rehabilitering

Mange sliter med fysiske og psykiske plager i etterkant av kreftbehandling. Trenger du ekstra hjelp og støtte til å komme tilbake til en mest mulig normal hverdag, kan et rehabiliteringsopphold være aktuelt for deg. Her finner du en oversikt over aktuelle treningstilbud.

Hvilken type rehabilitering du trenger, under og etter kreftsykdom, vil variere ut fra diagnose, behandling, fysisk form og livssituasjon. Opphold på rehabiliteringsinstitusjon kan søkes direkte fra sykehus, mens allmennleger kan søke via de regionale koordinerende enhetene.
Les om rehabilitering på helsenorge.no

Enkelte pasientforeninger har etablert rabattordninger for sine medlemmer på noen treningssenter.

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er en kommunal helsetjeneste som tilbyr oppfølging til personer i alle aldre med økt risiko for, eller allerede utviklet sykdom. Frisklivssentralen omfatter flere tjenester: Frisklivssentralen, Kreftkoordinator (veiledning for kreftrammede og pårørende), Forebyggende hjemmebesøk til eldre over 80 år, Rådgivningskontoret for hørselshemmede og døvblinde, Frisklivstilbud til ukrainske flyktninger og Sterk og stødig (trening for seniorer)

Det tilbys individuell- eller gruppebasert oppfølging.
Les om Frisklivssentralen på bergen.kommune.no

Det finnes mange tilbud om helsereiser til utlandet. Tilbudene er ikke spesielt knyttet til en kreftdiagnose, men mange kan oppleve nytte av fysikalsk behandling, velvære og klimaforandring. Det er viktig at du konfererer med legen din om det er tilrådelig at du reiser. Fra 1. januar 2018 er det ikke lenger krav til henvisning/rekvisisjon for fysioterapibehandling i utlandet.
Les om rettigheter for fysioterapi og manuellterapi i EU/EUS på

Helsereiser A/S

Helsereiser A/S skreddersyr og tilrettelegger ferie- og behandlingsreiser til mange vakre og flotte reisemål rundt omkring i verden. Selskapet eies av de store pasientorganisasjonene Norsk Revmatikerforbund (NRF), Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF), Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). Det benyttes hotell- og ferieanlegg som er særlig godt egnet for gjester med gangbesvær, eller som har andre helseutfordringer.
Les om helsereiser på helsereiser.no

Reuma-sol Senter

Reuma Sol ferie og behandlingssenter ligger i Alfaz del Pi i Spania. Her tilbys oppvarmet innendørs svømmebasseng, gode treningsfasiliteter, velværeavdeling med frisør, hyggelig restaurant og fine fellesarealer, skandinavisktalende personale og et variert tilbud av fysikalske behandlinger.
Les om Reuma-sol Senter på reuma-sol.com

Solgården

Solgården Ferie- og helsesenter er et tradisjonsrikt feriested på Costa Blanca mellom Alicante og Benidorm. Her tilbys reiseprogram gjennom hele året. Solgården har egne charterfly. I tillegg benyttes SAS rutefly på turer med stor pågang. Du kan få fysikalsk behandling under oppholdet. Solgården har norske fysioterapeuter som gir tilbud om individuell fysikalsk behandling og bassengtrening i oppvarmede helsebasseng. Fra 1/1 2017 ble det innført egenandel på alle diagnoser. Reise og oppold dekkes ikke.
Les om Solgården Ferie- og helsesenter på solgarden.no

Fysiakos

Fysiakos er et rehabiliteringssenter som ligger I Albir i Spania. Klinikken ble etablert i 2003, og har erfarne fysioterapeuter. Det tilbys et bredt behandlingstilbud innen fysioterapi, rehabilitering, individuell trening og gruppetrening. Fysikalsk behandling refunderes av HELFO. Fra 1/1 2017 ble det innført egenandel på alle diagnoser. Reise og opphold dekkes ikke.
Les om fysiakos

Casas Heddy

Casas Heddy Ferie & Helsesenter er et ferieanlegg som ligger i utkanten av Puerto del Carmen på Lanzarote. Stedet drives av Oslo Røde Kors. Senteret tilbyr helhetlig habilitering/rehabilitering og rekreasjon til funksjonshemmede og syke. Det tilbys aktiviteter som sirkeltrening, styrketrening, bassengtrim, morgentrim, balansetrening, tilpassede gåturer og artrosetrening. I tillegg finnes det en velutstyrt fysioterapiavdeling som tilbyr behandling etter gjeldende regler for refusjon hos HELFO. Fra 1/1 2017 ble det innført egenandel på alle diagnoser. Reise og oppold dekkes ikke.
Les om Casas Heddy på casasheddy.com

Det finnes mange treningstilbud for seniorer i Bergen. Tilbudene er variert med tanke på innhold og finnes i alle bydeler.
Les om trening for seniorer på bergen.kommune.no

Les om fallforebyggende tilbud til hjemmeboende eldre på bergen.kommune.no

Kreftsenter for opplæring og rehabilitering (KOR) tilhører Kreftavdelingen, og er et senter for kreftrammede og deres pårørende. Senteret gir opplæring til pasienter og pårørende. Det finnes treningstilbud for kreftpasienter med gitte diagnoser og pasienter som lever med kreft. Tilbudet kan benyttes i forkant av, under og etter behandling. Pusterommet treningssenter er en del av senteret. Henvisning fra lege kreves.
Les om KOR på helse-bergen.no

Forskning viser at fysisk aktivitet kan bidra til å redusere bivirkninger som skyldes lang og tøff kreftbehandling. Stiftelsen AKTIV mot kreft arbeider for å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Resultatet er treningsrom for kreftpasienter på norske sykehus kalt "Pusterom". Treningsrommene gir pasientene et pusterom fra kreftbehandlingen.
Les om treningstilbud ved Pusterommet Haukeland på pusterommene.no

Se oversikt over AKTIV-instruktører i Hordaland på aktivmotrkreft.no

Se brosjyren "AKTIV mot kreft - 10 år" på aktivmotkreft.no

Sjukt sprek er et treningstilbud for unge mennesker som har vært behandlet for kreft. Gruppen trener hver onsdag kl.17 på SIB Kronstad. Treningsøktene avsluttes med et lite måltid, frukt og sosialt samvær.
Les om sjukt sprek Bergen på ungkreft.no

Fysioterapeuter med driftstilskudd inngår som en del av kommunens helsetilbud. Tjenesten kan blant annet bidra med: Undersøkelser, funksjonstrening/motorisk vurdering, utforming og oppfølging av tiltak, behandling, gruppetrening, opptrening etter medisinske inngrep,veiledning, informasjon og undervisning. Noen fysioterapeuter har kompetanse på lymfødembehandling. Henvisning kreves.
Se oversikt over fysioterapeuter med driftstilskudd på bergen.kommune.no

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering i Helse Bergen er lokalisert på Nordås og består av to sengeposter og et omfattende poliklinikktilbud. Avdelingen tilbyr diagnostikk, behandling og rehabilitering hos personer som på grunn av medisinske lidelser har eller står i fare for å få langvarig funksjonshemming. For rehabilitering etter traumatisk hodeskade har avdelingen regionsfunksjon. Dette tilbudet omfatter Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane.
Les om Fysikalsk medisin og rehabilitering på helse-bergen.no

Betanien rehabilitering og sykehjem holder til i Fyllingsdalen. Her tilbys egentrening i treningsrom som også brukes til egentrening på ettermiddag og helger. I tillegg til trening i avdelingen, tilbys behandling hos fysioterapeut og ergoterapeut etter behov. Om du fyller kriteriene, er det også mulighet for trening i varmtvannsbasseng 2 dager i uken. Som pasient vil du få din egen primærkontakt og sekundærkontakt. Rehabiliteringsavdelingen har 25 senger. Betanien rehabilitering og sykehjem har tett samarbeid med Bergen kommune, helse- og sosialtjenesten, avdeling for pleie og omsorg i de ulike bydelene, samt fysioterapi- og ergoterapitjenesten. I løpet av oppholdet avholdes det diverse møter med de ulike instanser etter behov. Dette gjøres for å kunne gi deg som pasient et best mulig tilbud hjemme når du er utskrivningsklar.
Les om Betanien rehabilitering og sykehjem på betanien.no

Åstveit Helsesenter holder til i Øvre Ervik, Bergen nord. Her tilbys tverrfaglig rehabilitering for pasienter som har vært igjennom kreftbehandling (større operasjoner/omfattende kreftbehandling). Hovedmålet med rehabiliteringen vil være å bedre/gjenvinne funksjon og oppleve mestring, aktivitet, deltakelse og økt livskvalitet.
Les om Åstveit helsesenter på astveithelsesenter.no

Ravneberghaugen ligger på Hagavik i Os. De har avtale med Helse Vest om tverrfaglig spesialisert rehabilitering for kreftpasienter. Tilbudet gjelde pasienter med alle former for kreft og som er i en stabil fase av kreftsykdommen, eller for pasienter som er ferdigbehandlet for kreft. Rehabiliteringen tar utgangspunkt i pasientens egne mål og ressurser.Rehabiliteringstilbudet gis både individuelt og i grupper. Ravneberghaugen kan tilby seks faggrupper: legespesialist, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeuter, sykepleiere ergoterapeut og psykologspesialist.
Les om kreftrehabilitering på ravneberghaugen.no

Hauglandssenteret drives av Røde Kors og ligger i Fjaler i Sogn og Fjordane. De kan tilby rehabilitering etter kreftbehandling og for personer som lever med kreft. De har også et tilbud til unge voksne mellom 18 og 35 år – KaNo.
Les om rehabilitering på Hauglandssenteret på rkhr.no

LHL-klinikken Nærland ligger på Jæren i Rogaland. LHL-klinikkene har rehabiliteringstilbud til hjerte- og lungesyke, sykelig overvektige, kreftsyke og arbeidsrettet rehabilitering. Kreftrehabiliteringen gjennomføres som en del av en gruppe på cirka ti personer. Kurset går over tre uker.
Les om LHL-klinikken Nærland på lhl.no

Montebellosenteret er en nasjonal helseinstitusjon for kreftpasienter og deres pårørende. Senteret ligger på Mesnali ved Lillehammer og kan tilby flere aktuelle kurs. De fleste kursene er delt inn etter diagnose for å få størst likhet blant kursdeltakerne. Det arrangeres også egne temakurs, pårørendekurs og familiekurs.
Les om Montebellosenteret på montebellosenteret.no

Beitostølen Helsesportsenter gir re- og habiliterings tilbud til barn, ungdom og voksne med ulike diagnoser, funksjonsnedsettelser og funksjonsnivå. Aktivitet og deltakelse med fokus på muligheter fremfor begrensninger er en viktig ledesnor for virksomheten. BHSS kombinerer bruk av tilpasset fysisk aktivitet med medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølging. I tillegg til tilpasset fysisk aktivitet, tilbys veiledning med fokus på kosthold, aktivitetslære/treningslære og oppfølging. Aktivitetene foregår innendørs, utendørs og i basseng.
Les om Beitostølen helsesportsenter på bhss.no

Catosenteret ligger i Son i Østfold. Her tilbys rehabilitering til kreftpasienter som har hatt ett langvarig redusert funksjonsnivå/allmenntilstand før, under eller etter en kreftbehandling og som er medisinsk i stand til å tåle rehabilitering. Rehabiliteringen gis individuelt og i grupper og består av; Medisinsk kartlegging, smertebehandling, støttesamtaler, kostholdsveiledning og tilpassing, fysisk trening og lymfødembehandling.
Les om Catosenteret på catosenteret.no

Bergen og Hordaland turlag ønsker å bidra til at flere får muligheten til å komme seg i fysisk aktivitet og få gode naturopplevelser. Programmet Aktiv til 100 er et turtilbud som består av ekstra lette turer med fast oppmøtetid og –sted. Det legges stor vekt på et sosialt og inkluderende fellesskap. Alle aldersgrupper er velkomne.
Les om Aktiv til 100 på bergenoghordalandturlag.no