Gå tilbake til:
Du er her:

Skader og ulykker skal forebygges. Dersom du oppdager forhold som kan føre til ulykker bør du først forsøke å ta saken opp med den ansvarlige. Hvis dette ikke fører frem innen rimelig tid, eller du ikke vet hvem som er ansvarlig, kan du ta kontakt med Miljørettet helsevern i Bergen kommune.

Hva må jeg prøve før jeg melder fra?

  • Akutte farer må du melde til brannvesenet eller politiet.
  • Farer for arbeidstakere melder du fra om til arbeidsgiver, verneombud eller Arbeidstilsynet.
  • Veitrafikkfarer melder du fra om til Bymiljøetaten dersom det er en kommunal vei, Vestland Fylkeskommune dersom det er en fylkesvei og Statens vegvesen dersom det er en europavei eller riksvei.
  • Usikrede byggverk, som enten kan ramle sammen eller uvedkommende kan ta seg inn i, skal meldes til Plan- og bygningsetaten.
  • Er forholdet som kan føre til ulykker på et friområde, som en kommunal lekeplass, park eller byfjellene, kan du først ta kontakt med Bymiljøetaten.
  • Du kan også sende inn forholdet til kommunens feilmeldingstjeneste. Her kan du sende inn meldinger om vann, avløp, renovasjon, vei, park, miljø, forurensning og idrett.
  • Er forholdet i en barnehage eller skole, må du først ta saken opp med styrer eller rektor. Du kan lese mer om dette på sidene Klage på barnas arbeidsmiljø i barnehage og Klage på elevenes arbeidsmiljø i skolen
  • Er forholdet i en kommunal idrettshall eller idrettsbane, ta kontakt med Etat for idrett.
  • Er forholdet på en privat eiendom, må du først ta opp dette med eieren, og høre om vedkommende kan finne en løsning.
  • Er forholdet til fare for besøkende i en privat bedrift, må du først melde fra til bedriften.

Hvordan kan jeg melde fra?

Dersom du har forsøkt å løse saken selv, send en klage til Miljørettet helsevern ved å fylle ut det elektroniske skjemaet. Du kan også sende på post eller epost, men ikke bruk epost dersom klagen din inneholder sensitive personopplysninger.

Du som klager har i utgangspunktet ikke rett til å være anonym, med mindre du har saklig grunn for å være det. Kontakt oss dersom du har spørsmål rundt dette.

Hva skjer etter jeg har meldt fra?

Når vi mottar klagen vurderer vi først om saken faller inn under vårt ansvarsområde, og om vi har ressurser til å behandle den. Vi mottar mange klager, og sakene prioriteres etter alvorlighetsgrad. Det er ikke alltid vi kan ta saken.

Dersom vi behandler saken tar vi først kontakt med den ansvarlige. De fleste saker løser seg med dialog, men vi kan stille krav til at forhold som medfører helsefare rettes opp i. Da fatter vi enkeltvedtak i tråd med forvaltningsloven.

Du som klager vil få et svar innen tre uker om hva vi gjør med saken. 

Meld fra om fare for ulykke