Du kan søke om økonomisk sosialhjelp hvis du ikke har nok midler til å dekke nødvendige utgifter til å leve og bo.  Se "Slik søker du" for informasjon om søknadsskjema.      

Du finner mer informasjon i fanene under og i denne lenken Økonomisk sosialhjelp (nav.no)

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig stønad som gis til de som ikke har andre muligheter til å dekke sine nødvendige utgifter.

Andre muligheter kan blant annet være lønnsinntekt, trygd, pensjon, studiestøtte,  bankinnskudd, realiserbar formue og andre tilgjengelige midler. 

Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst dekke nødvendige utgifter til å leve og bo, dette omtales vanligvis som livsoppholdsutgifter. Stønaden skal bidra til å sikre en nøktern og rimelig levestandard

Kommunen bruker retningslinjer/satser som et veiledende utgangspunkt ved vurdering av søknader.

På grunnlag av søknaden din vil NAV sosialtjeneste gjøre en konkret og individuell vurdering av dine faktiske behov. Du må kunne dokumentere behovet ditt for økonomisk sosialhjelp. Du kan også bli bedt om å dokumentere hvilke andre muligheter du har forsøkt, for eksempel

  • om du har disponible midler
  • om søkt om bostøtte
  • om du har søkt om trygd eller pensjon
  • om du har benyttet rettigheter til annen stønad
  • om du er registrert som aktiv arbeidssøker hos NAV og om du har tilbud om arbeid eller tiltak.

Sosialtjenesten kan stille vilkår for tildeling av stønad, for eksempel at du må delta på aktiviteter som kan bidra til å gjøre deg økonomisk selvhjulpen.

Du kan søke digitalt på nav.no ved å logge på med elektronisk ID. Ektefeller må levere hver sin søknad.

Hvis du ikke har mulighet til å søke digitalt, kan du levere søknad på papir på ditt lokale NAV-kontor. Ektefeller bør fylle ut hvert sitt søknadsskjema. Har du barn må du i tillegg fylle ut skjemaet "Vedlegg om barn".

Begge skjemaene finner du her. 

Vanligvis trenger NAV-kontoret dokumentasjon på opplysninger i søknaden. Dette kan være dokumentasjon på inntekter og utgifter, husleiekontrakt, skattemelding eller oppholdsgrunnlag (for utenlandske statsborgere).

Behandling av søknad

NAV-kontoret kan ha behov for samtale med deg før søknaden blir behandlet.

Saksbehandlingstiden vil variere, men vil vanligvis være under 14 dager etter at all nødvendig dokumentasjon er levert, eller at fristen for å levere dokumentasjon har utløpt. Hvis søknaden ikke behandles innen en måned, vil du få informasjon om når du kan forvente svar.

Søknaden behandles raskt dersom du er i en nødssituasjon. 

Svar på søknad

Når søknaden er behandlet, vil du få svar i et skriftlig vedtak. Ofte vil NAV stille ett eller flere krav til deg, det er derfor viktig at du leser vedtaket nøye.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Du må sende eller levere klagen til NAV-kontoret innen tre uker fra du mottok vedtaket. I klagen må du informere om hvilke endringer du ønsker. Klagen må være undertegnet av deg, eller eventuelt fullmektig. Dersom du trenger hjelp til å skrive klagen, kan NAV-kontoret  hjelpe deg med dette.

Hvis NAV opprettholder sitt vedtak, sendes saken videre til Statsforvalteren i Vestland som avgjør om klagen skal tas til følge

Søknad om økonomisk sosialhjelp