To barnehagejenter med hestehale sitter med ryggen til kamera.

En barnehageplass koster 3.000 kroner i måneden. Fra 1. august 2024 er prisen 2.000 kroner. I tillegg må du betale 340 kroner i måneden i matpenger i kommunale barnehager. De private barnehagene velger selv hva de vil ta i matpenger, men prisen kan ikke være høyere enn barnehagens kostnader for mat.

Maksimalpris for en barnehageplass blir bestemt av Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet. En barnehageplass koster 3.000 kroner i måneden. Fra 1. august 2024 koster plassen 2.000 kroner i måneden.

Du betaler for 11 måneder i året. Du får ikke faktura for juli for barn i kommunale barnehager. Husk at det er etterskuddsfakturering slik at faktura for juni har forfall midt i juli. 

Matpenger

Du betaler 340 kroner per måned for mat. Matpenger kommer i tillegg til det du betaler for barnehageplassen. Beløpet er det samme selv om du har redusert foreldrebetaling i barnehage. 

Private barnehager kan ha andre satser. Kontakt barnehagen din dersom du lurer på noe. 

Søskenmoderasjon

Foreldre med mer enn ett barn i barnehage får søskenmoderasjon. Søskenmoderasjon i barnehage blir regnet ut etter hvilken plasstype det enkelte barn har. Den blir beregnet slik:

  • For første barn må du betale vanlig pris.
  • For barn nummer to får du 30 prosent søskenmoderasjon.
  • For barn nummer tre eller flere får du 100 prosent søskenmoderasjon.

Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon. Den blir beregnet automatisk. Søsken må bo i samme husholdning. Ordningen er ikke inntektsbasert.

Inntektsmoderasjon

Husholdninger med samlet skattepliktig inntekt under 615 590 kroner med 2-5 åringer kan søke redusert foreldrebetaling. For husholdninger med 0-1 åringer er inntektsgrensen 550 000 kroner. 

Fra 1. august 2024 er inntektsgrensen 366.667 kroner for 0-1 åringer, og 642.700 kroner for 2-5 åringer. 

Det finnes ulike ordninger for redusert foreldrebetaling i barnehage:

Inntektsmoderasjon som sikrer at foreldrebetalingen maksimalt utgjør 6 prosent av skattepliktig inntekt.

Gratis kjernetid for barn i barnehage

Vedtak om redusert foreldrebetaling gir deg fritak for 20 timer ukentlig (av en hel plass på 45 timer per uke) fra august det året barnet fyller 2 år, og til 3-, 4- og 5-åringer i familier med en inntekt under inntektsgrensen.

Mer informasjon om ordningene og om hvordan søke: Søke om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO.

Skal noen andre enn deg motta fakturaen for plassen i barnehage eller SFO? Da er det den nye fakturamottakeren som må melde inn endringen. 

Ny fakturamottaker logger seg inn via ID-porten og fyller ut skjema. 

Endre fakturamottaker 

Bergen kommunes personvernerklæring beskriver hvordan og hvorfor kommunen samler inn og behandler personopplysninger om deg som innbygger og tjenestemottaker. Erklæringen inneholder også informasjon om hvilke rettigheter du har når kommunen behandler opplysninger om deg. 

Barnets foreldre/foresatte kan si opp plassen med én måneds varsel regnet fra dato til dato.

Det betyr at dersom du sier opp barnehageplassen for eksempel 12. oktober, må du betale for plassen frem til 12. november.

Har du mottatt faktura for den oppsagte plassen for perioden etter at oppsigelsestiden er over? Kontakt styreren i barnehagen.

Les mer om oppsigelse av barnehageplass:  Barnehageplass - søke permisjon eller si opp

Reglene for oppsigelse av barnehageplass er regulert i Vedtekter for Bergen kommunes barnehager. Reglene gjelder fra det tidspunktet foreldre/foresatte har tatt imot plassen.

Når du bytter barnehage, må du si opp plassen i den gamle barnehagen. Si opp etter at du har takket ja til plass i den nye barnehagen. 

Hvor lenge du må betale for den gamle plassen, avhenger av hvilke regler som gjelder for oppsigelse i den aktuelle barnehagen.

Når du skifter barnehage, kan det hende at du i en periode må betale dobbelt, altså at du må betale både for plassen i den nye barnehagen og i den gamle barnehagen. For kommunale barnehager er oppsigelsestiden én måned fra dato til dato. Se også "Jeg har sagt opp plassen i kommunal barnehage, men har likevel mottatt faktura".

Private barnehager kan ha andre regler. Kontakt din private barnehage dersom du er usikker på hvilke regler som gjelder der.

Regelen om betaling ut oppsigelsestiden gjelder ikke hvis du skifter plass fra én kommunal barnehage til en annen kommunal barnehage. Da betaler du bare frem til sluttdato i den gamle barnehagen, og fra startdato i den nye barnehagen. Du vil i et slikt tilfelle få to fakturaer for to barnehageplasser (hvis du har skiftet i løpet av måneden), men betalingen vil da ikke være dobbelt, men fordelt på de dagene barnet ditt har tilbrakt i henholdsvis gammel og ny barnehage.

Kommunale barnehageplasser blir fakturert etterskuddsvis. Det betyr at du mottar fakturaen i slutten av måneden med betalingsfrist i midten av neste måneden.

Har du fått faktura for feil plasstype, eller for feil tidsperiode? 

Har du fått faktura for feil plasstype, eller for feil tidsperiode? Kontakt styreren i barnehagen. 

Hvis feilen gjelder plasstype eller feil i start- eller stoppdato

Hvis feilen gjelder plasstype eller feil i start- eller stoppdato, må du betale beløpet som står på fakturaen. Feilen vil bli korrigert på neste faktura og kommer da som et fradrag eller et tillegg. Summen av de to fakturaene sett under ett vil dermed være korrekt.

Hvis barnet ditt ikke lenger går i barnehagen

Hvis barnet ditt ikke lenger går i barnehage og du dermed ikke kommer til å motta flere fakturaer, får du en kreditnota som utligner det feilfakturerte beløpet. 

Hvis feilen gjelder plasstype eller feil i start- eller stoppdato

Hvis feilen gjelder plasstype eller feil i start- eller stoppdato, må du betale fakturaen. Feilen vil bli korrigert på neste faktura og kommer som et fradrag eller et tillegg. Summen av de 2 fakturaene sett under ett vil dermed være korrekt.

I det tilfellet hvor ditt barn ikke lenger går i barnehage og du dermed ikke kommer til å motta flere barnehagefakturaer, får du en kreditnota som utligner det feilfakturerte beløpet. 

Hvis feilen gjelder moderasjoner

Hvis feilen gjelder moderasjoner
Avhengig av det beløpet feilen utgjør vil fremgangsmåten enten være som over, eller så vil det blir laget en kreditnota som du kan trekke fra ved betaling av den mottatte fakturaen.

Hvis feilen gjelder feil fakturamottaker

Hvis feilen gjelder feil fakturamottaker, vil fakturaen bli kreditert helt eller delvis, og ny faktura eller delt faktura bli sendt til rett mottaker ved neste fakturering. Vær oppmerksom på at den neste fakturaen til rett mottaker da også vil inneholde det som skulle ha vært fakturert måneden før.

Søknad om moderasjon gjelder fra måneden etter at søknaden er sendt inn. Det betyr at hvis du sendte inn din søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage i samme måned som du har mottatt faktura for, så vil du først se den reduserte foreldrebetalingen/gratis kjernetid i barnehage på neste måneds faktura.

Har du betalingsavtale med banken din (AvtaleGiro, eFaktura eller Vipps), får du fakturaen i nettbanken. Hvis ikke, får du fakturaen som brevpost. Du kan også finne oversikt over dine fakturaer på “Min side” (du finner lenke øverst til høyre).

Har du ikke mottatt faktura, kontakt barnehagen.

Endre fakturamottaker