Gå tilbake til:
Du er her:
Bildet viser utsnitt fra temakart Sammenhengende blågrønne strukturer, vedlegg til Kommuneplanens arealdel 2018
Utsnitt fra temakart Sammenhengende blågrønne strukturer, vedlegg til Kommuneplanens arealdel 2018

Videre arbeid

Her får du oversikt over oppgaver, planarbeider og verktøy som skal prioriteres i oppfølgingen av naturstrategien.

Press på arealer står som den største utfordringen for naturen i Bergen, både med tanke på naturens rolle som leveområder for arter, rekreasjonsområder for mennesker, karbonlager, overvannshåndtering, landbruk, buffer ved drikkevann med mer. Byrådet mener at trenden med omfattende og ukritiske inngrep i naturen må stoppes. For å oppnå det, må mennesker i større grad ta hensyn til naturen, og leve og bo på en måte som ikke ødelegger det biologiske mangfoldet. 

For å lykkes med å gi naturen mer plass enn i dag, må naturverdiene prioriteres høyere i arealplaner. Strategien peker på ulike planverktøy, mål og metoder som bør utvikles, samt hvem som har ansvar for oppfølging av arbeidene.

Med bakgrunn i satsingsområdene formulert i Naturstrategien og kunnskapsgrunnlaget, anbefales det å utarbeide/videreutvikle følgende planer og verktøy:

Prioriterte planarbeider

  • Handlingsplan for natur og rekreasjon - fysiske tiltak
  • Plan for naturmangfold
  • Byfjellsplan
  • Plan for forvaltning av byrommene

Prioriterte verktøy

  • Blågrønt temakart
  • Arealregnskap
  • Grøntregnskap
  • Kartfesting av naturarealer ved skoler og barnehager
  • Eksempelsamling

Les mer

Les med om planarbeid og videre satsinger i naturstrategiens vedlegg 2.