Transformasjon sør ved Store Lungegårdsvann
Møllendal Vest og arealene for de to prosjektene. Møllendalselven er en del av prosjektområdet for Elve- og strandparken.
Bilde: Charlotte Hvidevold Hystad

Planer for Møllendal Vest

Kommunedelplan for Store Lungegårdsvann Søndre del, sammen med Kommuneplanens arealdel 2018, setter noen av de overordnede rammene for arealbruk og utvikling av Møllendal vest.

Bystyret vedtok  kommunedelplan for Store Lungegårdsvann Søndre del (planid 16850000.) i 2007.  

Et viktig byutviklingsområde

Møllendalsområdet er i endring når det gjelder nye bebyggelsesstrukturer, gang- og sykkelveier og Bybanen. Møllendalsallmenningen, på østsiden av elven, er blitt et sentralt byrom i bydelen, og et viktig målpunkt med ny kunsthøyskole, kafe- og næringsarealer og med attraktive møteplasser og oppholdsmuligheter langs Store Lungegårdsvann. 

Gjeldende reguleringsplan for Møllendal vest ble vedtatt av bystyret 19.09.2012. Her forutsettes det at vestsiden av Møllendalselven skal transformeres til et attraktivt byområde i den nye bydelen. Strandsonen langs Store Lungegårdsvann og Møllendalselven skal opparbeides til parkformål. Prosjektet har fått navnet “Elve- og strandparken”. Den gamle industritomten skal omformes til boliger, barnehage og publikumsrettede funksjoner. Dette prosjektet har fått navnet “Pilot Grønneviken” 

Området omfattes av flere ulike reguleringsplaner. Alle vedtatte planer eller planer i prosess kan finnes via bergenskart.no: http://www.bergenskart.no/braplan/