Målgruppen for "Sent ute" er personer som oppholder seg på åpne russcener med en utfordrende atferd og lang fartstid innen rus og psykiatri. Prosjektet går inn med forsterket og samordnet innsats, og individuelt tilpassede tjenester i forsøk på å bedre livssituasjonen til kandidatene.

Aktuelle kandidater til prosjektet blir i all hovedsak rekruttert inn fra tjenestestedene.

Har du forslag til aktuelle kandidater for prosjekt "Sent ute", kan du ta kontakt med prosjektkoordinator Anne-Lise Pedersen på telefon 97627082 eller e-post: Anne-Lise.Pedersen@bergen.kommune.no

Prosjekt "Sent ute" er et 3-årig samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune, Helse Bergen og Vest politidistrikt. Prosjektet er en del av Handlingsplanen mot åpne russcener.

Prosjektet har vært operativt siden desember 2018. 

Målgruppen til prosjektet er meget begrenset, og utgjør en gruppe rusavhengige som oppholder seg på de åpne russcenene i Bergen og som påvirker miljøet der i negativ retning i form av vold og trusler. Disse personene er gjerne sammenfallende med den gruppen som kommunen, spesialisthelsetjenesten og politiet benytter betydelige ressurser på, og som på grunn av atferd knyttet til rus og psykiatri utgjør en stor utfordring for alle tjenester. Det kan igjen medføre utestengelser og avslutning av tilbud.

Denne gruppen har ofte lang fartstid i systemet, og typisk har de gjennomgått en lang rekke med tilbud, tiltak og tjenester både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten uten at dette har hatt tilsiktet virkning. Målet er å gi denne gruppen bedre samordnede tjenester gjennom å koordinere eksisterende tiltak, skreddersy innsatsen og dermed se om dette gir en bedring av brukerens/pasientens livssituasjon. 

For tiden er det 12 kandidater i prosjektet. Det er blant annet avdekket at et felles problemområde særlig er knyttet til bolig. Ellers er fellesnevnere svært vanskelig atferd pga rus og psykisk lidelse, store ufordringer for tjenestene å sette inn nødvendige tilbud pga sikkerhet, dårlig forhold til politiet, m.m.

 

Det er viktig for prosjektet at det ikke blir skapt nye forløp, men at det fokuseres på hvordan vi best kan forsterke og utvikle eksisterende innsatser og koordinerte tjenester. Strategiene er tilpasset kandidatene med individuell tilnærming i hver enkelt sak. Dette krever smidighet i forvaltningen av tjenestene. Vi tilstreber brukermedvirkning så langt det er mulig. Undertegnet samtykkeerklæring fra aktuell kandidat er avgjørende før inntak i prosjektet.

Det er en Ressursgruppe tilknyttet prosjektet, og denne gruppen består av

  • Bergen kommune (fagrådgivere i etat for sosiale tjenester og etat for psykisk helse og rustjenester, samt Byrådsavdeling for barnevern og sosiale tjenester).
  • Helse Bergen (Avd. for rusmedisin, Kronstad DPS, Divisjon psykisk helsevern og SIFER – Kompetansesenter for Sikkerhet, fengsels- og rettspsykiatri)
  • Vest Politidistrikt (repr. fra Kriminalitetsforebyggende avsnitt og repr. fra Felles enhet for påtale)

Ressursgruppen møtes hver 14. dag, der drøftes sakene og det lages plan for fremdrift. Ressursgruppen avgjør også hvilke innmeldte kandidater som skal tas inn i prosjektet.