Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjon vaksine

Her finner du informasjon om koronavaksinering og timebestilling.

Timebestilling 

Ring Smittevernkontoret på 55 56 58 80 for timebestilling. Det er kun mulig å forhåndsbestille time. Det er for øyeblikket ikke mulig å bestille time via digitalt nettskjema. 

Smittevernkontoret vaksinerer mot covid-19 onsdag til fredag fra klokken 08.30 til 14.30. Det er ikke tilbud om drop-in på Smittevernkontoret.

Innbyggere over 16 år kan også motta vaksinen på apotek. Se oversikt over hvilke apotek som vaksinere i egen fane “Koronavaksine på apotek”. I tillegg er det en del fastleger som tilbyr koronavaksine. Sjekk nettsiden til ditt fastlegekontor, for informasjon om din fastlege vaksinerer.    

Skal du bestille time til barnet ditt under 12 år? 
Se egne faner med informasjon “Barn 5 til 11 år” og “Barn 6 måneder til 4 år med alvorlig grunnsykdom”.

Smittevernkontoret

 Bergen Helsehus, Solheimsgaten 9, 4 etasje, 5058 Bergen (se kart). Benytt inngang C, bakke opp til parkeringsdekk ved 2. etasje. 

Smittevernkontoret er universelt utformet. Bevegelseshemmede kan benytte heisen ved inngang C i 2. etasje. 

På vaksinasjonsdagen 

Ta med gyldig legitimasjon med bilde og personnummer. Ha på deg klær så det er enkelt å sette vaksine på overarmen.  Vær forberedt på at du må sitte til observasjon 20 minutter etter vaksinering. Husk å informere dersom du har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer.   

Ikke møt opp dersom du er syk, har feber over 38 grader eller andre tegn på infeksjonssykdom. Ring i så tilfelle Smittevernkontoret for ny time på telefon 55 56 58 80 eller e-post på smittevernet@bergen.kommune.no. Vi ber om at du ikke sender sensitive opplysninger i e-post.  

Kollektivtransport og parkering 

Solheimsgaten 9 (se kart): Du kan benytte bybanen og buss til Danmarksplass. Parkering ved Bergen Helsehus betales via Sesam Sesam eller automat utenfor inngangen til Bergen Legevakt 

Bytte av time 

Har du behov for å endre tildelt time, kan du kontakte Smittevernkontoret på telefon 55 56 58 80 eller e-post smittevernet@bergen.kommune.no. Vi ber om at du ikke sender sensitive opplysninger i e-post. 

Bergen kommune har avtale med apotek i alle bydeler om koronavaksinering av innbyggere over 16 år.

Bilde av logo til apotek
Bilde: Andrew Buller

Innbyggere som har fylt 16 år og som tilfredsstiller krav til minimumsintervall mellom dosene, kan motta vaksine på et av apotekene i listen nedenfor. 

Dette gjelder uavhengig av hvilken dose du skal ha. 

Du må forholde deg til vaksinetypen som det aktuelle apoteket har tilgjengelig til enhver tid. Ta kontakt med ditt apotek fra listen nedenfor, om du ønsker en konkret vaksinetype.

Gratis vaksine

Det er gratis å motta koronavaksine på apotek. 

Følgende apotek vaksinerer mot covid-19

Apotekene har forskjellige åpningstider og ulik kapasitet på hvor mange de har anledning til å vaksinere daglig. Klikk på lenkene under for informasjon om koronavaksinering og timebestilling hos de enkelte apotekene. Husk legitimasjon. 

Alle innbyggere over 16 år kan bestille vaksinetime.  Du kan lese mer om hvordan du får vaksinetime under avsnittet «Her får du koronavaksine».  

Du kan også lese mer om koronavaksine og informasjon til befolkningen på FHI sine nettsider. 

Spesielt om 3. oppfriskningsdose (dose 5) 

Nasjonale myndigheter anbefaler en ny oppfriskningsdose (dose 5) til innbyggere over 75 år og sykehjemsbeboere i løpet av april.

Spesielt om 2. oppfriskningsdose (dose 4) 


Til deg over 65 år 
Nasjonale myndigheter anbefaler at innbyggere over 65 år tar en ny oppfriskningsdose (dose 4) av koronavaksinen.  Beboere på sykehjem vil få tilbud om vaksinedosen der.   

Til deg mellom 18 og 64 år i en risikogruppe 
Folkehelseinstituttet anbefaler 2. oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år med alvorlig grunnsykdom.  Les om hvilke sykdommer og tilstander som er definert som medisinske risikogrupper på FHI sine nettsider.  

Til deg mellom 18 og 64 år som ikke er i risikogruppene 
Nasjonale myndigheter har åpnet for at personer i aldersgruppen 18 til 64 år uten underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp kan motta 2. oppfriskningsdose om de ønsker dette. FHI har ikke gitt en oppfordring eller anbefaling om dette.  

Les mer på FHI sine nettsider om oppfriskningsdoser. 

Foresatte med foreldreansvar kan bestille vaksinetime til barn i alderen 12 til 15 år. Det er koronavaksinen fra Pfizer som brukes til de under 30 år. Du kan lese mer om hvordan dere bestiller vaksinetime under avsnittet «Her får du koronavaksine». 

Les om anbefalinger og tilbud om koronavaksine for barn og unge på FHI sine nettsider  

Krav om samtykke fra foresatte 

Barn og unge under 16 år må ha skriftlig samtykke fra begge foresatte med foreldreansvar for å kunne få vaksinen. Det kreves nytt samtykkeskjema til hver vaksinedose. I tillegg må én av de foresatte som har signert skjemaet følge barnet til vaksineringen uavhengig av hvilken dose barnet skal ha.  
Du kan også laste det ned her: 

Har du foreldreansvar alene må du dokumentere dette. Under ser du eksempler på godkjent dokumentasjon på at du har foreldreansvar alene for barnet ditt:  

 • Skriftlig bekreftelse fra skolehelsetjenesten 
 • Attest fra Skatteetaten 
 • Attest fra UDI 
 • Bekreftelse fra NAV på du har foreldreansvaret alene. 
 • Dødsattest 

Les mer om koronavaksine for ungdom 12-15 år 

Ønsker du å vaksinere deg mot korona, men har utfordringer eller ekstra behov knyttet til dette? Da kan vi tilrettelegge for deg.

Personer med sprøytefobi

Smittevernkontoret har et eget tilbud til personer som har angst og redsel for sprøyter. Gjelder dette deg, kan du ta kontakt på telefon 55 56 58 80 eller e-post: smittevernet@bergen.kommune.no. Vi ber om at du ikke sender sensitive opplysninger i e-post.

De fleste gravide som smittes av koronaviruset får mild sykdom. Likevel viser norske og internasjonale data at gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder. Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester. Dersom den gravide samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom øker risikoen ytterligere. Det gjelder også i første trimester. 

Les mer om vaksinasjon av gravide her

Voksne over 18 år med alvorlig immunsvikt trenger tre doser med koronavaksine for å være grunnvaksinert. Dere får i tillegg tilbud om to oppfriskningsdoser. 

Ungdom med alvorlig svekket immunforsvar bør også motta tre vaksinedoser for å bli grunnvaksinert.  I tillegg anbefaler Folkehelseinstituttet 1. oppfriskningsdose til ungdom i aldersgruppen 12 til 17 år med alvorlig grunnsykdom eller immunsvikt. 

For å få tilbud om dose tre og 2. oppfriskningsdose (dose 5) med koronavaksine, må du dokumentere at du tilhører de utvalgte gruppene med alvorlig nedsatt immunforsvar. Spesialisthelsetjenesten er hovedansvarlig for dette. Aktuelle pasienter vil motta brev fra sykehuset som de kan ta med til vaksinering. For pasienter i gruppe 1 kan journalnotat eller annen tilsvarende dokumentasjon benyttes.  

Gruppe 1 

 • Organtransplanterte 
 • benmargstransplantasjon siste 2 årene 
 • alvorlig og moderat medfødt immunsvikt 
 • alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse 
 • avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon 

Gruppe 2 

Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak: 

 • Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår. 

Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling: 

 • Må ha eget brev fra spesialisthelsetjenesten. Det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger. 

Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor: 

 • Må ha eget brev fra spesialisthelsetjenesten. 

Forskjellen mellom grunnvaksinering og oppfriskningsdosene 

Tredje dose er en ekstra vaksinedose som blir gitt til personer med alvorlig svekket immunforsvar, med antatt svak vaksineeffekt etter to doser. Denne tredjedosen er ansett som en del av grunnvaksineringen, og er anbefalt gitt med et intervall på minst 28 dager etter andre dose.  
 
Oppfriskningsdoser er ekstra vaksinedoser til personer som har hatt god effekt av de første vaksinedosene, men som over tid mister deler av beskyttelsen. Siden grunnvaksineringen for personer med alvorlig nedsatt immunforsvar utgjør tre doser, blir 1. oppfriskningsdose en fjerde dose og 2.oppfriskningsdose en femte dose.  

Vi tilbyr koronavaksine til barn i aldersgruppen 5 til 11 år som er bosatt i Bergen kommune. Anbefalingen til barn med alvorlig grunnsykdom er at disse bør vaksineres, mens friske barn har tilbudet og kan vaksineres.

Innbyggere i alderen 5 til 11 år kan nå få oppfriskningsdoser av koronavaksine, dersom foresatte og barnet selv ønsker det. All vaksinasjon er frivillig.

Vaksinen er særlig aktuell for: 

 • Barn med kroniske sykdommer
 • Barn i familier som har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
 • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon.

Hvis barnet ditt har gjennomgått covid-19

Barn i alderen 5 til 11 år som har hatt korona regnes for å ha god beskyttelse og trenger vanligvis ikke en ekstra koronavaksine. Dersom foresatte likevel ønsker at barnet skal få en vaksinedose (barnedose), må det ha gått minst 3 uker etter at barnet er frisk av koronainfeksjonen før barnet kan vaksineres. Det anbefales at intervallet er 12 uker eller mer fra gjennomgått covid-19 til vaksinasjon.

Om vaksinen

Det vil bli benyttet en egen vaksine fra Pfizer som er tilpasset barn, til denne aldersgruppen. Vaksinen er ikke godkjent for barn under 5 år.

Ifølge FHI gir én dose best balanse mellom nytte og ulempe for barn i alderen 5 til 11 år, men det er mulig å gi oppfriskningsdose til barnet dersom foresatte ønsker dette. Se informasjon om intervall mellom vaksinedoser på FHI sine nettsider. 

Slik bestiller du vaksinetime til barnet ditt

I Bergen kommune er det bestemt at vaksineringen av barn i alderen 5 til 11 år skal skje i regi av skolehelsetjenesten for elever og helsestasjonen for barnehagebarn over 5 år. Helsesykepleier tildeler time til vaksinering, på oppsatte dager i byområdet de tilhører der barn 5-11 år samles opp for vaksinering.

Foresatte til elever i skolen: Ta kontakt med skolehelsetjenesten via HelseNorge eller telefon.

Foresatte til barnehagebarn over 5 år: Ta kontakt med helsestasjonen barnet tilhører via HelseNorge eller telefon. 

Foresatte til barn som er bosatt i Bergen kommune, men som går på skole i annen kommune, kan henvende seg til helsestasjonen i byområdet der de bor.

Krav om samtykke 

Begge foreldre med foreldreansvar samtykke til koronavaksinasjon. Det blir ikke gjort unntak fra denne regelen med mindre en forelder har foreldreansvar alene og kan dokumentere dette. Vi krever nytt samtykkeskjema til hver vaksinedose. Send samtykke til at barnet blir vaksinert via HelseNorge til skolehelsetjenesten. Har dere ikke mulighet til å benytte den digitale løsningen kan dere fylle ut vedlagte samtykkeskjema. Skriv det ut og ta det med til vaksinetimen. 

Minst én av foreldrene, som har undertegnet samtykkeskjemaet, må følge barnet til vaksinering. Dette gjelder uavhengig av hvilken dose barnet skal motta. 

Barns rett til medvirkning

Barn har rett til å få tilpasset informasjon. Foresatte bør snakke med sine barn om valget rundt vaksinasjon og hjelpe til med å formidle viktig informasjon knyttet til dette. Barn og unge skal bli hørt ut fra alder og modenhet. 

Barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom bør la seg vaksinere.  

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at barn i alderen 5 til 11 år med alvorlig grunnsykdom bør vaksineres. 

Begrunnelsen er: 
Risiko for alvorlig koronasykdom for 5-11-åringer med alvorlig grunnsykdom er liten, men dette er en gruppe som kan være sårbare og derfor bør vaksineres. For denne gruppen vil to doser med 8-12 ukers intervall i de fleste situasjoner være aktuelt. I noen situasjoner kan intervallet være kortere, men ikke under 3 uker (minimumsintervall).

Informasjon om tredje dose til barn med alvorlig immunsvikt

Folkehelseinstituttet anbefaler at barn og unge med alvorlig svekket immunforsvar blir grunnvaksinert med tre doser. Innbyggere under 12 år vil bli vaksinert med en barnedose fra Pfizer. Intervallet mellom andre og tredje dose anbefales å være 3 måneder. Les mer om hvilke sykdommer som gir tilbud om tredje vaksinedose i avsnittet “Koronavaksine til deg med alvorlig immunsvikt”.

Har dere nødvendig dokumentasjon og intervallet mellom dosene er innfridd, kan foresatte med foreldreansvar kontakte skolehelsetjenesten til barnet sitt via HelseNorge og be om at barnet får time til tredje dose. Foresatte til barn som ikke har begynt på skolen, kan ta kontakt med helsestasjonen barnet tilhører via HelseNorge eller telefon. 

Vi minner om at dere må levere nytt samtykke for hver vaksinedose, og at barnet må bli fulgt til vaksinetimen av minst én av de foresatte med foreldreansvar som har undertegnet samtykkeskjemaet. 

Barn i alderen 6 måneder til og med 4 år med alvorlig grunnsykdom kan få koronavaksine etter individuell vurdering.

Folkehelseinstituttet mener at svært få barn i alderen 6 måneder - 4 år vil ha behov for vaksine mot covid-19, men at det likevel kan være enkelte barn med alvorlig grunnsykdom som kan ha nytte av et slikt tilbud. Dette skal i så fall skje etter individuell vurdering av lege som kjenner barnet. Det innebærer at det ikke er en anbefaling på gruppenivå til barn i denne aldersgruppen med alvorlig grunnsykdom, men at det kan gjøres individuelle vurderinger. 

Aktuelle barn bør få grunnvaksinasjon med tre doser Comirnaty (BioNTech/Pfizer) 3 mikrogram/dose.

En lege som kjenner barnet skal vurdere behovet for koronavaksinasjon til barn i denne gruppen. Grunnsykdommer hos barn i alderen 6 måneder - 4 år som gjør at koronavaksine kan vurderes (samme liste som for 5-11 år) er som følger: 

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. 

Krav om samtykke 

Begge foreldre med foreldreansvar samtykke til koronavaksinasjon. Det blir ikke gjort unntak fra denne regelen med mindre en forelder har foreldreansvar alene og kan dokumentere dette. Vi krever nytt samtykkeskjema til hver vaksinedose. Send samtykke til at barnet blir vaksinert via HelseNorge til skolehelsetjenesten. Har dere ikke mulighet til å benytte den digitale løsningen kan dere fylle ut vedlagte samtykkeskjema. Skriv det ut og ta det med til vaksinetimen.

Folkehelseinstituttet (FHI) har utarbeidet et eget samtykkeskjema for denne gruppen. Skjemaet er tilgjengelig her.

Slik foregår vaksineringen

Vaksineringen blir organisert via helsestasjon i byområdet der du/dere bor. De som ønsker vaksine til sitt barn må få skriftlig bekreftelse fra barnets lege på at barnet er i målgruppe for vaksinering òg at barnet kan vaksineres. Bekreftelsen fra legen kan sendes via dialogmelding til barnets helsestasjon, eller foreldre kan medbringe denne når barnet skal vaksineres. 

Ved vaksinering må en foresatt følge barnet og ha med ID. Ferdig utfylt samtykkeskjema underskrevet av begge foreldre med foreldreansvar må medbringes om ikke begge foreldre med foreldreansvar har samtykket til vaksinering via HelseNorge. Sett av ekstra god tid til vaksineringen da samtykker må sjekkes og dokumenteres. Barn og foresatte må bli på vaksinasjonsstedet 20 min etter vaksinasjonen er gjennomført.

Om vaksinen

Det vil bli vaksinert med Comirnaty fra BioNTech/Pfizer tilpasset barn i aldersgruppen. 

Mer informasjon om vaksinering av barn hos FHI:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#vaksinasjon-av-barn-og-unge 
 

Bergen kommune vaksinerer på Smittevernkontoret og på apotek med mRNA-vaksinene Pfizer og Moderna. På grunn av god tilgang på begge typer vaksine kan du velge hvilken vaksinetype du ønsker å benytte deg av når du møter opp til vaksinasjon. Merk at alle innbyggere under 30 år anbefales å velge Pfizer.  

Bilde av mobiltelefon med koronasertifikat
undefined
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Du finner koronasertifikatet ditt på helsenorge.no/koronasertifikat. Gå inn på lenken og logg inn på siden med elektronisk ID (BankID). Du kan logge inn både via PC og mobil. Hvis du etter innlogging får opp valget mellom egne og barns helseopplysninger,  må du velge egen profil.

Om du ikke har anledning til å bruke digitale tjenester

Innbyggere med norsk fødsels- eller D-nummer som ikke har anledning til å benytte digitale løsninger, kan gratis få hjelp av Smittevernkontoret til følgende: 

 • Etterregistrere koronavaksine tatt i utlandet. Vaksiner kan etterregistreres uavhengig av hvor de er tatt, men de må være godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA.
 • Utskrift av koronasertifikat basert på vaksinering eller gjennomgått covid-19
 • Rette opp i eventuelle feile eller manglende opplysninger i koronasertifikatet om vaksiner mottatt i kommunale vaksinestasjoner i Bergen kommune.

Ta kontakt med Smittevernkontoret på telefon 55 56 58 80 eller epost: smittevernet@bergen.kommune.no for å få hjelp. Vi minner om at helseinformasjon er sensitive personopplysninger. Dette skal ikke sendes på e-post. 

Smittevernkontoret kan dessverre ikke hjelpe deg med å: 

 • registrere gjennomgått covid-19 i utlandet eller ved positiv selvtest.
 • Vaksiner mottatt i Norge andre steder enn kommunale vaksinestasjoner i Bergen. Ta i så fall kontakt med aktuell fastlege, apotek eller kommune.

Koronasertifikat for personer uten norsk ID-nummer

Nasjonale myndigheter har utviklet en løsning for å utstede koronasertifikat basert på vaksinasjon for personer uten norsk fødsels- eller d-nummer. Les om hvordan du går frem på HelseNorge sine nettsider. 

Et koronasertifikat i papirformat er gyldig i tre måneder. Trenger du ny utskrift, kan du kontakte Smittevernkontoret i Bergen kommune på telefon 55 56 58 80 eller epost: smittevernet@bergen.kommune.no. Har du imidlertid fått en ny vaksinedose i mellomtiden, må du på nytt sende brev til Helfo, slik det er beskrevet i artikkelen på HelseNorge sine nettsider, for å få et oppdatert koronasertifikat.