Collage av bilder av lærere og elever inne og ute på skolen.
Skolebruksplanen handler om hvordan skolebygg og uteområder blir utformet.
Bilde: Nina Fidje Blågestad

Skolebruksplan for Bergen 2021-2030

Skolebruksplanen er kommunens viktigste dokument for å planlegge og utforme skolebygg og fremtidig skolestruktur.

Les skolebruksplanen for Bergen 2021-2030, og funksjons- og arealprogram for skoleanlegg 2021 revidert 16.04.2023


Den overordnede målsettingen med skolebruksplanen er at den skal støtte opp under visjonen for bergensskolen: «Kompetanse for alle i mulighetenes skole», og gi grunnlag for planlegging av en skolestruktur og skoleanlegg som legger til rette for gode læringsmiljø som fremmer læring. 

Målet i planen er en skole som sikrer alle elever like muligheter og hvor alle barn opplever mestring.

Skolen som hjerte i nærmiljøet

Skolebruksplanen inneholder også strategier og tiltak for å utvikle “Skolen som hjerte i nærmiljøet”. Her blir det foreslått hvordan skoleanleggene kan utvikles til gode og inkluderende møteplasser for nærmiljøet. 

To hoveddeler

Skolebruksplanen er en temaplan og består av to hoveddeler:

  •  “Utforming av læringsarealet” foreslår hvordan fremtidens skoler skal utformes og bygges.
  • “Fremtidens skolestruktur” foreslår hvor det skal bygges nye skoleanlegg, og hvilke skoler som skal rehabiliteres eller utvides.

Mange har bidratt i arbeidet med skolebruksplanen

Arbeidet med å lage høringsutkast til skolebruksplanen er en omfattende prosess. Derfor er det mange som har vært involvert i arbeidet. Høringsutkastet er utarbeidet av en plangruppe i kommunen.

Underveis er det kommet gode innspill fra barn og unge, ansatte på skolene, foresatte og andre.  Skolebruksplanen har vært på høring.

Her kan du lese høringsutkastet til skolebruksplanen:
Høring: Skolebruksplan for Bergen 2021-2031

Prosessen med å lage skolebruksplanen

Videoen under gir et lite innblikk i prosessen frem mot høringsutkastet og hva skolebruksplanen inneholder. 

Etter høringsrunden ble innspillene vurdert. Byrådet la så frem sitt forslag til skolebruksplan, som deretter ble behandlet politisk i Utvalg for barnehage, skole og idrett. Bergen bystyre vedtok planen i september 2021.  

Les den politiske behandlingen av planen

Alle planer i Byrådsavdeling for barnehage og skole