Bildet viser et rom med en seng på institusjon.

Alle med plass på sykehjem må betale for oppholdet. Hvor mye du må betale, avhenger av hvilken type plass du får og din personlige økonomi.

Korttidsopphold opptil 60 døgn

 • 193 kroner per døgn.

Langtidsopphold og korttidsopphold over 60 døgn

 • Egenandelen blir regnet ut  på bakgrunn av inntekten din, og dine personlige økonomiske forhold. 
 • Du betaler som hovedregel 75 prosent av alle inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp. Grunnbeløpet i folketrygden er fra 1. mai 2023 124 028 kroner. Fra grunnbeløpet trekker vi fra et fribeløp på 10 000 kroner.
 • Av alle andre inntekter utover folketrygdens grunnbeløp, betaler du 85 prosent etter at skatt, eventuelle gjeldsrenter og andre fradrag er trukket fra.
 • Inntekt inkluderer pensjon, andre ytelser fra folketrygden, ytelser fra andre pensjonsordninger, arbeids- og næringsinntekt, leieinntekter og renteinntekter.
 • Har du ektefelle, samboer eller barn under 18 år, kan du få fradrag i grunnlaget for egenandel.
   

NAV pensjon trekker hver måned egenandel for langtidsopphold fra trygden eller pensjonen din. Dersom ytelsen fra NAV etter skatt ikke dekker hele egenandelen, sender vi en faktura på restbeløpet.

Korttidsopphold blir fakturert på etterskudd måned for måned. 

Maksimalsats

Ingen skal betale mer for en institusjonsplass enn det den reelt koster. For 2024 gjelder følgende maksimalsatser i Bergen kommune:

 • Opphold på sykehjem og boform med omsorg og pleie hele døgnet: 50.300 kroner per måned.
 • Opphold på  omsorgssenter: 28.100 kroner per måned.
 • Opphold i institusjon psykisk helse: 50.300 kroner per måned.

Betalingsfritak første måned 

Du betaler ikke for den første måneden i langtidsopphold på institusjon. Men dersom du har hatt et korttidsopphold som har vart i over 60 døgn i samme kalenderår som du får innvilget langtidsopphold, får du ikke betalingsfritak.

Forsørgerfradrag 

Dersom du har ektefelle, samboer, eller mindreårige barn som bor hjemme, får du som hovedregel fradrag i egenandelen. Dette fradraget skal dekke din andel av boutgifter til felles bolig.

Fradraget skal minst tilsvare den brutto pensjonsytelsen som ektefelle hadde fått fra folketrygden dersom beboer var død.

Fradraget blir redusert dersom ektefelle eller barn har egen arbeidsinntekt eller mottar pensjon fra folketrygden. 

Det blir også gitt fradrag av halvparten av brutto pensjonsytelser som kommer i tillegg til  ordinær folketrygd. Eksempel på dette er  tjenestepensjon eller andre private pensjonsordninger. 

Forsørgerfradrag er et fradrag som skal dekke beboers andel av boutgifter i felles bolig. 

Fradrag for utgifter til bolig 

Du kan få fradrag på faste og dokumenterte utgifter til bolig. Fradrag blir gitt etter en vurdering av dine økonomiske forhold. Husleie, kommunale utgifter, strøm og hus- og innboforsikring er utgifter du kan få fradrag for.

Vurderingene gjøres ut fra følgende retningslinjer: 

Beboer uten hjemmeboende ektefelle 

 • Ved langtidsopphold, kan det gis fradrag hvis bankinnskuddet ditt er under 120.000 kroner den dagen oppholdet ditt startet. Du kan få fradrag fra den dagen du begynte å betale etter inntekt. Fradraget er tidsbegrenset, og blir gitt i inntil fire måneder. Det gis bare fradrag for husleie, kommunale avgifter og et standardfradrag for strøm.
 • Boutgifter må dokumenteres med kontoutskrift eller stemplet kvittering fra bank før vi kan gi refusjon.
 • Ved korttidsopphold over 60 døgn, kan du få fradrag fra den dagen du begynte å betale etter inntekt, dersom likvid formue er under 240.000 kroner.

Beboer med hjemmeboende ektefelle 

 • Ved langtidsopphold blir det ikke gitt fradrag for boutgifter. Hjemmeboende ektefelle får dekket utgifter til felles bolig gjennom forsørgerfradrag.
 • Ved korttidsopphold på over 60 døgn, det vil si fra den dagen du begynte å betale på bakgrunn av inntekt, gis det fradrag for boutgifter dersom du og din ektefelle har et felles bankinnskudd på under  300.000 kroner. 

Deling av dobbeltrom

Om du uten å ønske det får plass på dobbeltrom, trekkes det fra et fribeløp på 48.300 kroner i året. Dette gjelder for alle langtids- og korttidsopphold over 60 døgn på dobbeltrom. 

Kommunens praksis fra 1. januar 2019 er at forhøyet fribeløp månedlig refunderes med grunnlag i eget vedtak. Utbetaling på bakgrunn av informasjon fra institusjonen skjer måneden etter at oppholdet på dobbeltrom har funnet sted.

Ekstra fribeløp

Dersom du kan ha glede og nytte av aktiviteter utover det institusjonen tilbyr, kan du søke om et ekstra fribeløp på 10.000 kroner. Slike søknader blir individuelt vurdert, og du må legge frem legeerklæring som bekrefter nytteverdien.

Dersom du har fått plass på sykehjem, er det viktig at du fyller ut og sender oss dette skjemaet så snart som mulig: 

Opplysningsskjema egenbetaling institusjon

For at vi skal kunne beregne riktig egenandel for oppholdet ditt, trenger vi også dokumentasjon på den økonomiske situasjonen din.

Sammen med skjemaet må du derfor sende oss:

 • Siste lønnslipp eller dokumentasjon på ytelse eller trygd fra NAV. Dersom du mottar alderspensjon eller uføretrygd fra NAV, trenger du ikke å sende oss dette.
 • Dokumentasjon på pensjonsutbetaling fra privat pensjon, offentlig tjenestepensjon og pensjon fra utlandet.
 • Siste tilgjengelige skatteoppgjør.

Om du har hjemmeboende ektefelle trenger vi dessuten:

 • Ektefelles/samboers siste lønnslipp eller dokumentasjon på ytelse eller trygd fra NAV. Dersom du mottar alderspensjon eller uføretrygd fra NAV, trenger du ikke å sende oss dette.
 • Ektefelles/samboers siste tilgjengelige skatteoppgjør. 

Om du ikke kan søke digitalt, finner du skjemaet vi ber om som et vedlegg nederst på denne siden. Skjemaet kan du sende til adressen under avsnittet “Kontaktinfo", sammen med dokumentasjonen vi nevner over. 
 

Egenandelen for opphold på institusjon, kan bli endret når kommunen får kjennskap til endringer i din personlige økonomi. Det er derfor viktig at du gir oss beskjed hver gang inntekten din eller skatten din endres. Vi vil da kunne fatte et nytt betalingsvedtak.  

Etteroppgjør

Vi foretar hvert år et etteroppgjør i forbindelse med skatteoppgjøret. Vi ber derfor om at du sender oss en kopi av skatteoppgjøret ditt så snart det er klart. 
Du betaler for oppholdet til og med den dagen det opphører. Etter at oppholdet er slutt, vil det bli foretatt et sluttoppgjør. 

Restbeløp etter beregning 

Dersom du har fått et stort restbeløp etter beregning av etter oppgjøret, er de mest vanlige årsakene: 

 • Du har fått økt inntekt eller reduserte fradrag (For eksempel skatt).
 • Du har fått økt/etterbetalt pensjon.
 • Du har betalt formueskatt. Siden vi ikke krever egenbetaling av formue får du heller ikke fradrag for skatt på formue.
 • Ytelsen din fra NAV er endret. (For eksempel fra arbeidsavklaringspenger til uførepensjon).
 • Du har betalt skatt på gevinst ved salg av aksjer og verdipapir. Siden vi ikke krever egenbetaling av gevinsten, får du heller ikke fradrag for skatt på gevinsten.
 • Du har hatt høyere kapitalinntekter (renter, utbytte) enn det som har vært stipulert i løpende vedtak.

  Du kan sende oss skatteoppgjør og dokumentasjon på andre endringer i din personlige økonomi via dette skjemaet for ettersendelse av  dokumentasjon.

  Du kan også benytte adressen du finner under avsnittet “Kontaktinfo".

Under opphold på sykehjem, er følgende inkludert i egenandelen:
 

 • Alle måltider
 • Sengetøy og håndklær
 • Medisiner og medisinsk forbruksmateriell
 • Personlige hygieneartikler som såpe, shampo og tannkrem. Ønsker du andre merker enn det kommunen har innkjøpsavtale om, må du dekke dette selv.
 • Utgifter til brilleglass rekvirert av lege. Ved nye brilleglass, må du bruke innfatningen du allerede har.
 • Utgifter til høreapparat rekvirert av lege og batterier til høreapparat. Dersom du har mistet høreapparatet eller det det har blitt ødelagt, vil ikke egenandelen dekke utgifter til et nytt. Vi anbefaler derfor at du forsikrer høreapparatet ditt. 
 • Legetilsyn og medisinsk behandling ved sykehjemmet.
 • Egenandel for spesialistbehandling. Dette gjelder kun dersom du har langtidsplass. Har du korttidsplass betaler du selv egenandel for spesialistbehandling.
 • Transport til og fra spesialistbehandling.
 • Nødvendig tannbehandling hos  fylkeskommunens tannhelsetjeneste.
   

Møbler

På langtidsopphold, er beboerrommene møblert med seng og nattbord. Andre møbler må du ha med deg selv. På korttidsopphold er rommene møblert med stol og bord i tillegg til seng og nattbord. 

TV og internett

Sykehjemmene har TV på dagligstuer. Ønsker du TV eller radio på rommet, må du ta dette med selv. Sykehjemmet betaler for felles TV-lisens på rommet, men denne dekker kun NRK-kanalene. Ønsker du flere kanaler må du selv bestille og betale for dette.  Alle sykehjemmene har trådløst gjestenettverk. 

Frisør og fotterapeut

Dersom du har langtidsplass på sykehjem, betaler du en fastsatt egenandel for frisørtjenester. Institusjonen dekker resten. Ordningen omfatter klipp seks ganger per år, vask/legg tolv ganger per år og permanent fire ganger per år.

Har du langtidsplass, betaler du også kun en egenandel for behandling hos fotterapeut. Ordningen omfatter maks fire behandlinger per år.

Prisene for frisør og fotpleier finner du i denne prisoversikten.

Dersom du er på korttidsopphold, betaler du ordinære priser for frisør og fotpleier. 

Vedtak om egenbetaling kan påklages til Statsforvalteren i Vestland. Du som beboer eller verge kan klage. Klagen må være begrunnet og signert, og skal sendes til Etat for vurdering og rehabilitering v/ egenbetalingsgruppen innen 4 uker etter at du har mottatt vedtaket. 

Du kan sende klage via dette skjemaet for klage på vedtak, eller til adressen du finner under avsnittet “Kontaktinfo".

Bergen Kommune ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i henhold til reglene i personvernforordningen.

Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Har du spørsmål om egenbetaling kan du sjekke her om du finner svarene på det du lurer på:
 

 

Dersom du har spørsmål angående egenbetaling eller trenger å sende oss dokumentasjon, kan du kontakte oss via dette kontaktskjemaet.

Du kan også kontakte oss per post eller telefon:

Postadresse: 

Egenbetalingsgruppen,  Etat for vurdering og rehabilitering
Postboks 7700
5020 BERGEN. 

Telefonnummer:
53 03 08 04 (9.00 -14.00 mandag - fredag)

 

 

Kontaktskjema