Ansatte på et tverrfaglig tavlemøte i Fana.
NYE MÅTER Å JOBBE PÅ: Ansatte på et tverrfaglig tavlemøte i Fana.

Hva er tillit og faglighet?

I Byrådsavdeling for helse og omsorg i Bergen kommune er det syv prinsipper som gjelder for satsingen på tillit og faglighet.

Kort sagt handler tillits- og faglighetsreformen om at vi er bevisste på å bygge tillit mellom ledere, medarbeidere og brukere. Ledelsen skal definere mål og beskrive ønsket resultat mens medarbeidere skal få brukt sin kompetanse slik at vi finner de gode løsningene for og sammen med brukerne. Ansatte skal bruke sin faglige kompetanse i dialog med bruker for eksempel når vurderinger knyttet til omfang av hjelpebehov kartlegges. Vi skal jobbe kunnskapsbasert, men ikke lage detaljerte prosedyrer med mindre det er svært viktig at noe gjøres helt likt.

De syv prinsippene

Bergen kommune var tidlig ute med tillits- og faglighetsreformen (i 2017) og regjeringen har nå vedtatt en tillitsreform som skal gjelde for hele landet. I Byrådsavdeling for helse og omsorg (BHO) bruker vi følgende 7 prinsipper som skal veilede oss i vårt arbeid:

  1. Ansatte skal få tillit og ansvar
  2. Åpenhet, klare mål og dialog skal være utgangspunkt for oppgavene vi skal løse
  3. Tjenestene skal bygge opp under brukernes egne ressurser og involvere pårørende
  4. Ledelse og styring skal fokusere på mål og resultater
  5. Utvikling og faglig handlingsrom skal være kunnskapsbasert
  6. Utøvelse av tjenester skal bygge på kunnskap om hva som virker
  7. Ledelse og engasjerte medarbeidere skal fremme innovasjon
Ida Mejer Husted
HAR BYGGET KULTUR: Tidligere prosjektleder Ida Mejer Husted jobbet mye med å spre entusiasme for tillits- og faglighetsreformen i den innledende fasen.

Jobber med kulturendring

Reformen medfører en kulturendring som det nå jobbes med å etablere i hele byrådsavdelingen. Det er et mål å bli mer effektive og at ansatte skal få en enda mer interessant jobb. Ledelsen blir bedre på å formulere klare mål, og kompetente medarbeidere skal sammen med brukerne finne gode tiltak for å nå målene. Tillits- og faglighetsreformens prinsipper skal være gjeldende for alle utviklingsprosjekter, og medarbeidere skal inkluderes når man jobber med å videreutvikle tjenestene. Tillitsvalgte og vernetjenesten skal også involveres tidlig. I BHO jobbes det med å etablere samskapt styring som et sentralt begrep. Samskapt styring handler om å utvikle styringsløsninger som sikrer at de rette personene involveres til rett tid når et problem skal løses, altså før beslutninger tas. I tillegg er det viktig å bruke tiden rett: Vi må være trygge på at det vi bruker tid på å dokumentere og rapporter er viktig og nødvendig. Unødvendig byråkrati skal fjernes. Kommunaldirektøren sender jevnlig et eget nyhetsbrev til alle ansatte med samskapt styring som tema. 

Viktig med brukerinvolvering

Et sentralt element i Tillits- og faglighetsreformen er at utvikling av tjenestene skal skje i samhandling med brukere og pårørende. Byrådsavdelingen skal samarbeide med Eldrerådet og Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse. I tråd med reformen inviteres også rådene og andre brukerrepresentanter med i prosjekter som berører målgruppene rådene representerer. 

Fordelene med tillitsreformen

Tillits- og faglighetsreformen har som hovedmål å ha myndiggjorte og motiverte medarbeidere som gir kunnskapsbaserte tjenester. Tanken er at myndiggjorte og motiverte medarbeidere vil gi økt trivsel på arbeidsplassen, bedre kvalitet i tjenestene og bedre utnyttelse av faglig kompetanse. Medarbeiderne skal jobbe med målsetning om at den enkelte bruker blir mest mulig selvhjulpen. 
 
Plakat med de 7 prinsippene for tillit og faglighet