Bilde fra et klasserom
I rapporten har Norconsult hentet inn erfaring om utforming og bruk av seks nyere skoleanlegg i Bergen
Bilde: Nina Fidje Blågestad

Rapport om utforming og bruk av læringsarealene i bergensskolen

I forbindelse med oppstart av arbeidet med ny skolebruksplan, bestilte Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett en gjennomgang og analyse av erfaringer knyttet til bruk av læringsarealer.

Arbeidet med erfaringsinnhentingen ble lyst ut på anbud, og Norconsult fikk oppdraget. Erfaringsinnhentingen er en del av arbeidet med rullering av skolebruksplanen. 

Vil sikre et godt kunnskapsgrunnlag

I Bergen bygges skolebygg med fleksible arealer. I rapporten har man ønsket å få svar på om skolene bygges i tråd med arealstandarder og kravspesifikasjoner som er vedtatt i skolebruksplanen, om byggene brukes i tråd med intensjonene, om de er utformet slik at de gir gode rammer for læringsarbeid, om skoleeier forbereder skolene godt til å ta i bruk nye eller rehabiliterte skolebygg, og hvordan skolene selv organiserer læringsarbeidet i de nye byggene.

Anbefaler tettere oppfølging

Rapporten viser at det ligger klare krav og målsettinger til grunn for både pedagogisk praksis og utformingen av fysisk læringsmiljø som igjen støtter opp under den pedagogiske praksisen. Skolebyggene er stort sett bygget i samsvar med intensjonene. Rapporten viser også at det er gjort en god jobb med å utvikle det fysiske læringsmiljøet ved de seks skolene det er hentet erfaring fra. 

Samtidig viser rapporten at det varierer i hvilken grad skolene bruker arealene etter intensjonene. Rapporten sier kommunen kunne gjort mer for å sikre at skolene utnytter læringsarealene til fulle. Rapporten anbefaler en tettere oppfølging og at kommunen gjør sammenhengen mellom læringspraksis og rom tydeligere.