Hvis du har nedsatt funksjonsevne og omfattende behov for praktisk og personlig hjelp i hverdagen kan du søke om BPA. Kommunen jobber for å samordne tjenester og sikre gode pasientforløp.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere helse- og omsorgstjenester på. BPA er lagt opp slik at du selv eller en nærstående person (pårørende eller verge) er arbeidsleder.  

Arbeidsleder


Som arbeidsleder for en BPA-ordning har du ansvar for å ansette, lære opp og organisere assistentene og arbeidet de gjør i henhold til arbeidslivets lover og avtaler. BPA kan dermed gi deg større frihet til å bestemme hvem som skal hjelpe deg, hvordan hjelpen skal gis og når den skal gis. Målet er at du skal kunne leve et aktivt og selvstendig liv, på tross av din funksjonsnedsettelse.  

Informasjon til deg som søker om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Du har rett til å få tjenestene dine organisert som BPA hvis du:

  • Har et omfattende behov for personlig assistanse, det vil si behov for minst 25 timer pr uke
  • Har et langvarig behov for personlig assistanse, det vil si at ditt behov er forventet å vare i mer enn 2 år
  • Er under 67 år
  • Eller du er over 67 år og har fått innvilget BPA før du fylte 67 år

BPA kan også tildeles som avlastningstiltak hvis du er forelder til barn med nedsatt funksjonsevne.

Har du assistansebehov under 25 timer per uke kan du ikke kreve BPA, men vi kan likevel vurdere om det er det beste for deg å få tjenestene organisert som BPA. 

I enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig og i samsvar med ordningen at helsetjenester i hjemmet også gis som BPA.

Du finner søknadsskjema under overskriften Skjema lenger nede på siden. Du kan søke på papirskjema eller logge inn via ID-porten og søke elektronisk.  Kontaktinformasjon for å sende søknad på papir finner du under her.

Søknad om tjenester til voksne, eldre og somatisk syke barn

Send søknaden til Vurderingskontor for voksne og eldre i ditt byområde.
Bydelene Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg tilhører Avdeling sør og vest. Bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad tilhører Avdeling nord og sentrum.

Søknad om tjenester til barn og unge med psykiske lidelser

Søknader om tjenester til voksne med psykiske lidelser 

Søknad om tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming 

Du kan få andre til å hjelpe deg med søknaden. Husk da å legge ved fullmakt. Hvis du bruker det elektroniske søknadsskjemaet, må du logge deg inn som deg selv, selv om du søker på vegne av noen andre.

Du må søke om ordningen. Etter mottatt søknad tar kommunen kontakt med deg for å innhente nødvendige opplysninger. I etterkant blir det fattet et vedtak med begrunnelse for hvorfor søknaden er innvilget eller avslått. Du kan klage på vedtaket dersom du er uenig.

Saksbehandlingstid


Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få vite når du kan vente svar. 

Om du får tildelt BPA kan du velge hvem som skal ha arbeidsgiveransvar for assistentene: Bergen kommune eller private leverandører som er godkjent av kommunen. Se oversikt over leverandører her.

Kommunens ansvar  

Kommunen har det overordnede ansvaret for at BPA-tjenestene er forsvarlige og at regelverket overholdes. 

Om BPA av ulike grunner ikke fungerer, vil du istedenfor få andre helse -og omsorgstjenester fra kommunen.

I utgangspunktet har du kun rett på helse- og omsorgstjenester i kommunen du oppholder deg i. Bergen kommune har likevel bestemt at brukere av BPA får beholde ordningen også utenfor kommunen, i inntil fem uker i året.

Du kan ikke pålegge assistentene dine å være med deg på reise. Om du ønsker at de skal følge deg må du derfor avklare dette med dem, og med leverandør av tjenesten.

Skal du oppholde deg i en annen kommune i mer enn fem uker, bør du søke om tjenester der i god tid. 

Du må også gi beskjed til saksbehandleren din om at du blir borte. BPA-ordningen i regi av Bergen kommune, vil da bli satt på pause frem til du er tilbake i Bergen. 

Ta gjerne kontakt med saksbehandleren din om du har spørsmål rundt dette. 

Du betaler en egenandel for del delen av tjenesten som er knyttet opp mot praktisk bistand husholdningsoppgaver resten av tjenesten i en BPA ordning er gratis.

Se prisen under avsnittet hjemmebaserte tjenester her:

Oversikt over satser på avgifter og egenbetalinger

Du må skrolle litt nedover  i oversikten for og se prisen på praktisk bistand.

Dette er en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Se blant annet helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 og § 3-8 og pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a og 2-1d.

Lover

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

Rundskriv I-20/2000 Brukerstyrt personlig assistanse

Rundskriv I-15/2005 BPA –utvidelse av målgruppen

Rundskriv1-9-2015 Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA - Helsedirektoratet

Bergen Kommune ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i henhold til reglene i personvernforordningen.

Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Søk elektronisk om pleie- og omsorgstjenester