Illustrasjonsbilde med teksten "hvilken støttekontakt er du?"

Støttekontakt er en kommunal tjeneste for personer som trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse. Støttekontakten kan tilby sosialt samvær og følge til ulike typer fritidsaktiviteter. Innholdet i tjenesten tilpasses ønsker, behov og forutsetninger hos mottakeren.

Personer med fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse som gjør at de trenger hjelp for å kunne delta i aktiviteter kan få støttekontakt. Målet er å gi mulighet for en meningsfull fritid sammen med andre.

Støttekontakt kan gis både som et individuelt tilbud eller som et gruppetilbud.

Søke om å få støttekontakt? Klikk her. 

Barn

Barn som trenger støttekontakt kan ha lite nettverk og venner. De kan ha en fysisk sykdom som gjør at foreldrene trenger avlastning. Noen barn trenger en voksen person som er forutsigbar, som representerer et fast holdepunkt, og som kan bidra til nye positive erfaringer. Problematiske familieforhold, lite sosialt nettverk eller integreringsproblem kan gi barn behov for kontakt med et annet menneske som representerer trygghet og en god rollemodell.

Enkelte barn har problemer på skolen eller i omgangskretsen. En støttekontakt kan gi et barn muligheten til å lære regler og normer gjennom nye situasjoner og opplevelser. En støttekontakt kan være en som barnet kan diskutere med og bli hørt og sett av. En støttekontakt kan være en som aktiviserer og inspirerer.

Funksjonshemmede

En del mennesker, unge eller voksne, med fysisk funksjonshemming kan trenge hjelp til hverdagslige gjøremål og for lettere å kunne delta på aktiviteter i fritiden. Noen mennesker er født med funksjonshemming, andre er blitt funksjonshemmet på grunn av sykdom, skade eller ulykke.

Mennesker med utviklingshemming

Mennesker med psykisk utviklingshemming trenger stimulering, trening og støtte for å kunne utnytte sine ressurser best mulig. På noen områder går deres utvikling langsommere og det er mer varierende grenser for hva som kan læres. For noen med psykisk utviklingshemming kan også bevisstheten om å være annerledes være en stor belastning.

Mennesker med psykiske problemer

Mennesker med psykiske problem som trenger støttekontakt kan synes det er vanskelig å ha sosial omgang og komme seg ut på egen hånd. De som trenger støttekontakt har ofte et lite nettverk. De trenger en person å prate med og som kan bidra til at vedkommende får oppleve hyggelige aktiviteter. Å være deprimert eller å ha mye angst kan føre til økt sårbarhet overfor fremmede og ukjente situasjoner.

Mennesker med rusutfordringer

Mennesker med rusproblemer som trenger støttekontakt har ofte stor grad av sosial angst. På grunn av lite sosialt nettverk utenfor rusmiljøet trenger de gjerne en person som kan være med på sosiale aktiviteter som trening, tur, musikk, klatring, kafebesøk eller lignende. Ofte trenger de bare en person å prate med. Ønsker du å bli en støttekontakt for en person med rusutfordringer, ta kontakt på e-post: FritidmedBistand@bergen.kommune.no

Som støttekontakt kan du bidra med positive opplevelser og utvikling, og være en viktig person i et annet menneskes liv. Mange støttekontakter synes oppdraget er givende også for dem selv.

Hvert år engasjerer Bergen kommune rundt 1300 støttekontakter. Det er et løpende behov for å rekruttere nye, spesielt gjelder dette voksne menn og kvinner med bil.

Det vanligste er å ha individuell støttekontakt noen timer i uken. Oppdraget som støttekontakt kan likevel også gjelde for grupper, og det kan utføres i samarbeid med frivillige organisasjoner.

Det er vurderingskontorene, barneverntjenestene og sosialtjenestene som fatter vedtak om hvem som får støttekontakt, og omfanget av tjenesten.

For å bli støttekontakt må du være fylt 18 år og ha språkkompetanse B2. Du må være pålitelig og trygg på deg selv. Av hensyn til den som trenger støttekontakt, ønsker vi at du kan påta deg oppdraget i minimum ett år. Det stilles ingen formelle krav til utdanning, men det kan være en fordel med erfaring fra arbeid med mennesker.

Støttekontakten må ha overskudd å gi av, være trygg på seg selv og ha evnen til samarbeid. Støttekontakten må kunne holde avtaler, sette grenser og forholde seg profesjonelt til rollen sin. Støttekontakten må være en god rollemodell og overholde regler og lover. Alkohol og andre rusmidler skal ikke nytes i samvær med brukeren. 

Taushetsplikt

Taushetsplikten innebærer at du ikke skal la utenforstående få kjennskap til personlige forhold rundt den du er støttekontakt for. Taushetsplikten kan bare oppheves av tjenestemottaker selv eller av dens verge/pårørende. Det er viktig å huske at taushetsplikten gjelder fra første kontaktpunkt / informasjonsutveksling, og også etter at støttekontaktoppdraget er avsluttet.

Som støttekontakt kan det forventes at du jevnlig sender rapport til kommunen.

Politiattest

Som støttekontakt blir du pålagt å fremvise politiattest. Det kreves politiattest for personer som skal yte helse- og omsorgstjenester (jfr. Lov om barneverntjenester § 6 - 10, siste ledd og Lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 5 - 4).

Politiattesten skal vise om søker er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller dømt for seksuelle overgrep, vinningslovbrudd eller narkotikalovbrudd. 

Søker har selv ansvar for å innhente politiattest, og vil motta søknadsskjema og bekreftelse på at politiattest er nødvendig fra den som iverksetter oppdraget. 

Personvern

Hovedregel er at du ikke skal ta eller dele bilder og film av den du er støttekontakt for. Det anbefales heller ikke at støttekontakt og tjenestemottaker er venner på sosiale medier.

Avdeling for støttekontakt har hovedansvaret for rekruttering og grunnopplæring av støttekontakter i Bergen kommune.

For å søke om å bli støttekontakt sender du en søknad til stottekontakt@bergen.kommune.no med en kort presentasjon av deg selv, som også inneholder navn, adresse, alder, telefonnummer, eventuell erfaring og ønsker.

Vi ønsker at du legger ved en CV helst med bilde, og oppgir navn på to jobbrelaterte referanser.

Flere spørsmål? Ta kontakt med oss på telefon 40812061/40812062 . 

Melder du deg som støttekontakt, vil du få tilbakemelding på søknaden og eventuelt bli kalt inn til intervju. Blir du godkjent som støttekontakt, registrerer vi deg i kommunens støttekontaktbase og du blir tilgjengelig for kommunale enheter som trenger støttekontakt til aktuelle personer.

Når du er i gang med oppdraget, får du veiledning og opplæring fra aktuell avdeling innen kommunen. Det kan være barneverntjenesten, psykiatritjenesten, hjemmesykepleien, sosialtjenesten eller tjenester for psykisk utviklingshemmede - alt etter hvilket tjenesteområde den som trenger støttekontakt tilhører.

Det er i stor grad brukerens interesser og behov som avgjør hvilke aktiviteter støttekontakten gjør sammen med brukeren.

Noen eksempler på aktiviteter:

 • Gå på kino, teater, konsert eller museum
 • Følge til fritidsaktivitet
 • Ta en prat på kafé
 • Fjell-, sykkel- eller fisketur
 • Leke
 • Hjelp til å gjøre lekser
 • Brann-kamp
 • Bake
 • Klatre
 • Svømme
 • Spillkveld
 • Male
 • Biltur
 • Danse
 • Synge

Se også disse nettsidene:

Godtgjøring er 186 kroner per time, utgiftsdekning og kjøregodtgjørelse gis i henhold til retningslinjer i Bergen kommune.

Som støttekontakt i Bergen kommune er man i hovedsak oppdragstaker og man har dermed ikke rett på feriepenger eller sykepenger. Støttekontakter er ikke knyttet opp mot tjenestepensjonsordningen i Bergen kommune, men opptjent godtgjørelse blir innberettet som opptjent til Folketrygden.

Forsikring

Bergen kommune har tegnet en egen ulykkesforsikring for støttekontakter. Forsikringen gjelder under utførelse av oppdraget. Forsikringen omfatter erstatning ved død, erstatning ved livsvarig medisinsk invaliditet og behandlingsutgifter. Ta kontakt med veileder.