Gå tilbake til:
Du er her:
Lite barn sitter på huk og leker med rød og blå traktor.

Hovedopptaket for 2023 er avsluttet, og du kan nå gjøre endringer i barnehagesøknaden din.

Du kan søke barnehageplass hele året når barnet ditt har fått fødselsnummer. Bruk det elektroniske skjemaet for å søke hos både kommunale og private barnehager. Har du ikke norsk personnummer eller MinID, kan du kontakte Innbyggerservice

Når du skal opprette ny barnehagesøknad, bruker du søknadsskjemaet nederst på denne siden. Du bruker det samme søknadsskjemaet uavhengig av om du skal søke plass ved hovedopptaket, suppleringsopptaket eller overflyttingsopptaket. 

I Bergen er det både kommunale og private barnehager. Dersom du har spørsmål om ledige plasser og søkerlister kontakter du den enkelte barnehage. Se oversikt over barnehagene i Bergen

Søkerlistene blir sortert etter prioritet og barnets fødselsdato. Hvilken dato du leverer søknaden, påvirker ikke opptaket. 

Noen barn har rett til prioritet. Hvis du søker om prioritet, må du sende inn dokumentasjon. I barnehagenes vedtekter finner du mer informasjon om hvilke barn som kan få prioritet ved opptak. 

I Bergen har vi hovedopptak, suppleringsopptak og overflyttingsopptak.

Hovedopptak

For å ha rett til plass ved hovedopptak :

 • må barnet være fylt ett år innen utgangen av november 2023
 • må du søke om barnehageplass senest 1. mars 2023
 • må du ønske oppstart seinest høsten 2023
 • kan ikke barnet allerede ha en barnehageplass per 1. mars 2023

Barn som fyller ett år til og med 31. august 2023 har rett til å få plass i barnehage i løpet av august måned.

Barn som fyller ett år i september, oktober og november 2023, har rett til å få plass innen den måneden de fyller ett år.

Barn som fyller ett år fra og med desember 2023, har rett til å få plass fra august 2024.

Hvis det ikke er plass i noen av barnehagene du har søkt, får du tilbud om plass i en annen barnehage i bostedsbydel. Retten til barnehageplass er innfridd når du mottar tilbud om plass i en barnehage i bostedskommunen. Ved hovedopptaket mottar alle barn med rett til plass, kun ett tilbud. 

Hovedopptaket pågår til alle med rett til plass har fått svar på søknaden. Du får svar på søknaden fra midten av mars til begynnelsen av juni. 

Når hovedopptaket pågår kan du ikke gjøre endringer i søknaden din. 

Suppleringsopptak

Opptak til barnehage skjer fortløpende gjennom hele året. Ledige plasser blir fordelt til dem som har søkt. Søknader for barn som ikke fyller kriteriene for lovfestet rett til barnehageplass, blir behandlet i suppleringsopptaket.

Overflyttingsopptak

Du er med i overflyttingsopptaket dersom du har barnehageplass, men søker plass i annen barnehage. Overflyttingsopptaket skjer i januar og februar. Oppstart i ny barnehage er fra august. Søknaden din blir behandlet i den barnehagen du har som alternativ én. Barn med barnehageplass i annen bydel enn bostedsbydelen blir prioritert.

Om søknadsprosessen

Du søker elektronisk, og må registrere én søknad for hvert barn. Du som søker må ha foreldreansvar for barnet eller barna du søker for. Ved felles/delt foreldreansvar, skal du oppgi begge foreldre i søknaden.

Du kan søke inntil tre barnehager. Før du søker, kan det være lurt å sjekke barnehagens vedtekter som gir informasjon om for eksempel opptakskrets, opptakskriterier, ferie, oppsigelse, pris og åpningstider. Vedtektene finner du på barnehagenes nettsider.

Har du ikke norsk personnummer, kan du komme til Innbyggerservice i Kaigaten 4 for å registrere søknaden. 

Venteliste

Barnet står på venteliste til barnehagene du har valgt når du får bekreftelse på søknaden. Plassering på ventelisten avhenger av:

 • antall søkere til den aktuelle barnehagen
 • antall søkere med prioritet.

Søknader blir fjernet fra ventelisten hvis:

 • du får tilbud om plass på ønsket barnehage nummer én
 • du får tilbud om barnehageplass, og ikke registrerer at du vil fortsette å stå på ventelisten
 • du ikke svarer på tilbudet om plass

Du kan takke ja eller nei til plass i barnehagevalg nummer to eller tre, og fremdeles be om å fortsette å stå på ventelisten til førstevalget. Søknaden blir da vurdert i suppleringsopptaket.

Slette søknad som ikke lengre er aktuell

 • Om du har mottatt et tilbud om barnehageplass, kan du selv slette søknaden ved å velge "hopp av venteliste".
 • Om du ikke har mottatt et tilbud og ønsker å slette søknaden, sender du melding til barnehagemyndighet via kontaktskjema og ber om å få slettet søknaden.

Dersom du ønsker å søke plass i andre barnehager, må du endre søknaden. Du  kan ikke gjøre endringer i søknaden din i perioden 2. mars til hovedopptaket for 2023 er avsluttet innen juni måned. 

Endre barnehagesøknad

Hvis du tidligere har registrert en søknad om barnehageplass, men ikke får tilgang til søknaden i Vigilo, kan du kontakte barnehagemyndigheten via kontaktskjemaet

Endre barnehagesøknad

Dersom du ønsker å søke plass i andre barnehager, må du endre søknaden.

 1. Logg inn via ID-porten i lenken over.
 2. Klikk på initialene til barnet du ønsker å endre søknaden for.
 3. Dersom du ikke har mottatt tilbud om barnehageplass, kan du endre ved å trykke på "Rediger".
 4. Dersom du har mottatt tilbud på denne søknaden og står fremdeles på venteliste til valg nummer 1, trykker du på "Forlat venteliste". Søknaden blir slettet, og du kan registrere en ny.

Ventelisten i alle kommunale barnehager og fleste private barnehager er sortert etter barns fødselsdato og ikke søknadsdato. 

Alle som har søkt barnehageplass ved hovedopptaket, får svar mellom 14. mars og 1. juni. 

Hovedopptaket pågår inntil alle barn med lovfestet rett til plass, har mottatt ett plasstilbud. 

Svare på tilbud om barnehageplass

Tilbud om plass

Tilbud om barnehageplass sendes den digitale postkassen din (Digipost eller e-Boks). Du må åpne tilbudsbrevet der. Hvis du ikke åpner brevet, får du det IKKE sendt som papirpost. 

Hvis du ikke har digital postkasse, vil du inntil videre motta tilbudsbrev i Altinn. Hvis du ikke leser brevet i Altinn innen to dager, får du det tilsendt som papirpost.

Les vedtektene før du tar imot tilbudet om barnehageplass. Når du takker ja til tilbud om barnehageplass, bekrefter du samtidig at du har lest og forstått vedtektene. For eksempel kan reglene for oppsigelsestid variere mellom de ulike barnehagene. Ta kontakt med barnehagen hvis du har spørsmål om vedtektene.

Problemer med innlogging eller spørsmål?

Da kan du sende svar via e-post til barnehagen du har mottatt tilbud fra. Du kan også kontakte barnehagen dersom du har spørsmål om plassen du er tilbudt. 

Merk at barnehagene kan ikke svare på spørsmål om ditt barns plassering på ventelisten eller hvor barnet vil få tilbud om plass mens hovedopptaket pågår.

Klagemulighet

Du har rett til å klage og be om en skriftlig begrunnelse dersom du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt i hovedopptaket. Du finner mer informasjon om dette i tilbudsbrevet.

Du sier opp barnehageplassen ved å logge inn via ID-porten. Har du problemer med innloggingen, kan du sende oppsigelse via e-post til barnehagen barnet har plass i. 

Si opp barnehageplass

Reglene for oppsigelse gjelder fra du har tatt imot plassen.

Du kan si opp plassen i kommunale barnehager med én måneds varsel regnet fra dato til dato.

Private barnehager har egne regler for oppsigelsestid. Les om dette i barnehagens vedtekter.

Hele Bergen kommune er opptakskrets for de kommunale barnehagene. Barnet må ha bostedsadresse i Bergen når det begynner i barnehagen.

Du kan søke om prioritert opptak dersom: 

 • barnet har nedsatt funksjonsevne knyttet til § 18 i Lov om barnehager. Krav til dokumentasjon: skriftlig attest fra lege, psykolog, logoped, PPS eller sosialmedisinske institusjoner.
 • barnet er omfattet av § 5-1 første ledd bokstav a til d, § 3-1 eller § 3-4 første ledd bokstav b i Lov om barnevernstjenester. Krav til dokumentasjon: Vedtak fra barnevernstjenesten.
 • barnet har søsken som allerede har plass i den barnehagen der du søker. Søskenprioritet gjelder ikke når søsken starter på skolen i august. Krav til dokumentasjon: ingen
 • barnet har foreldre som jobber i den kommunale barnehagen. Krav til dokumentasjon: bekreftelse på ansettelse i aktuell barnehage.
 • barn fra familier som har store belastninger på grunn av sykdom eller funksjonshemming hos foresatte eller søsken, herunder foresatte som er sterkt synshemmet/blind. Med sykdom forstås i denne sammenheng alvorlig og varig sykdom hos barnets foresatte eller søsken. Krav til dokumentasjon: skriftlig attest fra lege og /eller medisinsk institusjon.
 • barn har foreldre som er enslige forsørger som er arbeidssøkende, i arbeid eller under utdanning. Krav til dokumentasjon: Bekreftelse fra Nav om du er enslig forsørger. bekreftelse fra arbeidsgiver eller utdanningssted om du er i arbeid eller utdanning, eller bekreftelse fra Nav om du er arbeidssøkende.
 • barnet er minoritetsspråklig og har foreldre som er født i et annet land (utenfor Norden og som ikke er engelsktalende). Det samme gjelder for barn med lite eller ingen norskkunnskaper (kartlagt og dokumentert ved helsestasjon). Prioriteten er kun gjeldende én gang, og det er ved hovedopptaket. Krav til dokumentasjon: bekreftelse fra helsestasjon.
 • Det er bydelsvis prioritering ved tildeling av barnehageplass .

Du legger ved all dokumentasjon på prioritet ved søknaden din. Du kan ettersende dokumentasjonen via kontaktskjema.  Dokumentasjonen blir oppbevart i kommunens arkiv. Hvis den blir godkjent, blir søknaden din prioritert. Hvis dokumentasjonen ikke blir godkjent, vil du se det når du logger inn på søknaden din. 

Søkerlistene nummereres etter fødselsdato. Eldste barn tildeles plass først. Tidspunkt for ønsket oppstart blir vektlagt. Hvis to barn med samme fødselsdato søker samme barnehage, er det søknadstidspunktet som avgjør plassering på ventelisten.

Søkerlisten deles i to, én for barn under tre år, og én for barn over tre år.

Private barnehager har vedtekter som blant annet beskriver opptakskrets og opptakskriterier. Det betyr at barnehagen for eksempel kan prioritere barn til medlemmer i en forening, eller barn til ansatte i en bedrift. Kontakt barnehagen eller se barnehagens nettside for mer informasjon.

Du kan søke om permisjon eller utsatt oppstart av barnehageplassen. Blir søknaden innvilget, tar barnehagen forbehold om at de har ledig plass på starttidspunktet du ønsker å ta plassen i bruk. Barnehagen kan tilby plass tidligere eller senere enn du ønsker. Takker du nei, kan du miste barnehageplassen.

Kriterier og vilkår

I kommunale barnehager kan det søkes permisjon fra tildelt plass for inntil ett år dersom en av foreldrene har fødselspermisjon. Det gis også mulighet til å søke permisjon ved alvorlig sykdom hos barn. Private barnehager kan ha andre kriterier.

Slik søker du om permisjon fra kommunal barnehage

Fyll ut søknadsskjema. Lever det sammen med dokumentasjon til barnehagen senest én måned før ønsket permisjonsperiode.

Hvis barnet er tilbudt plass i barnehage, og du ønsker å søke om utsatt oppstart, må du først takke ja til plassen. Deretter må du umiddelbart levere søknad om utsatt oppstart, og dokumentasjon, til barnehagen.

Dokumentasjon

Krav til dokumentasjon i kommunale barnehager:

 • Bekreftelse fra lege på forventet termin, eller annen relevant dokumentasjon. Du sender søknad til barnehagen som barnet går i, eller der barnet har fått plass i.

Private barnehager kan ha andre krav. Ta kontakt med barnehagen.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Hvis du har spørsmål om å søke barnehageplass, endre søknad eller si opp plass, kontakter du Innbyggerservice

Gjelder henvendelsen saker hvor du må oppgi barnets/foreldres personalia, som navn og fødselsdato/fødselsnummer, eller du vil sende dokumentasjon, kontakter du barnehagemyndighet via kontaktskjema

Søk barnehageplass