Bilde av tilbygget på Midtun skole
UTVIDER: Midtun skole er en av skolene i Bergen som venter vekst i antall elever. I mars 2021 tar skolen i bruk det nye tilbygget som skal gi plass til 150 flere elever.
Bilde: Rune Haugseng

Nye elevtallsprognoser frem mot 2030

Bergen kommune har i forbindelse med arbeidet med ny skolebruksplan utarbeidet nye prognoser for fremtidig elevtall på skolene frem mot 2030.

Bergen kommune har i forbindelse med arbeidet med ny skolebruksplan utarbeidet nye prognoser for fremtidig elevtall på skolene frem mot 2030. Elevtallsprognosen er det viktigste verktøyet kommunen har for å planlegge skolestruktur de neste årene. Prognosen viser forventet elevtallsutvikling på kommunenivå, bydelsnivå og på hver enkelt skole frem til 2030. Forrige prognose ble utarbeidet i 2015. 

Det er gjennomgående ventet et lavere elevtall i bergensskolen enn det tidligere prognoser tilsa. Hovedforklaringen er at fødselstallene i prognosen er lavere enn det den forrige skolebruksplanen la til grunn. I gjeldende prognose er fødselstallene forventet å være 1,5 barn per kvinne i årene fremover. 

Økende eller synkende elevtall er en avgjørende faktor i vurderingen om en skole bør bygges ut og rehabiliteres, om det bør bygges ny skole eller om en skole eventuelt bør avvikles. Elevtallsprognosen er sentral i vurderingen av skolestruktur i årene fremover, men blir mer usikker lenger ut i perioden. Vurdering av behov for skolekapasitet etter 2030 må derfor suppleres med konkrete avveininger ut fra fastsatte målsettinger og føringer som ligger inne i kommuneplanens arealdel (KPA) og større offentlige planarbeid for de ulike bydeler/områder.