Ansatte i Gruppearbeid
GODT SAMARBEID: Ansatte fra ulike nivå og tjenester på gruppearbeid på workshops i byområdene.
Bilde: ANN KRISTIN BERGE

Organisering

I arbeidet med innføringen av tillits- og faglighetsreformen har det vært bred deltakelse fra ledere og medarbeidere i organisasjonen. Kommunikasjon brukes som et viktig virkemiddel.

Mye har skjedd siden reformen ble vedtatt:

Ansatte i Ytrebygda
INNFØRER NYE ARBEIDSMETODER: Ansatte i Ytrebygda jobber med innføringen av helsetjenesteteam.
Bilde: undefined
 • Arbeidsgrupper
  Arbeidsgrupper er etablert med medarbeidere og ledere fra tjenestene, brukerrådene, tillitsvalgte og vernetjenesten. Dette var et tiltak for å få diskutert hva prinsippene betød og få innspill til forbedringsområder.  Å diskutere dette i grupper bestående av personer med ulike perspektiv var interessant og bidro til å få en god forståelse av prinsippene. Arbeidsgruppene ble avviklet da vi fikk en prosjektleder på fulltid. 
Tina Øllgård Bentzen
NYTTIG KUNNSKAP: Bergen kommune har hatt stor nytte av kunnskapen til forskeren Tina Øllgård Bentzen.
Bilde: ANN KRISTIN BERGE
 • Workshops og samlinger 
  Det har vært gjennomført en rekke workshops og samlinger der deltakerne har jobbet med innholdet i reformen. For eksempel gjennomførte fire medarbeidere i prosjektet over 80 informasjonsmøter med medarbeidere og enhetsledere høsten 2018 og våren 2019. Forskeren Tina Øllgård Bentzen har flere ganger bidratt med innlegg om sin forskning som handler om tillitsbasert styring og ledelse i offentlige institusjoner i Danmark.
 • Kommunikasjonstiltak
  Målet har vært å informere alle i hjemmetjenestene samt samarbeidspartnere om reformen. Medarbeidere i tjenestene ble frikjøpt for å lage informasjonsmateriell. Høsten 2018 ble plakater med informasjon om tillits- og faglighetsreformens prinsipper distribuert til tjenestene for å sikre en felles forståelse av hjemmetjenestenes målsetning og gjøre reformen og dens prinsipper kjent i tjenestene. I 2018 ble det også opprettet en egen intranettside. I 2022 har kommunaldirektøren begynt med et nyhetsbrev til alle ansatte for å synliggjøre hvordan tillits- og faglighetsreformen utvikler seg i praksis. Temasiden du nå leser er også opprettet i 2022. Det jobbes også med å ferdigstille flere podkast-episoder til bruk for ledere og ansatte i kommunen.
 • Kurs
  Programmet «Aktivt medarbeiderskap» brukes for å bidra til trygge og selvstendige medarbeidere.

Ledelse av satsingen

Byrådsavdeling for helse og omsorg (BHO) har tidligere hatt en prosjektleder på fulltid for tillits- og faglighetsreformen. Dette ble gjort i tråd med anbefalinger fra etater, tillitsvalgtorganisasjoner og arbeidsgrupper. Nå inngår arbeidet med tillit og faglighet i driften av tjenestene. Administrasjonen i kommunaldirektørens stab har et team som jobber med innføringen av reformen på dette nivået i organisasjonen. 

Slik evaluerer vi

Å evaluere effekten av tillits- og faglighetsreformen skjer gjennom: 

 • Evaluering av konkrete prosjekter i reformen
 • Forskningsresultater
 • Medarbeiderundersøkelser som gjennomføres hvert andre år
 • Brukerundersøkelser

Status i Bergen

 Flere store og viktige tiltak som bygger på prinsippene i reformen, er innført. Det er også lagt ned mye arbeid for å etablere en felles forståelse for reformens prinsipper blant ledere og medarbeidere. Tillits- og faglighetsreformens mål og prinsipper har fått et godt fotfeste i byrådsavdelingen, særlig i etat for hjemmebaserte tjenester og i etat for vurdering og rehabilitering. 

Dette gjenspeiles i hvordan prosjekter gjennomføres, og hvordan samhandlingen mellom byrådsavdelingen, tilhørende etater og arbeidstakerorganisasjonene foregår.  I første fase av innføringen av reformen var fokuset hovedsakelig rettet mot å inkludere medarbeidere og ledere på nivå 2, men nå ser man behov for å styrke arbeidet med reformen på nivå 1. Fremover skal det også jobbes med å innføre reformen i flere tjenester.

Viktige satsinger