Lovverk og styrende dokumenter

Her kan du lese mer om hvilke lovkrav, regelverk og tidsfrister som må følges for at en løsning skal være universelt utformet. Les også om hvor Bergen kommune stiller strengere krav enn loven.

Vi vil ligge i forkant

I Bergen kommunes Digitaliseringsstrategi kan vi lese følgende:

«Hovedregelen er at IKT-løsninger i Bergen kommune skal være universelt utformet. Dette gjelder både løsninger for innbyggere og interne løsninger for ansatte i kommunen. Bergen kommune ønsker å ligge i forkant når det gjelder universell utforming og har derfor vedtatt strengere krav til universell utforming av systemer for ansatte enn det dagens lovgivning setter.»

https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg/900101/mote/2894837/sak/226967

Forskrift om universell utforming av IKT

Den viktigste forskriften å sette seg inn i er Forskrift om universell utforming av IKT. Se spesielt §4
 

Forskriften sier dette om tidsfrister:

  • Fra 01.02.2023 fikk vi innskjerpede krav for offentlig sektor. alle offentlige nettsteder må nå ha en tilgjengelighetserklæring og og må der forklare hvilke krav som eventuelt ikke er oppfylt. Fra samme dato er det også krav til at intranett og ekstranett skal være universelt utformet.
  • Fra 01.02.2024 ble det også krav til at forhåndsinnspilt video skal være synstolket. Dette kravet gjelder  ikke barnehage og skole, med unntak av innhold knyttet til viktige nettbaserte administrative funksjoner. Fra samme dato må også apper fra offentlig sektor ha en tilgjengelighetserklæring.

Likestillings- og diskrimineringsloven

I Likestillings- og diskrimineringsloven står det blant annet dette om IKT:   

§ 17.Universell utforming

"Offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjoner.

Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse."

§ 18.Særlig om universell utforming av IKT

"Løsninger for IKT som underbygger virksomhetens alminnelige funksjoner, og som er hovedløsninger rettet mot eller stilt til rådighet for allmennheten, skal være universelt utformet fra det tidspunktet som er fastsatt i § 41.

Med IKT menes teknologi og systemer av teknologi som brukes til å uttrykke, skape, omdanne, utveksle, lagre, mangfoldiggjøre og publisere informasjon, eller som på annen måte gjør informasjon anvendbar."

Om arbeidsliv står det følgende:

§ 26.Arbeidsgivers plikt til å arbeide for likestilling

"Alle arbeidsgivere skal, innenfor sin virksomhet, arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel og adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Arbeidet skal blant annet omfatte rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging, mulighet for å kombinere arbeid og familieliv og forebygging av trakassering."

Lov om offentlige anskaffelser (Anskaffelsesloven)

I Anskaffelseslovens § 5 står det følgende setning:

"...Oppdragsgiveren skal stille krav til universell utforming i offentlige kontrakter i samsvar med regler som fastsettes i forskrift."

Forskrift om offentlige anskaffelser (Anskaffelsesforskriften)

Anskaffelsesforskriften og bystyrevedtaket nedenfor sier kort sagt at digitale løsninger for ansatte i Bergen kommune skal være universelt utformet. 

"§ 15-2. Plikt til å ta hensyn til universell utforming i visse anskaffelser

Kravspesifikasjonene skal ta hensyn til universell utforming når oppdragsgiveren skal anskaffe ytelser som skal brukes av personer, enten det er allmennheten eller ansatte hos oppdragsgiveren, med mindre unntak kan begrunnes særskilt. Kravspesifikasjonene skal vise til eventuelle bestemmelser i lov eller forskrift som stiller krav til universell utforming."

Denne paragrafen gjelder kun offentlige anskaffelser over EØS-terskelverdien, som for varer og tjenester er kr 2,2 millioner eksklusiv merverdiavgift.

Politikerne i Bergen har i bystyrevedtaket under bestemt at paragrafen også skal gjelde anskaffelser under EØS-terskelverdien. Med andre ord skal alle digitale arbeidsverktøyer som kjøpes inn for ansatte i Bergen kommune være universelt utformet.

Bystyrevedtak

"Bergen bystyre behandlet saken i møtet 310517 sak 150-17 og fattet følgende vedtak: 

Bystyret gir sin tilslutning til «Anskaffelsesstrategi 2017-2020» og målsettinger knyttet til denne, med følgende tillegg: 

Nytt tiltak 4.8: 

Bestemmelsene om universell utforming i del III i anskaffelsesforskriften skal gjøres gjeldene også under EØS-terskelverdi. "

Med andre ord skal alle IKT-løsninger for ansatte være universelt utformet, uavhengig av pris.