Gå tilbake til:
Du er her:

Årets overflyttingsopptak i barnehagene pågår i perioden 5. januar til 10. februar 2021. Opptaket gjelder barn som allerede har barnehageplass, og som samtidig er søker til andre barnehager.  Les mer under menypunktet "Søke om barnehageplass". 
 

Velkommen som søker til barnehage i Bergen! Du kan søke barnehageplass hele året når barnet ditt har fått fødselsnummer. Bruk det elektroniske skjemaet for å søke hos både kommunale og private barnehager.  Dersom du ikke har norsk personnummer eller MinID, kan du kontakte Innbyggerservice.

Søke barnehageplass

I Bergen er det både kommunale og private barnehager. Dersom du har spørsmål om ledige plasser og søkelister kontakter du den enkelte barnehage. Se oversikt over barnehagene i Bergen

Søkerlistene blir sortert etter prioritet og barnets fødselsdato. Hvilken dato du leverer søknaden påvirker ikke opptaket. 

Enkelte barn har rett til prioritet. Hvis du søker om prioritet må du sende inn dokumentasjon. I barnehagenes vedtekter finner du mer informasjon om hvilke barn som kan få prioritet ved opptak. Vedtektene finner du på den enkelte barnehages nettside.

I Bergen har vi hovedopptak, suppleringsopptak og overflyttingsopptak.

Hovedopptak

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året dere søker om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november, det året dere søker om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.

For å ha rett til plass ved hovedopptak må følgende kriterier være innfridd:

 • Barnet må være fylt ett år innen utgangen av november 2021
 • Det må være søkt om barnehageplass innen 1. mars 2021
 • Dere må ønske plass senest 30. november 2021 
 • Barnet har ikke allerede en barnehageplass per 1. mars 2021
 • Barn som fyller ett år innen 31. august 2021 har rett til å få plass i barnehage i løpet av august måned
 • Barn som fyller ett år i september, oktober og november 2021 har rett til å få plass innen den måneden de fyller ett år
 • Barn som fyller ett år fra desember 2021, har rett til plass fra august 2022.

Hvis det ikke er plass i noen av barnehagene du har søkt, får du tilbud om plass i en annen barnehage. Den kan ligge i en annen bydel enn der du bor. Hvis du har oppgitt alternativ bydel eller foresattes arbeidssted i søknaden, vil det bli vektlagt. Retten til barnehageplass er innfridd når du mottar tilbud om plass i en barnehage i bostedskommunen. Ved hovedopptaket mottar alle barn med rett til plass kun ett tilbud. 

Hovedopptak pågår fortløpende til alle med rett til plass har fått svar på søknaden. Det kan derfor gå noe tid før du mottar tilbud om plass. Hovedopptak 2020 er avsluttet og alle barn med rett til barnehagehageplass har fått et tilbud om plass i en av byens barnehager. 

Suppleringsopptak

Opptak skjer fortløpende gjennom hele året. Ledige plasser blir fordelt til dem som har søknad inne. Søknader for barn som ikke fyller kriteriene for lovfestet rett til barnehageplass, blir behandlet i suppleringsopptaket.

Overflyttingsopptak

Du er med i overflyttingsopptaket dersom du har barnehageplass, men søker plass i annen barnehage. Opptaket skjer i januar og februar. Oppstart i ny barnehage er fra august. Søknaden din blir behandlet i den barnehagen du har som alternativ én. Barn med barnehageplass i annen bydel enn bostedsbydelen blir prioritert.

Om søknadsprosessen

Du søker elektronisk og må registrere en egen søknad for hvert barn. Søker må ha foreldreansvar. Ved felles/delt foreldreansvar skal dere oppgi begge foresatte i søknaden.

Du kan søke inntil tre barnehager. Før du søker kan det være lurt å sjekke barnehagens vedtekter som gir informasjon om for eksempel opptakskrets, opptakskriterier, ferie, oppsigelse, pris og åpningstider. Vedtektene finner du på barnehagenes nettsider.

Innflyttere uten norsk personnummer kan møte opp hos Innbyggerservice i Kaigaten 4 for å registrere søknad. Du må ta med legitimasjon.

Venteliste

Barnet står på venteliste til de valgte barnehagene fra du har mottatt bekreftelse på søknaden. Plassering på ventelisten avhenger av:

 • antall søkere til den aktuelle barnehagen.
 • antall søkere med prioritet.

Søknader blir fjernet fra ventelisten hvis:

 • du selv sletter søknaden.
 • du får tilbud om plass på ønsket barnehage nummer én.
 • du får tilbud om barnehageplass og ikke registrerer at du vil stå videre på ventelisten.
 • du ikke svarer på tilbudet om plass.

Du kan takke ja til plass i valg nummer to eller tre, og fremdeles be om å stå videre på ventelisten til førstevalget. Da blir dette til supplerende opptak, og ikke hovedopptak.

Tilbud om barnehageplass

Tilbud om plass blir sendt ut elektronisk via Altinn eller digital postkasse. Hvis du ikke har tatt i bruk digital postkasse, vil du inntil videre motta tilbudsbrev via Altinn. Hvis du ikke leser brevet i Altinn innen to dager, blir det sendt til deg i vanlig papirpost.

Har du derimot tatt i bruk digital postkasse, enten Digipost eller e-Boks, mottar du tilbudsbrevet i din digitale postkasse. Når tilbudsbrevet sendes til din digitale postkasse må du åpne det der. Hvis du ikke åpner brevet, blir det IKKE sendt deg som papirpost.

Klagemulighet

Du har rett til å klage og be om en skriftlig begrunnelse dersom du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt i hovedopptaket. Du finner mer informasjon om dette i tilbudsbrevet.

Private barnehager

Private barnehager har egne vedtekter som blant annet beskriver opptakskrets og opptakskriterier. Det betyr at barnehagen for eksempel kan prioritere barn til medlemmer i en forening, eller barn til ansatte i en bedrift. Kontakt barnehagen eller se barnehagens nettside for mer informasjon.

Endre barnehagesøknad, svare på tilbud eller si opp plassen

Endre barnehagesøknad, svare på tilbud eller si opp plassen

Har du tidlige registrert en søknad om barnehageplass, men når du logger på Vigilo får du ikke opp barnet eller søknaden? Barnehagemyndighet kan hjelpe deg. For å gjenåpne tilgang til søknaden din ta kontakt med barnehagemyndighet pr. e-post barnehagemyndighet@bergen.kommune.no

Endre søknad

Dersom du ønsker å være søker til andre barnehager, må du endre søknaden.

 1. Logg inn via ID-porten i lenken over.
 2. Klikk på initialene til barnet du ønsker å endre søknaden for.
 3. Dersom du ikke tidligere har mottatt tilbud på denne søknaden kan du endre ved å trykke på "Rediger".

 4. Dersom du tidligere har mottatt tilbud på denne søknaden og står videre på ventelisten til valg nummer 1, kan du trykke på "Forlat venteliste". Søknaden blir slettet og du kan registrere en ny.

Vi gjør oppmerksom på at ventelistene er sortert etter barnets fødselsdato og ikke søknadsdato.

Svare på tilbud

Svare på tilbud gjør du ved å logge inn via ID-porten i lenken over. 

Dersom du får problemder med innlogging, kan du sende ditt svar via e-post til barnehagen du har mottatt tilbud fra.

Si opp plassen

Du sier opp barnehageplassen ved å logge inn via ID-porten i lenken over. 

Dersom du får problemer med innloggingen, kan du sende din oppsigelse via e-post til barnehagen barnet har plass i. 

Reglene for oppsigelse gjelder fra foreldre/foresatte har tatt imot plassen.
Barnets foresatte kan si opp plassen i kommunale barnehager med 1 måneds varsel regnet fra dato til dato. Oppsigelsen skal være skriftlig og leveres i den aktuelle barnehagen.

Bergen kommune kan som eier si opp avtaleforholdet ved endringer av tilbud og bestemmelser.

Når det gjelder oppsigelse av barnehageplass i private barnehager er det ulik oppsigelsestid. Oppsigelsestiden vil fremkomme i barnehagens vedtekter.

 

 

Permisjon fra tildelt barnehageplass

Du kan søke om permisjon eller utsatt oppstart fra tildelt barnehageplass. Blir søknaden innvilget tar vi forbehold om at barnehagen har ledig plass på ønsket starttidspunkt. Barnehagen kan tilby plass tidligere eller senere enn ønsket. Takker du det nei, kan retten til denne barnehageplassen falle bort.

Kriterier og vilkår

I kommunale barnehager er kriteriene for permisjon at en av de foresatte har eller skal ha lønnet fødselspermisjon. Du kan søke for inntil et år. Private barnehager kan ha andre kriterier.

Søknadsprosess

Fyll ut søknadsskjema. Det leverer du i barnehagen der barnet er tildelt plass. Søknadsskjema med dokumentasjon leverer du til barnehagen senest én måned før ønsket permisjonsperiode.

 For barn som er tilbudt plass i barnehage og du ønsker å søke om utsatt oppstart, må du først takke ja til plassen. Deretter må du levere søknad om utsatt oppstart med dokumentasjon til barnehagen umiddelbart.

 Vedlegg

Krav til dokumentasjon i kommunale barnehager:

 • Bekreftelse fra lege på forventet termin, eller annen relevant dokumentasjon. Søknad sender du til barnehagen som barnet går i eller der barnet er blitt tildelt plass.

Private barnehager kan ha andre krav. Ta kontakt med barnehagen.

Opptakskriterier i kommunale barnehager

Hele Bergen kommune er opptakskrets for de kommunale barnehagene. Barnet må ha bostedsadresse i Bergen når det skal begynne i barnehagen.

Du kan søke om prioritert opptak ut fra følgende opptakskriterier: 

 • Barn med nedsatt funksjonsevne knyttet til § 18 i Lov om barnehager. Krav til dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege, psykolog, logoped, PPS eller sosial medisinske institusjoner.
 • Barn som er omfattet av §4-4 annet og fjerde ledd og 4-12 i Lov om barnevernstjenester. Krav til dokumentasjon: Vedtak fra barnevernstjenesten.

Kommunale kriterier for prioritet i tillegg til de lovpålagte:

 • Søsken av barn som allerede har plass i den barnehagen der du søker. Søskenprioritet gjelder ikke når søsken starter på skolen fra august. Krav til dokumentasjon: Det kreves ingen dokumentasjon for søsken.
 • Barn av ansatte i den kommunale barnehagen. Krav til dokumentasjon: Bekreftelse på ansettelse i aktuell barnehage.

 Øvrige prioriterte kriterier og grupper:

 • Barn med foresatte som er sterkt synshemmet eller blind. Krav til dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege på at du er sterkt synshemmet eller blind.
 • Barn av enslige forsørgere som er arbeidssøkende, i arbeid eller under utdanning. Krav til dokumentasjon: Bekreftelse fra Nav om du er enslig forsørger. Bekreftelse fra arbeidsgiver eller utdanningssted om du er i arbeid eller utdanning, eller bekreftelse fra Nav om du er arbeidssøkende.
 • Minoritetsspråklige barn der begge foreldre er født i et annet land (utenfor Norden og som ikke er engelsktalende). Det samme gjelder for barn med lite eller ingen norskkunnskaper (kartlagt og dokumentert av helsetjenesten). Prioriteten er kun gjeldende én gang, og det er ved hovedopptaket. Krav til dokumentasjon: Bekreftelse fra helsestasjon.
 • Det blir prioritert bydelsvis når barn blir tildelt barnehageplass.

All dokumentasjon på prioritet legger du ved din elektroniske søknad. Du kan ettersende dokumentasjonen via brev eller e-post. Vi anbefaler å sende konfidensiell dokumentasjon via brevpost. Dokumentasjonen blir oppbevart i kommunens arkiv. Hvis den blir godkjent blir det registrert prioritet på søknaden din. Dersom dokumentasjonen ikke blir godkjent, vil du se det når du logger inn på søknaden din. 

 • Nummerert søkerliste etter fødselsdato. Det eldste barnet blir først tildelt plass. Tidspunkt foresatte har satt for ønsket oppstart, skal bli lagt vekt på. Kommer det to søkere født på samme dato til samme barnehage, er det søknadstidspunkt som avgjør plasseringen på ventelisten. 
 • Søkelisten er delt i én for barn under tre år og én for barn over tre år.

Oppsigelse

Det er en måneds oppsigelse i kommunale barnehager. Oppsigelsestiden i de private barnehagene kan variere. Les mer i den enkelte barnehages vedtekter.

Behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Kontakt

Innbyggerservice
Telefon: 55 56 55 56
Telefonen blir besvart fra klokken 7.45 til 15.00
E-post: innbyggerservice@bergen.kommune.no

Besøksadresse: Kaigaten 4

Søk barnehageplass