere, forfattere, musikere og teaterinstruktører i arbeidet. Tilbudene i KKPH omfatter ikke kunstterapi, uttrykks-terapi, skriveterapi, musikkterapi eller dramaterapi.

En sentral målsetting er involvere profesjonelle aktører innen ulike kunstarter i arbeid for, og sammen med, mennesker med psykososiale handikap og psykiske sykdommer.

Målgruppen er både mennesker med mer alvorlige psykiske sykdommer som er knyttet til institusjon eller bofellesskap og mennesker med mindre alvorlige psykiske lidelser som bor i egen bolig. Deltakerne nås enten via institusjon og bofellesskap eller via psykiatritjenestene og de ulike aktivitetshus og treffsteder i Bergen og omegn.

Fokus er rettet spesielt mot mennesker med psykiske helseplager og mer generelt mot allmennheten i nedbygging av fordommer overfor psykiske lidelser.

Arbeidet innen Kunst, kultur og psykisk helse befinner seg i spennet mellom psykisk helse og kunst. KKPH får tilbakemeldinger på at den overordnede kunstfaglige tankegangen gir deltakerne en følelse av at pasientidentiteten kommer i bakgrunnen. Det i seg selv er med på å gi mennesker med psykiske helseplager større verdighet. Dette gjelder både måten en ser seg selv på og måten utenforstående møter en, samfunnets ytre blikk.

Det handler om at deltakerne blir tatt på alvor ut ifra sine interesser – som ethvert annet menneske som ønsker å delta på kurs eller i en aktivitet.

KKPH samarbeider med aktivitetshus og treffsteder for mennesker med psykiske helseplager, kommunal forvaltning i avdeling psykisk helse, kulturkontor, stiftelser, lag og organisasjoner.

 

Konferanser og kongresser 

Kunst- og kulturfaglige innfallsvinkler og koblinger til helse/psykisk helse har etter hvert fått gjennomslagskraft, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

I en rekke planer og statlige styringsdokumenter inngår idealene om et helhetlig fokus, og nødvendigheten av tverrfaglighet i samfunnsplanlegging.
Kunst, kultur og psykisk helse ønsker å arbeide tverrfaglig og har blant annet vært medarrangør av konferanser og kongresser i samarbeid med Faglig forum for helse- og sosialtjenesten. Konferansene belyser ulike tema innen kunst, kultur, helse og psykisk helse.

KKPH arrangerer også dialogkonferanser i Bergen kommune, for ansatte, samarbeidspartnere, deltakere og andre inviterte.

Siste Dialogkonferanse

Bergen, 7. november 2014. Grand Hotel Terminus
Program Dialogkonferanse 2014

I tillegg til å markere utgivelsen av tidsskriftet Kraftverk nr.50, satte Dialogkonferansen 2014 fokus på det å skrive. Vi inviterte skrivere i Kraftverk til å formidle sine erfaringer fra det å skrive, og inviterte forfatterne Bente Bratlund, Tomas Espedal, Kristine Tofte og Fanny Holmin til å reflektere over det samme. Henning Bergsvåg loset publikum gjennom dage

Siste konferanse

Kunst, kultur og psykisk helse: Ute i lyset, sprekker trollene – Tilrettelegging for inkludering og deltakelse
Bergen, 23. – 24. april 2012
Program Konferanse 2012

To dager spekket med program om litteratur, visuelle uttrykk, musikk og scenekunst. Blant annet presentasjoner av START fra Manchester og CORE ART fra London.
Ansvarlig for konferansen: Kunst, kultur og psykisk helse og Faglig Forum

Siste kongress

Kunst, kultur og psykisk helse: På sporet av et helt liv?
Stavanger 14. – 16. april 2008.

Program Kongress På sporet av et helt liv 2008

Ansvarlig for kongressen: Kulturdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Sosial- og helsedirektoratet, Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune v/kulturavdelingen, Norsk kulturforum www.noku.no, kommunene Stavanger, Sandnes og Klepp samt Bergen kommune ved prosjektet Kunst, kultur og psykisk helse. Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten (praktisk/teknisk arrangør og tilrettelegger)

Tidligere konferanser & kongresser: