Illustrasjonsplan under arbeid i prosjekt Pilot Grønneviken.
Foreløpig illustrasjonsplan for Møllendal Vest. Planen er ikke vedtatt, men viser hvordan industritomten kan utvikles.
Bilde: Plan- og bygningsetaten

Fellesareal og delekultur i Grønneviken

Krav til deleløsninger, bærekraft, fellesareal og variert beboersammensetning skal styrkes i reguleringsplanen.

Området eies av Bergen kommune (62 %) og Møllendalsveien AS (38 %), som er et heleid datterselskap av BIR. Partene har inngått en samarbeidsavtale om byutviklingsprosjektet.   

Byrådet vedtok i 2014 å melde tomten på den internasjonale arkitekt- og byutviklingskonkurransen «Europan». Vinnerforslaget til Lala Tøyen og Kåmmån E13 – Awarded entries Bergen | Europan var basert på grunnleggende visjoner knyttet til deling, mangfold, bærekraft, sosial interaksjon og hverdagsreiser til fots eller på sykkel.  

En oppfølging av vinnerforslaget medførte behov for bearbeiding av gjeldende reguleringsplan, bl.a. for å styrke krav til fellesskapsløsninger i bestemmelsene. Planen har vært på høring, og arbeidet med å innarbeide innspill pågår. 

Prosjektet fikk fornyet mandat høsten 2020.  “Pilot Grønneviken er et framtidsrettet prosjekt som med fokus på delekultur vil bringe både erfaring og konkret lærdom til videre utbygging av et sosialt, bærekraftig og inkluderende bysamfunn, samtidig som prosjektet tar sikte på å gi kommunen en økonomisk merverdi. Prosjektet skal være et forbildeprosjekt for utvikling av bærekraft og mangfold, samt nyskapende løsninger for utvikling av et kompakt og bymessig boligområde med gode fellesarealer og fellesskapsløsninger, både inne og ute, som kan gjøre området attraktivt for barnefamilier.”

Se tidligere omtale og byrådssak for mer informasjon om bakgrunn