Elv, gangvei, naturmangfold
Perspektiv av elven med gangvei langs studentboligene.
Bilde: Dronninga Landskap

Vil bidra til liv og naturopplevelser i byen

En grønn elvepark og strandsone vil bidra til en opplevelsesrik sjøfront langs Store Lungegårdsvann.

Møllendalselva i dag
Møllendalselva i dag

Nærhet til vann er en kvalitet, og her vil vannet bidra til bynære naturopplevelser. Turveier langs elv og sjø vil sammen med en stor, ny park skape rom for opphold, aktivitet og lek.  

Elve- og strandparken vil være et bylandskap med flere funksjoner. Gjennom prosjektet skal det arbeides med tiltak for miljø, klima og naturmangfold og tilrettelegges for et aktivt og attraktivt område for alle. 

Prosjektet har fire hovedformål: 

  • Bidra til renere vann og renere jord, gjennom miljøtiltak som bidrar til håndtering av forurensede masser og bidrar til å hindre utslipp av miljøutgifter til elveløp og sjø.
  • Restaurere utløpet av Møllendalselven, og bidra til bedre forhold for biologisk mangfold over og under vann.
  • Legge til rette for park- og elvearealer som er robuste og tilpasningsdyktige med hensyn til klima.
  • Utvikle kant- og strandsonen til offentlige, sjønære parkområder, med attraktive og aktive oppholds- og aktivitetssoner for alle, både på land og i vann.

Miljøtiltak og naturrestaurering  

2021 markerte starten på FNs tiår for naturrestaurering – hvor ønsket er å gi et løft for arbeid som bidrar til å sikre artsmangfoldet. Miljøtiltak og naturrestaurering av utløpet til Møllendalselven er viktig. Det skal tilrettelegges for et mangfold av liv, både over og under vann. Her skal det føles godt å være for mennesker, fugler, fisk og insekter. Møllendalselven er i dag den eneste sentrumsnære elven som møter sjøen i et åpent elveløp, og eneste mulige gyteområde for sjøørret i Store Lungegårdsvann. Dette gir den en viktig og unik verdi.  

Historieformidling  

Møllendal har en rik historie knyttet til både gårdsdrift og industri. Som navnet viser til, var det her ulike typer mølleanlegg fra elvemunningen og opp til Svartediket. Prosjektet skal utvikles med utgangspunkt i stedets historiske og landskapsmessige kvaliteter og områdets mange fortellinger skal løftes fram.

Fremdrift 

Elveparken er prosjektert, og detaljprosjektering starter høsten 2023. Denne delen av prosjektet omfatter restaurering av Møllendalselvens nedre elveløp, gjennom endring av elvens tverrprofil, fjerning av forurensede bunnsedimenter og tilrettelegging for mer vegetasjon langs elven. Det er planlagt flere tiltak som tar sikte på å utnytte den begrensede vannføringen i elven bedre, både gjennom å etablere et dypere midtparti i elven, og å styre strømning av vannet med steinutlegg og såkalte buner (fyllinger på tvers av elven).  

Prosjektet omfatter også tilrettelegging for skånsom bruk av kantsidene langs elven med promenader, plasser og utsiktspunkt. Tilretteleggingen er utført med bakgrunn i biologisk vurdering av elven slik at områder som tåler det er utformet for menneskelig opphold og tilkomst, mens mer sårbare områder er skjermet fra dette. 

Prosjektet etablerer nye ferdselsårer gjennom området, blant annet gjennom etablering av en ny gang- og sykkelbro tvers over elven som binder sammen gang- og sykkelnettverket mellom øst og vest i området. 

Det er utarbeidet konsept for strandparken. Videre fremdrift for strandparken vil avhenge av flytting av helikoperlandingsplassen.