Branndeteksjonsanlegg Elotec Ajax
Slik ser branndeteksjonsanlegget ut.

Delte ut gratis branndeteksjonsanlegg

OPPDATERT: Bergen brannvesen har gitt bort 600 gratis, ferdigmonterte branndeteksjonsanlegg til bruksenheter i utvalgte trehusområder.

OPPDATERT: Alle deteksjonsanleggene er nå delt ut!

Kontraktsvilkår for eierskifte: 


Branndeteksjonanleggene deles ut i samarbeid med Riksantikvaren. Dersom du har blitt kontaktet av oss betyr det at du har eiendom innenfor et utvalgt område og kan søke om gratis branndeteksjonsanlegg. Formålet med prosjektet er tidlig varsling til brannvesenet i tilfelle brann/branntilløp i sårbare områder i Bergen sentrum.

Tildelingen vil skje fortløpende og så langt lageret rekker. Vi håper at du vil bidra til å øke brannsikkerheten i ditt nærmiljø! Elektronisk søknadsskjema finner du nederst i denne teksten.

Ingen faste utgifter

Bergen brannvesen står for innkjøp av anleggene, og overdrar eierskapet av anlegget til mottakeren etter montering. Eier får fritak fra ordinære kostnader for tilknytning til 110-sentralen og det vil dermed ikke være noen faste utgifter ved å eie anlegget. Det kan bli endringer i dette etter evaluering av Bergen kommunes plan "Helhetlig brannsikringsplan for tett trehusbebyggelse i Bergen". Evaluering skal skje innen 2023. Du som kunde vil bli informert om dette skjer. Eventuelle unødige utrykninger må betales etter sats vedtatt for Bergen brannvesen (for tiden 3820,- pr. utrykning).  En utrykning klassifiseres som unødig dersom det ikke er brann/tilløp til brann, og alarmen ikke blir avstilt i tide.

Produktinformasjon

Anleggene er av typen Elotec Ajax, og vil være direkte koblet til 110-sentralen. Det vil være mulighet for avstilling fra hver enkelt enhet i tilfelle feilutløsning. Det blir installert en detektor, en sender og en avstillingsknapp i hver bruksenhet. Alle deler er hvite og stilrent utformet. Anleggene vil bli levert ferdig montert og satt i drift. Levetiden på batteri til detektor og avstillingsknapp vil variere fra to til fire år, og detektoren varsler når batteriet bør byttes. Du må selv kjøpe og bytte batteri. Begge batteritypene (CR2 og CR2032) er lett tilgjengelig i butikk.

Anlegget skal ikke erstatte pålagt brannalarmanlegg eller forskriftsmessige krav til brannvarsling. Byggverk som allerede har brannalarmanlegg tilknyttet 110-sentralen, vil ikke være aktuelle.

Montering

Bergen brannvesen vil videreformidle kontaktinformasjon til firmaet Pettersson & Gjellesvik AS, som har ansvaret for montering. De vil ta kontakt med dem som får tildelt branndeteksjonsanlegg for å avtale tidspunkt. De har også ansvar for eventuelle feil og reklamasjoner i fem år etter installering. Planlagt monteringsperiode er høsten 2020.

Vilkår og kriterier

Det er enkelte kriterier du må oppfylle og noen vilkår du må akseptere for å kunne levere søknad.  Du må også godta vilkårene for tilknytning til 110-sentralen. Branndeteksjonsanlegg tildeles på bakgrunn av søknad. Tildelinger vil skje fortløpende så langt lageret rekker.

For brannvesenet og Riksantikvaren er det viktig å kunne måle effekten av tiltaket, og tilbudet gjelder derfor noen utvalgte områder. Det er gjort en samlet vurdering av risikobildet, der vi blant annet har sett på antallet fredete/verneverdige bygg, statistikk for brannhendelser og tilkomst for brannvesenet. Det er i første omgang de definerte trehusområdene Vågsbunnen, Nordnes, Laksevåg, Stranden, Marken og Nøstet som er prioritert for branndeteksjon. Dette kan utvides, avhengig av etterspørsel.

Følgende kriterier må oppfylles:

  • Søker er eier (eller har fullmakt til å søke på vegne av eier) av bruksenheten(e) henvendelsen gjelder
  • Det er tilgjengelig et ledig internett-uttak og en ledig stikkontakt i nærheten av hverandre i bruksenheten
  • Det er tilstrekkelig brannvarsling (minimum røykvarslere) i enheten(e) fra før

Følgende vilkår må aksepteres:

  • Søker må akseptere Bergen brannvesens kontraktsvilkår for alarmtjenester med direktekobling til 110-sentralen i Hordaland fra bruksenheter i tett trehusbebyggelse i Bergen i regi av KOMBRA-prosjektet (se pdf nederst i artikkelen).
  • Anlegget skal ikke flyttes til en annen adresse. Ved salg av bruksenheten(e) skal anlegget følge med som fast inventar.
  • Anlegget skal returneres til Bergen brannvesen (gjelder i garantiperioden på fem år), dersom det ikke lenger skal brukes.
  • I søknaden må det oppgis kontaktinformasjon til eier og en annen kontaktperson. Dersom firmaet etter gjentatte forsøk ikke oppnår kontakt, vil tildeling bortfalle. Du vil ikke få ytterligere varsel om det fra brannvesenet.
  • I henhold til kontraktsvilkårene må det oppgis to kontaktpersoner som 110sentralen kan kontakte i tilfelle alarm, driftsforstyrrelser, feilsituasjoner eller lignende. Dersom dette skal være andre personer enn de som oppgis i selve søknadsskjemaet, må det fylles ut et eget skjema som sendes brannvesenet.

Kontaktinformasjon

Epost: Anne.Bjorke@bergen.kommune.no

Tlf:
47 75 80 90 (Anne Bjørke)
99 20 28 01 (Erlend Fikse)

Nyttig informasjon
 

Helhetlig brannsikringsplan for tett trehusbebyggelse i Bergen