Bergen kommune har forsterkede skoler med en egen avdeling for elever med utviklingsforstyrrelser, utviklingshemming eller andre omfattende og vedvarende lærevansker. Antall plasser er begrenset.

Søknadsfrist for skoleåret 2025/2026: 1. oktober 2024.

Alle barn er i utgangspunktet elev ved sin nærskole og har rett til å få sin opplæring der.  Elever med utviklingsforstyrrelser, utviklingshemming eller andre omfattende og vedvarende lærevansker kan søke om plass i en forsterket avdeling på en av kommunens forsterkede skoler. Elevene har ingen lovfestet rett til et slikt tilbud.

De forsterkete avdelingene er en integrert del av den enkelte skoles drift. De  kan ta imot elever fra hele byen, og har et svært begrenset antall plasser. Forutsetning for å søke om plass er en sakkyndig vurdering fra PPT som anbefaler at eleven har behov for spesialundervisning gjennom hele skoledagen, i alle fag.

 • Landås skole (barneskole)
 • Loddefjord skole (barneskole)
 • Kalvatræet skole (barneskole)
 • Nattland skole (1.-4. trinn, åpner rundt årsskiftet 2023/2024)
 • Nordnes skole (barneskole)
 • Hop oppveksttun skole (ungdomsskole)
 • Rothaugen skole (ungdomsskole)
 • Sandgotna skole (ungdomsskole)
 • Åstveit skole (ungdomsskole)
 • Ortun skole (ungdomsskole)
 • Ytrebygda skole (ungdomsskole)

I tillegg er Tveiterås skole en forsterket kombinertskole i sin helhet fra 1.-10. trinn.

Alrekstad skole er et tilbud ved for ungdomstrinnselever med store atferds- og samspillsvansker ved Bergen kompetansesenter for læringsmiljø. Dette tilbudet har eget opptak og frister.

Det er foreldrene som søker om plass i forsterket tilbud. Innlogging skjer i skjemaløsningen via BankID, dette er en sikker løsning som er gyldig som underskrift. Søknadsfrist er 1. oktober 2024.

Ta kontakt med nærskole, barnehage eller Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) for mer informasjon om tilbudene og søknadsprosessen.

Du må legge ved en sakkyndig vurdering fra PPT som beskriver barnets behov, og som tilrår spesialundervisning i så godt som alle fag og timer. Du kan også legge ved andre relevante vedlegg dersom disse er viktige for å opplyse mest mulig om barnets opplæringsbehov. Skole/barnehage skal også informere om barnet og tilbudet de har, se avsnitt om “Nærskolens/barnehagens ansvar”

Ved problemer med innsending kan du kontakte Etat for spesialpedagogiske tjenester.

 • Nærskolen barnet tilhører kommende skoleår skal sende inn en informasjon om tilbudet de vil gi barnet dersom det ikke vil kunne prioriteres for plass på forsterket avdeling. Barnets nåværende barnehage/skole har et ansvar for å bidra til å få dette på plass.
 • Skolen/barnehagen barnet tilhører i dag har ansvar for å gi informasjon om tilbudet de gir barnet i dag, om barnets funksjonsnivå, arbeidsmetoder og lignende, for å sikre at inntaksteamet har et godt og oppdatert bilde av barnets behov.

Dokumentene skal legges ved søknad fra foreldre.

Det generelle vurderingskravet er sakkyndig vurdering fra PPT, som vurderer at eleven har behov for spesialundervisning i et omfang som omfatter tilnærmet hele skoledagen. Siden antallet søknader erfaringsmessig er høyere enn antallet ledige plasser vil det måtte gjøres videre prioriteringer av søkerne.

Søknaden blir behandlet av Etat for spesialpedagogiske tjenester i samarbeid med et inntaksteam, bestående av representanter fra PPT og de forsterkete skolene. Søkernes alder, behov og ønsker, ledig kapasitet og geografisk avstand er viktige momenter ved prioritering av plass. Ved overgang til ungdomstrinnet vil elever som kommer fra forsterkede avdelinger på barnetrinnet bli prioritert til plass. Foreldrenes ønsker om skoleplassering er veiledende i prosessen.

Vedtak om plass i forsterket avdeling er et enkeltvedtak. Det blir sendt til foresatte med kopi til elevens avgiverskole/barnehage, nærskole  og den forsterkede skolen.