Gå tilbake til:
Du er her:

Hovedopptak 2021 er avsluttet. 

Barnehagene foretar supplerende opptak, dersom de har ledige plasser.

Velkommen som søker til barnehage i Bergen! Du kan søke barnehageplass hele året når barnet ditt har fått fødselsnummer. Bruk det elektroniske skjemaet for å søke hos både kommunale og private barnehager.  Har du ikke norsk personnummer eller MinID, kan du kontakte Innbyggerservice i Kaigaten 4. 

Søke barnehageplass

I Bergen er det både kommunale og private barnehager. Dersom du har spørsmål om ledige plasser og søkerlister kontakter du den enkelte barnehage. Se oversikt over barnehagene i Bergen

Søkerlistene blir sortert etter prioritet og barnets fødselsdato. Hvilken dato du leverer søknaden, påvirker ikke opptaket. 

Noen barn har rett til prioritet. Hvis du søker om prioritet, må du sende inn dokumentasjon. I barnehagenes vedtekter finner du mer informasjon om hvilke barn som kan få prioritet ved opptak. Vedtektene finner du på den enkelte barnehages nettside.

I Bergen har vi hovedopptak, suppleringsopptak og overflyttingsopptak.

Hovedopptak

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året du søker om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage fra august.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november, det året du søker om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.

For å ha rett til plass ved hovedopptak :

 • må barnet være fylt ett år innen utgangen av november 2022
 • må du søke om barnehageplass senest 1. mars 2022
 • må du ønske plass senest 30. november 2022
 • kan ikke barnet allerede ha en barnehageplass per 1. mars 2022

Barn som fyller ett år til og med 31. august 2022 har rett til å få plass i barnehage i løpet av august måned.

Barn som fyller ett år i september, oktober og november 2022, har rett til å få plass innen den måneden de fyller ett år.

Barn som fyller ett år fra og med desember 2022, har rett til å få plass fra august 2023.

Hvis det ikke er plass i noen av barnehagene du har søkt, får du tilbud om plass i en annen barnehage i bostedsbydel. Retten til barnehageplass er innfridd når du mottar tilbud om plass i en barnehage i bostedskommunen. Ved hovedopptaket mottar alle barn med rett til plass, kun ett tilbud. 

Hovedopptaket pågår til alle med rett til plass har fått svar på søknaden. Du får svar på søknaden fra midten av mars til begynnelsen av juni. 

Suppleringsopptak

Opptak til barnehage skjer fortløpende gjennom hele året. Ledige plasser blir fordelt til dem som har søkt. Søknader for barn som ikke fyller kriteriene for lovfestet rett til barnehageplass, blir behandlet i suppleringsopptaket.

Overflyttingsopptak

Du er med i overflyttingsopptaket dersom du har barnehageplass, men søker plass i annen barnehage. Overflyttingsopptaket skjer i januar og februar. Oppstart i ny barnehage er fra august. Søknaden din blir behandlet i den barnehagen du har som alternativ én. Barn med barnehageplass i annen bydel enn bostedsbydelen blir prioritert.

Om søknadsprosessen

Du søker elektronisk, og må registrere én søknad for hvert barn. Du som søker må ha foreldreansvar for barnet eller barna du søker for. Ved felles/delt foreldreansvar, skal du oppgi begge foreldre i søknaden.

Du kan søke inntil tre barnehager. Før du søker, kan det være lurt å sjekke barnehagens vedtekter som gir informasjon om for eksempel opptakskrets, opptakskriterier, ferie, oppsigelse, pris og åpningstider. Vedtektene finner du på barnehagenes nettsider.

Har du ikke norsk personnummer, kan du komme til Innbyggerservice i Kaigaten 4 for å registrere søknaden. 

Venteliste

Barnet står på venteliste til barnehagene du har valgt når du får bekreftelse på søknaden. Plassering på ventelisten avhenger av:

 • antall søkere til den aktuelle barnehagen
 • antall søkere med prioritet.

Søknader blir fjernet fra ventelisten hvis:

 • du får tilbud om plass på ønsket barnehage nummer én
 • du får tilbud om barnehageplass, og ikke registrerer at du vil fortsette å stå på ventelisten
 • du ikke svarer på tilbudet om plass

Du kan takke ja til plass i barnehagevalg nummer to eller tre, og fremdeles be om å fortsette å stå på ventelisten til førstevalget. Søknaden blir da vurdert i suppleringsopptaket.

Slette søknad som ikke lengre er aktuell

 • Om du har mottatt et tilbud om barnehageplass, kan du selv slette søknaden ved å velge "hopp av venteliste".
 • Om du ikke har mottatt et tilbud og ønsker å slette søknaden, sender du melding til barnehagemyndighet via kontaktskjema og ber om å få slettet søknaden.

Tilbud om barnehageplass

Du får tilbud om barnehageplass i den digitale postkassen din (Digipost eller e-Boks). Du må åpne tilbudsbrevet der. Hvis du ikke åpner brevet, får du det IKKE sendt som papirpost. 

Hvis du ikke har digital postkasse, vil du inntil videre motta tilbudsbrev i Altinn. Hvis du ikke leser brevet i Altinn innen to dager, får du det tilsendt som papirpost.

Klagemulighet

Du har rett til å klage og be om en skriftlig begrunnelse dersom du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt i hovedopptaket. Du finner mer informasjon om dette i tilbudsbrevet.

Endre barnehagesøknad, svare på tilbud eller si opp plassen

Endre barnehagesøknad, svare på tilbud eller si opp plassen

Hvis du tidlige har registrert en søknad om barnehageplass, men ikke får tilgang til søknaden i Vigilo, kan du kontakte barnehagemyndigheten via kontaktskjemaet

Endre søknad

Du kan ikke gjøre endringer i barnehagesøknaden under hovedopptaket. Hovedopptaket skal være avsluttet innen midten av juni. 

Dersom du ønsker å søke plass i andre barnehager, må du endre søknaden.

 1. Logg inn via ID-porten i lenken over.
 2. Klikk på initialene til barnet du ønsker å endre søknaden for.
 3. Dersom du ikke har mottatt tilbud om barnehageplass på denne søknaden, kan du endre ved å trykke på "Rediger".
 4. Dersom du har mottatt tilbud på denne søknaden og står fremdelse på venteliste til valg nummer 1, trykker du på "Forlat venteliste". Søknaden blir slettet, og du kan registrere en ny.

Ventelistene er sortert etter barnets fødselsdato, ikke søknadsdato.

Svare på tilbud

For å svare på tilbud om barnehageplass logger du inn via ID-porten i lenken over. 

Får du problemer med innlogging, kan du sende svar via e-post til barnehagen du har mottatt tilbud fra.

Si opp plassen

Du sier opp barnehageplassen ved å logge inn via ID-porten i lenken over. 

Har du problemer med innloggingen, kan du sende oppsigelse via e-post til barnehagen barnet har plass i. 

Reglene for oppsigelse gjelder fra du har tatt imot plassen.
Du kan si opp plassen i kommunale barnehager med én måneds varsel regnet fra dato til dato.

Private barnehager har egne regler for oppsigelsestid. Les om dette i barnehagens vedtekter.

 

 

Opptakskriterier i kommunale barnehager

Hele Bergen kommune er opptakskrets for de kommunale barnehagene. Barnet må ha bostedsadresse i Bergen når det begynner i barnehagen.

Du kan søke om prioritert opptak dersom: 

 • barnet har nedsatt funksjonsevne knyttet til § 18 i Lov om barnehager. Krav til dokumentasjon: skriftlig attest fra lege, psykolog, logoped, PPS eller sosialmedisinske institusjoner.
 • barnet er omfattet av §4-4 annet og fjerde ledd og 4-12 i Lov om barnevernstjenester. Krav til dokumentasjon: Vedtak fra barnevernstjenesten.
 • barnet har søsken som allerede har plass i den barnehagen der du søker. Søskenprioritet gjelder ikke når søsken starter på skolen i august. Krav til dokumentasjon: ingen
 • barnet har foreldre som jobber i den kommunale barnehagen. Krav til dokumentasjon: bekreftelse på ansettelse i aktuell barnehage.
 • barnet har forelder/dre som er sterkt synshemmet eller blind. Krav til dokumentasjon: skriftlig attest fra lege på at en eller begge foreldrene er sterkt synshemmet eller blind.
 • barn har foreldre som er enslige forsørger som er arbeidssøkende, i arbeid eller under utdanning. Krav til dokumentasjon: Bekreftelse fra Nav om du er enslig forsørger. bekreftelse fra arbeidsgiver eller utdanningssted om du er i arbeid eller utdanning, eller bekreftelse fra Nav om du er arbeidssøkende.
 • barnet er minoritetsspråklig og har foreldre som er født i et annet land (utenfor Norden og som ikke er engelsktalende). Det samme gjelder for barn med lite eller ingen norskkunnskaper (kartlagt og dokumentert ved helsestasjon). Prioriteten er kun gjeldende én gang, og det er ved hovedopptaket. Krav til dokumentasjon: bekreftelse fra helsestasjon.
 • Det er bydelsvis prioritering ved tildeling av barnehageplass .

Du legger ved all dokumentasjon på prioritet ved søknaden din. Du kan ettersende dokumentasjonen via kontaktskjema.  Dokumentasjonen blir oppbevart i kommunens arkiv. Hvis den blir godkjent, blir søknaden din prioritert. Hvis dokumentasjonen ikke blir godkjent, vil du se det når du logger inn på søknaden din. 

Søkerlistene nummereres etter fødselsdato. Eldste barn tildeles plass først. Tidspunkt for ønsket oppstart blir vektlagt. Hvis to barn med samme fødselsdato søker samme barnehage, er det søknadstidspunktet som avgjør plassering på ventelisten.

Søkerlisten deles i to, én for barn under tre år, og én for barn over tre år.

Oppsigelse

Det er én måneds oppsigelse i kommunale barnehager. Oppsigelsestiden i de private barnehagene kan variere. Les mer i barnehagens vedtekter.

Opptakskriterier i private barnehager

Private barnehager har vedtekter som blant annet beskriver opptakskrets og opptakskriterier. Det betyr at barnehagen for eksempel kan prioritere barn til medlemmer i en forening, eller barn til ansatte i en bedrift. Kontakt barnehagen eller se barnehagens nettside for mer informasjon.

Permisjon fra tildelt barnehageplass

Du kan søke om permisjon eller utsatt oppstart av barnehageplassen. Blir søknaden innvilget, tar barnehagen forbehold om at de har ledig plass på starttidspunktet du ønsker å ta plassen i bruk. Barnehagen kan tilby plass tidligere eller senere enn du ønsker. Takker du nei, kan du miste barnehageplassen.

Kriterier og vilkår

I kommunale barnehager er kriteriene for permisjon at en av foreldrene har; eller skal ha, lønnet foreldrepermisjon. Du kan søke for inntil ett år. Private barnehager kan ha andre kriterier.

Slik søker du om permisjon

Fyll ut søknadsskjema. Lever det sammen med dokumentasjon til barnehagen senest én måned før ønsket permisjonsperiode.

Hvis barnet er tilbudt plass i barnehage, og du ønsker å søke om utsatt oppstart, må du først takke ja til plassen. Deretter må du umiddelbart levere søknad om utsatt oppstart, og dokumentasjon, til barnehagen.

 Dokumentasjon

Krav til dokumentasjon i kommunale barnehager:

 • Bekreftelse fra lege på forventet termin, eller annen relevant dokumentasjon. Du sender søknad til barnehagen som barnet går i, eller der barnet har fått plass i.

Private barnehager kan ha andre krav. Ta kontakt med barnehagen.

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om å søke barnehageplass, endre søknad eller si opp plass, kontakter du Innbyggerservice. 

Telefon: 55 56 55 56
Telefonen blir besvart fra klokken 7.45 til 15.00
E-post: innbyggerservice@bergen.kommune.no
Besøksadresse: Kaigaten 4

Gjelder henvendelsen saker hvor du må oppgi barnets/foreldres personalia, som navn og fødselsdato/fødselsnummer, eller du vil sende dokumentasjon, kontakter du barnehagemyndighet via kontaktskjema

Søk barnehageplass