Gå tilbake til:
Du er her:

Hvis du har nedsatt funksjonsevne og omfattende behov for praktisk og personlig hjelp i hverdagen kan du søke om BPA. Kommunen jobber for å samordne tjenester og sikre gode pasientforløp.

Hva er BPA?

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere helse- og omsorgstjenester på. BPA er lagt opp slik at du selv eller en nærstående person (pårørende eller verge) er arbeidsleder.  

Arbeidsleder


Som arbeidsleder for en BPA-ordning har du ansvar for å ansette, lære opp og organisere assistentene og arbeidet de gjør i henhold til arbeidslivets lover og avtaler. BPA kan dermed gi deg større frihet til å bestemme hvem som skal hjelpe deg, hvordan hjelpen skal gis og når den skal gis. Målet er at du skal kunne leve et aktivt og selvstendig liv, på tross av din funksjonsnedsettelse.  

Informasjon til deg som søker om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Hvem kan få BPA?

Du har rett til å få tjenestene dine organisert som BPA hvis du:

 • Har et omfattende behov for personlig assistanse, det vil si behov for minst 25 timer pr uke
 • Har et langvarig behov for personlig assistanse, det vil si at ditt behov er forventet å vare i mer enn 2 år
 • Er under 67 år
 • Eller du er over 67 år og har fått innvilget BPA før du fylte 67 år

BPA kan også tildeles som avlastningstiltak hvis du er forelder til barn med nedsatt funksjonsevne.

Har du assistansebehov under 25 timer per uke kan du ikke kreve BPA, men vi kan likevel vurdere om det er det beste for deg å få tjenestene organisert som BPA. 

I enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig og i samsvar med ordningen at helsetjenester i hjemmet også gis som BPA.

Slik søker du

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om BPA. Om du får hjelp av andre, må du legge ved en skriftlig fullmakt.

Søknad om tjenester til voksne, eldre og somatisk syke barn sendes til:

 • For bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad:
  Vurderingskontor for voksne og eldre avdeling nord og sentrum
  Postboks 7700, 5020 Bergen
  Telefon: 55 56 70 70
 • For bydelene Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg:
  Vurderingskontor for voksne og eldre avdeling sør og vest
  Postboks 85, Nesttun, 5852 Bergen
  Telefon: 55 56 51 90

Mer kontaktinfo til vurderingskontorene finner du her.

Søknad om tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming sendes:

 • Forvaltningsenhet tjenester til utviklingshemmede
   Postboks 7700, 5020 Bergen, tlf 408 12 053

Søknad om tjenester til barn og unge med psykiske lidelser sendes:

 • Forvaltningsenhet psykisk helse til barn og unge
  Nygårdsgaten 6, 5015 Bergen Tlf. 55 56 86 70

Søknader om tjenester til voksne med psykiske lidelser sendes:

Saksbehandling

Du må søke om ordningen. Etter mottatt søknad tar kommunen kontakt med deg for å innhente nødvendige opplysninger. I etterkant blir det fattet et vedtak med begrunnelse for hvorfor søknaden er innvilget eller avslått. Du kan klage på vedtaket dersom du er uenig.

Saksbehandlingstid


Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få vite når du kan vente svar. 

Arbeidsgiveransvar

Om du får tildelt BPA kan du velge hvem som skal ha arbeidsgiveransvar for assistentene: Bergen kommune eller private leverandører som er godkjent av kommunen. Se oversikt over leverandører her.

Kommunens ansvar  

Kommunen har det overordnede ansvaret for at BPA-tjenestene er forsvarlige og at regelverket overholdes. 

Om BPA av ulike grunner ikke fungerer, vil du istedenfor få andre helse -og omsorgstjenester fra kommunen.

BPA på reise

I utgangspunktet har du kun rett på helse- og omsorgstjenester når du oppholder deg i kommunen. Bergen kommune har likevel bestemt at brukere av BPA får beholde ordningen ved fravær i inntil 5 uker per kalenderår. 

Du kan altså ta med deg BPA-ordningen i inntil 5 uker ved opphold utenfor Bergen. Skal du oppholde deg i lengre perioder i en annen kommune, bør du søke om tjenester der i god tid. 

Ved fravær fra kommunen utover 5 uker må du gi beskjed til din saksbehandler. Ordningen vil da opphøre midlertidig inntil du er tilbake i Bergen.  

Ta gjerne kontakt med saksbehandleren din hvis du har spørsmål om dette.

Søk elektronisk om pleie- og omsorgstjenester