Illustrasjon av Grønneviken.
Illustrasjon av Grønneviken.
Bilde: Åshild Kanstad Johnsen

Boliger, fellesareal og delekultur i Grønneviken

I Pilot Grønneviken skal Bergen kommune og BIR teste ut mer bærekraftige metoder for utvikling av boliger og bysamfunn.

Grønneviken
Grønneviken
Bilde: Håvard Prestegården

Pilot Grønneviken ble etablert for å utvikle et område på 18,4 dekar, som har et utbyggingspotensial på inntil 35 000 m² BRA på vestsiden av Møllendalselven. Arealet kan gi ca. 375 boenheter, en barnehage, gode byrom og noe  næringsareal. 

Å være en pilot og et forbildeprosjekt innebærer en forventning om at løsningene skal få ringvirkninger langt utenfor tomtens grenser. Prosjektet utforsker hvordan man kan bo godt med mindre ressursbruk, og hvordan man kan legge til rette for et inkluderende bysamfunn der fellesskap og gode sosiale relasjoner kan etableres. Dette innebærer blant annet: 

  • Alle skal ha tilgang til fellesareal i tillegg til egen leilighet. Eksempel på det kan være et felles oppholdsrom, felles gjesterom, gode byrom, et sted å dyrke en hobby eller andre møteplasser
  • Alle skal ha tilgang til deleløsninger som gir en opplevelse av å få mer ved å eie mindre. Det kan være delebilordning, et bibliotek, verktøy eller annet.
  • Det er et mål for Pilot Grønneviken å legge til rette for variert beboersammensetning. Byutviklingsprosjektet skal være særlig tilpasset barnefamilier, men der skal være et tilbud av flere typer boliger i ulike størrelser og prisklasser.
  • Området skal ha variert arkitektur, og skal også være et forbildeprosjekt for bruk av landskap og vann.

Ferdigregulerte tomter skal selges til markedspris. Mål og ambisjoner innarbeides i områderegulering. Bergen kommune og BIR vil bruke eierrådigheten for å stille krav til de som skal kjøpe og utvikle eiendommen. For å lykkes med prosjektet må man samarbeide på nye måter og virkemiddelbruk må utfordres.

Fremdrift og gjennomføring påvirkes av flere forhold, blant annet:  

  • Flytting av Helse Bergen sin helikopterlandingsplass.
  • Håndtering av forurensede masser og tidligere deponi.
  • Valg av renovasjonsløsning.
  • Plan for Betongstøperiet, som er et kulturminne, og som potensielt kan bli både barnehage og felleshus. Dette er ikke vedtatt.
  • Avhengighet til elve- og strandparken som skal etableres mellom tomten og elven/Store Lungegårdsvann.