Gå tilbake til:
Du er her:

Målgruppen for "Sent ute" er personer som oppholder seg på åpne russcener med en utfordrende atferd og lang fartstid innen rus og psykiatri. Prosjektet går inn med forsterket og samordnet innsats, og individuelt tilpassede tjenester i forsøk på å bedre livssituasjonen til kandidatene.

Hvordan komme med i prosjektet?

Aktuelle kandidater til prosjektet blir i all hovedsak rekruttert inn fra tjenestestedene.

Har du forslag til aktuelle kandidater for prosjekt "Sent ute", kan du ta kontakt med prosjektkoordinator Anne-Lise Pedersen på telefon 97627082 eller e-post: Anne-Lise.Pedersen@bergen.kommune.no

Om samarbeidsprosjektet

Prosjekt "Sent ute" er et 3-årig samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune, Helse Bergen og Vest politidistrikt. Prosjektet er en del av Handlingsplanen mot åpne russcener.

Prosjektet har vært operativt siden desember 2018. Målgruppen er meget begrenset. For tiden er det fire kandidater i prosjektet, og det er blant annet avdekket at et felles problemområde særlig er knyttet til bolig. Ellers er fellesnevnere voldshistorikk, rus og psykiatri.

Innsats i "Sent ute"

Målgruppen for prosjektet er personer som oppholder seg på de åpne russcenene i Bergen, og som fortsatt har en utilfredsstillende livssituasjon til tross for lang fartstid i systemet og en lang rekke med utprøvde tilbud, tiltak og tjenester både fra kommunen og i spesialisthelsetjenesten.

Som følge av atferd knyttet til rus og psykiatri, kan denne pasientgruppen være utfordrende for mange av tjenestestedene de har kontakt med. Det kan igjen medføre utestengelser og avslutning av tilbud.

Målet er å gi denne gruppen bedre samordnede tjenester gjennom å koordinere eksisterende tiltak, skreddersy innsatsen og dermed se om dette gir en bedring av brukerens/pasientens livssituasjon.

Det er viktig for prosjektet at det ikke blir skapt nye forløp, men at det fokuseres på hvordan vi best kan forsterke og utvikle eksisterende innsatser og koordinerte tjenester. Strategiene er tilpasset kandidatene med individuell tilnærming i hver enkelt sak. Dette krever smidighet i forvaltningen av tjenestene. Vi tilstreber brukermedvirkning så langt det er mulig. Undertegnet samtykkeerklæring fra aktuell kandidat er avgjørende før inntak i prosjektet.