Gå tilbake til:
Du er her:

En støttekontakt er en person som kan være sammen med deg på fritiden. Støttekontakten kan besøke deg hjemme, eller dere kan gå  sammen på kino, kafé, turer eller andre arrangementer.

Tilbud om støttekontakt gis vanligvis for noen timer i uken. Alle som jobber som støttekontakt har taushetsplikt. 

Hvem kan få støttekontakt?

Du kan søke om støttekontakt uavhengig av alder og diagnose dersom du på grunn av funksjonsnedsettelse er sosialt isolert og trenger hjelp til å få en aktiv og meningsfull fritid.   Søkere må være over 8 år.
Støttekontakt kan gis både som et individuelt tilbud eller som et gruppetilbud.

Barn som trenger støttekontakt kan ha lite nettverk og venner. De kan ha en fysisk sykdom som gjør at foreldrene trenger avlastning. Noen barn trenger en voksen person som er forutsigbar, som representerer et fast holdepunkt, og som kan bidra til nye positive erfaringer. Problematiske familieforhold, lite sosialt nettverk eller integreringsproblem kan gi barn behov for kontakt med et annet menneske som representerer trygghet og en god rollemodell.

Enkelte barn har problemer på skolen eller i omgangskretsen. En støttekontakt kan gi et barn muligheten til å lære regler og normer gjennom nye situasjoner og opplevelser. En støttekontakt kan være en som barnet kan diskutere med og bli hørt og sett av. En støttekontakt kan være en som aktiviserer og inspirerer.

Mennesker med psykisk utviklingshemming trenger stimulering, trening og støtte for å kunne utnytte sine ressurser best mulig. På noen områder går deres utvikling langsommere og det er mer varierende grenser for hva som kan læres. For noen med psykisk utviklingshemming kan også bevisstheten om å være annerledes være en stor belastning.

Dersom du søker støttekontakt, vil vi vil sammen med deg vurdere behovet for støttekontakt eller om det eventuelt er andre tjenester som passer deg bedre. Det er ditt eller familiens behov som er avgjørende. 

Slik søker du

Søknad om tjenester til voksne, eldre og somatisk syke barn sendes til:

 • For bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad:
  Vurderingskontor for voksne og eldre avdeling nord og sentrum
  Postboks 7700, 5020 Bergen
  Telefon: 55 56 70 70
 • For bydelene Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg:
  Vurderingskontor for voksne og eldre avdeling sør og vest
  Postboks 85, Nesttun, 5852 Bergen
  Telefon: 55 56 51 90
 • Mer kontaktinfo til vurderingskontorene finner du her.

Søknad om tjenester til barn og unge med psykiske lidelser sendes:

 • Forvaltningsenhet psykisk helse til barn og unge
  Nygårdsgaten 6, 5015 Bergen Tlf. 55 56 86 70

Søknader om tjenester til voksne med psykiske lidelser sendes:

Søknad om tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming:

Det er 1  søknadsskjema for alle omsorgstjenester, og skjemaene sendes til Forvaltningsenhet tjenester til utviklingshemmede. Adressen vår står på søknadsskjemaet om du velger å sende det pr post.

Under finner du skjemaet for elektronisk søknad, og i avsnittet med "Skjemaer" finner du samme skjema i pdf for utskrift og manuell utfylling og i word for elektronisk utfylling, utskrift og manuell innsending pr post: 

 • Forvaltning tjenester til utviklingshemmede
  Postboks 7700, 5020 Bergen
  Telefon 408 12 053

Du kan få hjelp av andre med søknaden. Husk å legge ved fullmakt dersom den søknaden gjelder er over 18 år.

Vedtak om støttekontakt gjøres av barnevernstjenesten, sosialtjenesten og vurderingsenhetene. Er du i kontakt med barnevernstjenesten eller sosialtjenesten, kan du ta opp med dem at du ønsker støttekontakt.

Sosialtjenesten fatter vedtak om støttekontakt for personer med rusproblemer. 

Saksbehandling

Kommunen skal hente inn de opplysningene som trengs for å avgjøre saken. Deretter blir det fattet et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse sammen med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å kontakte kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få vite når du kan vente svar. 

Pris

Tjenesten er gratis. Du skal ikke betale for utgifter som støttekontakten har.

Søk elektronisk om pleie- og omsorgstjenester