Gå tilbake til:
Du er her:

Eldre som ikke lenger føler seg trygge i eget hjem, kan søke plass på sykehjem. Før du vurderer å søke sykehjemsplass, har imidlertid Bergen kommune flere hjelpetiltak som kan bidra til at du fortsatt kan bo trygt og godt hjemme.

Før du vurderer sykehjemsplass

Selv om din helsetilstand er redusert, og du føler deg utrygg eller ikke lenger klarer daglige gjøremål, er det ikke sikkert du behøver å flytte på sykehjem.

Kommunehelsetjenesten har en rekke tilbud, avhengig av ditt hjelpebehov. For eksempel kan hjelpemidler eller hverdagsrehabilitering bidra til at du kan bo lenger hjemme og klare deg selv.

Kontakt oss eller send søknad – lenger nede ser du informasjon om hvordan du søker.

Sykehjem – korttid

Et korttidsopphold på sykehjem kan bidra til at du fortsatt kan klare deg selv. På et korttidsopphold kan du få utredning og rehabilitering.

Korttidsplass kan også tilbys som avlastning for pårørende. En rekke av sykehjemmene våre har korttidsplasser. Bergen kommune har rehabiliteringsplasser fordelt på sykehjem i Arna, Åsane, Bergenhus, Årstad, Fyllingsdalen og Fana.

Fyllingsdalen sykehjem har spesialtilpasset tilbud til personer med demens. Her er plasser i forsterkede skjermede enheter, plasser for observasjon og plasser for yngre personer med demens.

Disse sykehjemmene har korttidsplasser:

Arna helseheim
B-sykehuset
Bergen Røde Kors sykehjem
Betanien
Frieda Fasmers Minne
Fyllingsdalen sykehjem
Kolstihagen sykehjem
Konows senter
Ladegården sykehjem
Lyngbøtunet sykehjem
Løvåsen sykehjem
Midtbygda sjukeheim
Skjoldtunet sykehjem
Storetveit sykehjem - Mottaksavdeling
Storetveit sykehjem
Åstveit sykehjem

Sykehjem – langtid

Langtidsopphold i sykehjem er aktuelt for deg som ikke lenger mestrer dagliglivet i eget hjem. Dette gjelder dersom hjelp fra hjemmetjenester og andre hjelpemidler ikke er tilstrekkelig for at du skal være trygg hjemme.

Bergen kommune vil alltid prøve å tildele plass i nærheten av ditt bosted. Enkelte langtidsplasser er tilrettelagt for særskilte pasientgrupper. Disse plassene tildeles uavhengig av hvor i Bergen du bor:

  • Bergen Røde Kors sykehjem har en palliativ avdeling der formålet er å gi pleie og symptomlindring til alvorlig syke pasienter.
  • Ulset sykehjem har en avdeling spesielt tilrettelagt for mennesker med Huntingtons sykdom. Bergen kommune har også plasser ved Olaviken alderspsykiatriske sykehus på Askøy for personer med denne sykdommen.
  • Bergen kommune har avdelinger med tilbud til personer med rusrelaterte og psykiske lidelser.

Klikk her for å se oversikt over alle sykehjemmene i Bergen

Omsorg pluss

I tillegg til sykehjemsplassene har Bergen kommune Omsorg pluss-boliger.

Dette er leiligheter med tilgang på helsepersonell hele døgnet, tilbud om måltider og ulike aktiviteter.

Slik søker du

Ta kontakt  med  vurderingskontor i byområdet ditt (se under), forklar ditt hjelpebehov, og du vil få hjelp til å søke. Personalet i hjemmetjenestene eller andre helsetjenester kan også forklare hvor du skal henvende deg.  

Om pårørende eller andre hjelper deg med søknaden, må du legge ved skriftlig fullmakt.  

Søknad om tjenester til eldre, funksjonshemmede og somatisk syke sendes til vurderingskontoret i byområdet du bor i:

Søknad om tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming sendes:

  • Forvaltning tjenester til utviklingshemmede
    Allehelgensgate 2, 5016 Bergen Tlf. 408 18 874

Søknader om tjenester til voksne med psykiske lidelser sendes:

Du kan søke på papirskjema eller logge inn via ID-porten og søke elektronisk. Se under Skjema lenger nede på siden.

Saksbehandling

Saksbehandler innhenter opplysninger som er nødvendige for å avgjøre saken. Vi tar kontakt med deg, og dersom vi har behov for å komme på hjemmebesøk gjør vi avtale om det.

På bakgrunn av de opplysningene vi har innhentet, fatter vi et vedtak. Det vil du få tilsendt elektronisk eller per post.

Dersom vedtaket konkluderer med at en sykehjemsplass er nødvendig, vil du bli tildelt plass der det er ledig. Ved flere ledige plasser prøver vi å tilby plass etter ditt ønske. Noen typer sykehjemsplasser er spesialiserte og finnes kun på ett eller få sykehjem. Dersom du har fått vedtak på langtidsplass, kan du søke om å få flytte til et annet sykehjem. Oppgi gjerne dine ønsker allerede når du søker.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig, og senest innen fire uker. Hvis saken ikke kan avgjøres innen fire uker, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Pris

Du betaler egenandel på sykehjem.  Prisene finner du under Egenbetaling institusjonsopphold øverst i dette dokumentet:
Oversikt over satser på avgifter og egenbetalinger

Kriterier for rett til sykehjemsplass

1. juli 2017 kom en ny forskrift om kriterier for rett til sykehjemsplass

Her kan du lese forklaring til forskriften.

Søk elektronisk om helse- og omsorgstjenester