Hvorfor er universell utforming viktig og riktig?

Alle kommunens IKT-løsninger, både for innbyggere og ansatte, skal være universelt utformet (uu). Det betyr at alle skal kunne bruke løsningene. Her kan du lese mer om hvorfor og hvem dette gjelder.

Nødvendig for noen - bedre for alle

Universell utforming er helt nødvendig for enkelte grupper. En god IKT-løsning må ta høyde for mangfoldet blant oss. En bonus av å sikre at alle kan bruke løsningen er at den blir bedre å bruke for alle.

For mennesker med funksjonsvariasjon kan det bli svært vanskelig eller umulig å bruke en nettløsning hvis den ikke er universelt utformet. Dette gjelder blant andre mennesker med :

  • nedsatt hørsel
  • nedsatt syn
  • dysleksi
  • nedsatt motorikk og fingerfølsomhet
  • kognitive vansker
  • Konsentrasjonsvansker

Denne gruppen er større enn folk flest gjerne tror; - ca. 20 % av befolkningen.

En bonus ved å følge lovkrav og prinsippene for universell utforming av IKT er at nettsider, IKT-løsninger og apper blir mer brukervennlige for alle, også for eldre, personer med annet morsmål enn norsk, deg som har glemt lesebrillene, skal lese på en skjerm i sterkt sollys eller har dårlig tid når du skal kjøpe en billett. Universelt utformede ansattløsninger vil også fremme mangfold og gi mer effektive ansatte.