Prosjektene våre

Pågående prosjekt

1.ELDOK (2022-2025, Etat for sykehjem)

Elektronisk dokumentasjon av gitt legemiddel Prosjekt ELDOK skal bidra til at vi kan dokumentere utdeling av medisin på sykehjemmene på en enklere og sikrere måte, ved å etablere nye og mer brukervennlige funksjoner i journalsystemet GBD. Målet er at vi skal fjerne behovet for papirpermer, skanning, utskrifter, føring for hånd etc. Dette vil både spare inn tid for de ansatte, og bedre pasientsikkerheten ved at vi får et tryggere system både for dokumentasjon, lagring og kontroll. Snart skal den nye applikasjonen testes før målet er at den skal implementeres på alle sykehjem i 2024.

2.DIGVAR (2022-2024, Etat for sykehjem)

Ulset sykehjem iverksatt i 2019 drift av digitalt varelager for medisinske forbruksvarer. De har med dette hatt veldig gode resultater. Erfaringene viser at arbeidet knyttet til lager blir lettere,  varebeholdningen smalere, penger spares og kvaliteten øker. Nå vil alle kommunale sykehjem få tilgang til digitale lagerordning for medisinske forbruksvarer. Om dette blir en suksess vil kommunen se på andre bruksområder. Innføring av digitalt varelager startet høsten 2023, og pågår utover i 2024, puljevis, sykehjem for sykehjem.

3.RIGG (2024-2025, Felles hjelpemiddelplattform)

Hjelpemiddelhuset er Norges største distributør av hjelpemidler for NAV, og har hatt en stor økning i distribusjon av hjelpemidler, fra 25.000 utleverte hjelpemidler i 2017 til over 43.800 hjelpemidler bare fra NAV 2021 Hjelpemiddelformidlingen i Bergen består per dags dato av mange aktører som hver på sin kant bidrar til det store bildet. Manuelle, papirbaserte løsninger og manglende forutsigbarhet karakteriserer dagens situasjon. Uten hensiktsmessige systemer som er tilrettelagt for dokumentasjon og håndtering av hjelpemiddelinformasjon og -distribusjon, er det svært utfordrende å levere effektive tjenester av god kvalitet.

RIGG-prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Etat for hjemmebaserte tjenester og Etat for vurdering og rehabilitering. Formålet er å bidra til økt kvalitet og effektivitet i hjelpeformidling i Bergen kommune og bærekraftig drift av Hjelpemiddelhuset. Dette for at sikre at innbyggerne kan bo lenger hjemme og leve et aktivt og meningsfylt liv.

Gjennom prosjektet har Bergen kommune inngått en samarbeidsavtale med Kristiansund kommune om å utvikle og ta i bruk en ny digital plattform for hjelpemiddelformidling kalt Påkobla Hjelpemiddel. Løsningen inneholder flere moduler:

  • Lagerstyring og distribusjon av hjelpemidler fra Hjelpemiddelhuset
  • Terapeutmodul hvor terapeuter og bestillere kan følge opp bestillinger og saker
  • Oppdragsmodul for å registrere oppdrag til Serviceteknisk avdeling
  • Innbyggermodul hvor bruker kan søke om korttidshjelpemidler og følge status på sine saker

Lagerstyringsløsningen tas i bruk på Hjelpemiddelhuset i september 2024.  De resterende modulene er under utvikling og rulles ut stegvis i løpet av vinteren 2024/2025.

---

Mulige prosjekt. Prosjekt som er på vent eller er til vurdering/konsept

1.Utprøving: deling av sykepleiere på natt mellom etater (2024-2025)

Etat for sykehjem og Etat for hjemmebaserte tjenester har utfordringer med å skaffe tilveie tilstrekkelig personalressurser, og særlig sykepleiere på natt. “prosjekt Utprøving: deling av sykepleiere på natt mellom etater». skal se på muligheten for å organisere nattevakttjenesten slik at den kan benyttes på tvers av etater og tjenestesteder. Prosjekt skal prøve ut at etat for hjemmebaserte tjenester leverer sykepleietjenester på natt til beboere på utvalgte langtidssykehjem i en begrenset periode. Dette ønsker de å gjøre ved å midlertidig flytte sykepleierstillinger på natt fra et eller flere utvalgte langtidssykehjem til hjemmebaserte tjenester. Utprøvingen vil gi viktig kunnskap og erfaring som vil sikre at etatene har sykepleiekompetanse på natt nå og i fremtiden

:NB! Prosjektet er satt på pause til valg av sykehjem som skal kommersialiseres er bestemt, og valg av pilotsykehjem er tatt.

---

Avsluttede prosjekt og konsept: 

1.Omsorg pluss (Konsept)

Smart omsorg fikk i april 2022 i oppdrag å lage et mandat for en konseptutredning rundt videreutvikling av Omsorg pluss-tilbudet. I mai ble det fremlagt et mandat for dette i programstyret og  mandatet ble godkjent. En omsorg pluss -bolig er per i dag en boenhet i et bygg som har stedlig bemanning med helsepersonell hele døgnet. Beboerne leier boligene. Omsorg pluss -bolig tildeles på bakgrunn av søkers alder og helsetilstand. Bergen kommune har plassert omsorg pluss på omsorgsnivå under sykehjem. Mens sykehjem er å regne som en helseinstitusjon, er beboere i omsorg pluss definert som hjemmeboende.  

Konseptutredningen skal 

  • Sammenstille informasjon om nåsituasjonen i dagens omsorg pluss-tilbud hva gjelder økonomi, organisering, tjenestetilbud, brukergruppe og brukertilfredshet. 
  • Kartlegge tilgjengelig bygningsmasse for å undersøke i hvilken grad de møter brukernes behov og kommunens tjenestelige behov. 
  • Utrede svakheter og styrker ved dagens organisering og tjenestetilbud innen de samme temaene. 

Basert på kunnskap om status og mulighetsrommet fremlegge inntil 3 konsept (inkl. 0 konsept) som bidrar til:  

En fornyet, forbedret og tydeliggjort modell for tjenestetilbudet omsorg pluss, slik at det på best mulig måte møter brukernes behov, innenfor kommunens handlingsrom som ansvarlig og bærekraftig tjenesteleverandør og arbeidsgiver. 

2.FLYT (2022-2023, Etat for helsetjenester)

Etat for helsetjenester. Prosjektet skal bidra til å gi et enda bedre tjenestetilbud ved Bergen legevakt gjennom et bedre pasientforløp, innen tildelt budsjettramme og i tråd med Akuttmedisinforskriften. Dette skal vi gjøre ved å beskrive det gode pasientforløpet for Bergen legevakt – sett både med pasientenes og medarbeidernes øyne. På bakgrunn av dette skal prosjektet jobbe med forbedring av arbeidsprosesser, ressursbruk og verktøy. 

3.HELTID (2021-2023, Tverretatlig)

Prosjektet skal etablere en heltidskultur hvor det normale er å være tilsatt i 100 % stilling i Byrådsavdeling for helse og omsorg. Prosjekt HELTID skal sikre at Byrådsavdeling for helse og omsorg har tilgjengelig systematisert kunnskap, strategier og verktøy som ledere og ansatte kan benytte i sitt arbeid for økt gjennomsnittlig stillingsstørrelse og heltidskultur på sine arbeidsplasser.  Prosjektet skal kartlegge og sammenfatte hvilke tiltak man så langt har iverksatt i heltidssatsingen, og utarbeid en overordnet strategi for heltidskultur i byrådsavdelingen. Videre skal prosjektet gjennomføre en kunnskapsinnhenting på temaet økonomiske kostnader med heltidskultur. Til slutt skal prosjektet  utarbeide en verktøykasse for utvikling av heltidskultur og etablere etatsvise HELTRESSURSER som skal jobbe med heltidskultur når prosjektet er avsluttet.

4.VENDING (2020-2022, Etat for hjemmebaserte tjenester)

Handler om å forbedre arbeidsprosesser og verktøy i driften av i Hjemmebaserte tjenester i Arna og Åsane. Ved hjelp av tillitsbasert ledelse og prosessforbedring skal man frigjøre mer tid til ledelse og fagutvikling, og slik skape positive gevinster både innen økonomi, arbeidsmiljø, kompetanse, kvalitet m.m. Prosjektet ble ferdig oktober 2022.


5.SAMLOK. (2021-2021, Etat for helsetjenester, Etat for sykehjem)

Prosjektet skal samorganisere tjenestene i Øyeblikkelig hjelp døgnenhet i Etat for helsetjenester og Kommunal mottaksavdeling i Etat for sykehjem, slik at disse blir en enhet, med både øyeblikkelig hjelp sengeplasser og mottaksplasser, geografisk samlokalisert og med felles ledelse. Det er nå besluttet at den nye enheten skal tilhøre Etat for sykehjem og starter formelt opp 1.januar 2022.

6.MEDSYNK (2021-2022, Etat for hjemmebaserte tjenester)

Prosjektet skal bidra til forbedringer rundt medisinhåndtering og dokumentasjon av dette. Helt konkret handler prosjektet om å innføre bruk av elektroniske tiltaksbeskrivelser og elektronisk kvittering for legemidler i Profil og Mobil omsorg.