Gå tilbake til:
Du er her:
Bilde av et jordbrukslandskap. Foto av Trine Austigard Aadnevik.

Her vil du finne relevante opplysninger for deg som eier en landbrukseiendom. Ta gjerne kontakt med Etat for landbruk dersom du har spørsmål.

Hva er en landbrukseiendom og har jeg driveplikt?

Hva er en landbrukseiendom?
En landbrukseiendom er en eiendom med arealer som benyttes eller kan benyttes til jord- og/eller skogbruk. 

Kan inneholde flere eiendommer
Alt som tilhører samme eier i en kommune hører til samme landbrukseiendom, uten hensyn til om den omfatter flere matrikkelnumre (grunneiendommer).

Jordbruksareal
En landbrukseiendom består gjerne av jordbruksareal. Med jordbruksareal menes innmarksbeite, overflatedyrket jord eller fulldyrket jord. Les mer om de 3 arealtypene på NIBIO.no.

Driveplikt
Etter jordloven er det driveplikt på all jordbruksareal. Driveplikten gjelder for hele eiertiden. Ny eier må innen ett år ta stilling til om han eller hun vil drive eiendommen selv eller leie bort jordbruksarealet.

Les mer om driveplikten på landbruksdiretoratet.no eller via Bergen kommune sin nettside. Du kan også ta kontakt med Etat for landbruk dersom du har spørsmål.

Gårdskartet - oversikt over din eiendom
Søk opp din eiendom (gårds- og bruksnummer) i gårdskartet på nett for å se hvilke landbruksressurser som finnes på din landbrukseiendom.

Bondeboka - oppslagsverk i landbruket

Bondeboka er et digitalt oppslagsverk med informasjon om alt av regelverk, lovverk og ordninger som du bør kjenne til.

Bondeboka gir deg en oversikt over viktige spørsmål knyttet til å eie og drive en gård. 

Bondeboka er systematisert ut i fra sentrale temaer i bondehverdagen, og på en slik måte at du raskt finner frem til det du ønsker å vite mer om. 

Link: Bondeboka

Landbruksdirektoratet.no har også en god oversikt over statlige ordninger og nasjonalt regelverk relatert til skogbruk og landbruk.

Oversikt over landbrukstilskudd

Det finnes en rekke tilskuddsordninger innenfor landbruket, mange av dem blir forvaltet av kommunen.

Les her for å se en oversikt over tilskuddsordninger som forvaltes av ditt kommunale landbrukskontor.

Kontakt gjerne landbrukskontoret før du søker eller dersom du har spørsmål til ordningene.

 

Starte opp med landbruksnæring?

Både kommunen og Innovasjon Norge er gode aktører å kontakte dersom du ønsker å starte opp eller videreutvikle næringsvirksomhet på din landbrukseiendom. 

Etat for landbruk kan bidra som en sparringspartner knyttet til tanker om mulighetene som finnes på din landbrukseiendom. Etaten har kjennskap til relevant regelverk, tilskuddsordninger og kan vise deg videre til fagmiljøer eller fagpersoner.

Innovasjon Norge kan bidra med råd om finansiering og informasjon om tilskuddsordninger.

Les også om tips og veiledning for deg som vil starte din egen bedrift i Bergen kommune: Bergen kommune - Starte din egen bedrift

Bli med på å videreutvikle Bergen som en matby

Bergen er medlem av UNESCOs nettverk av kreative byer innenfor gastronomi. Bergen kommune jobber med å utvikle byen som en attraktiv matby. 

Kommunen ønsker tett dialog med alle mataktører og personer med ideer til relevante prosjekt, og tar gjerne imot innspill, tips og spørsmål. Inviter oss også gjerne på aktuelle møteplasser. Arbeidsgruppen til UNESCO kan bidra med sparring og tips om hvor og til hva slags type prosjekt det er mulig å søke tilskudd. 

Kontakt sekretariatet til UNESCO gruppen via epost:

Creative_City_Bergen@bergen.kommune.no 

Les mer om Bergen som UNESCO kreativ matby på kommunen sine nettside og på Bergenmatby.com.

Hva kan jeg bygge på en landbrukseiendom?

Bygge i et LNF-område:
De fleste landbrukseiendommer ligger innenfor et område som er avsatt til landbruk-, natur- og friluftsformål (LNF) i kommuneplanens arealdel.

I LNF-områder gjelder det andre regler enn på areal som er satt av til bebyggelse og anlegg. 

Les mer om bygging i LNF-områder her: 
Bergen kommune - Bygge i et LNF-område?

Planere landbrukseiendom i drift:
Ønsker du å flytte masser innenfor et gitt område, eller bruke tilkjørte masser til å fylle ut terrenget på en landbrukseiendom? Husk at dette er tiltak som er søknadspliktige. Les mer om terrengplanering her: Bergen kommune - Bakkeplanering på landbrukseigedom i drift 

Veiledning:
Spør kommunen om hva reglene sier om ditt tiltak før du går i gang. Både Etat for landbruk og Plan- og bygningsetaten kan gi veiledning.

Bygge skogsvei/landbruksvei:
Bergen kommune - Bygging av skogsvei/landbruksvei

Spørsmål kan stilles til Etat for landbruk.

Drenere/grøfte jordbruksareal:
Bergen kommune - Tilskudd til drenering av jordbruksarealer

Spørsmål kan stilles til Etat for landbruk.

Kontakt Etat for landbruk

Ta kontakt med Etat for landbruk dersom du har spørsmål knyttet til din landbrukseiendom:

Bergen kommune - Kontakt

Se også gjerne på de andre innbyggerveilederne som ligger ute på landbruksetaten sin nettside.